Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

14.9.2018 12.00

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi

TIEDOTE 14.9.2018

Liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä huippu-urheilua. Väestön heikentyvä kunto ja siitä seuraavat
terveyshaitat ovat haaste niin yksilöiden elämänlaadun kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla pyritään vaikuttamaan erityisesti työikäisten, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien, liikuntakäyttäytymiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksia KKI-ohjelman toteuttamiseen vuodesta 1995 lähtien. Myös sosiaali- ja terveysministeriö/RAY (nykyisin STEA) on rahoittanut ohjelmaa joinakin toimintavuosina.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Liikuntalaissa määritelty arviointitehtävä kattaa opetus- ja
kulttuuriministeriön johtaman liikuntapolitiikan lisäksi myös muut hallinnonalat
niiltä osin kuin toiminnalla on vaikutusta liikkumisen, liikunnan ja huippu-urheilun
edistämiseen. KKI-ohjelma on aiemmin arvioitu kolme kertaa ohjelmaa hallinnoivan
LIKESin toimesta. Tämä nyt valmistunut, valtion liikuntaneuvoston tilaama, arviointi
on ensimmäinen täysin ulkopuolisen arvioitsijan toteuttama työ, jonka toteuttaja toimi Nordic Healthcare Group:in (NHG) muodostama konsortio.

KKI-ohjelma syntyi yhteiskunnalliseen tilaukseen, kun ymmärrys liikunnasta terveyden
edistämisen välineenä oli vahvistunut. Arvioinnissa tunnistetaan ohjelman
tehneen uraauurtavaa työtä kasvattamalla tietoisuutta liikunnan roolista terveyden
edistämisessä. Arvioinnissa todetaan ohjelman myös lisänneen poikkihallinnollisen
näkökulman huomioimista terveysliikunnan edistämistyössä.

Valtion liikuntaneuvoston tekemissä aiemmissa arvioinneissa on nostettu
esiin se, että huomiota tulisi kiinnittää yhä enemmän valtion ohjauskeinojen vaikuttavuuteen. Myös tässä arviointityössä keskeiseksi näkökulmaksi nousee haasteet
valtionhallinnon toimenpiteiden vaikuttavuuden osoittamisessa suhteessa liikuntapoliittisiin
tavoitteisiin.

Lisätietoja:

Nordic Healthcare Group:n konsortio:
Milla Peltonen, p. 0407642484, milla.peltonen@nhg.fi
Petri Uusikylä, p. 0405777516, petri.uusikyla@frisky.fi

Valtion liikuntaneuvosto:
Minttu Korsberg, vs. pääsihteeri p. 0505732387, minttu.korsberg@minedu.fi

KKI-ohjelman arviointiraportti>>


KKI kansi
Palaa otsikoihinTulosta

Ajankohtaista

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää

11.10.2018 Lausunto valtion talousarviosta 2019

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää