Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvoston julkaisut

17.5.2018 10.39

Kuntien soveltavan liikunnan palveluissa on suuria eroja

TIEDOTE 17.5.2018 Valtion liikuntaneuvosto ja Liikuntatieteellinen Seura

Vähintään 15 % väestöstä eli reilulla 800 000 ihmisellä Suomessa voi olla toimintarajoitteen takia esteitä arjessa liikkumisessa sekä liikunnan omatoimisessa tai ohjatussa harrastamisessa. He voivat tarvita liikunnan soveltamista ja tukitoimia. Heidän liikkumisen mahdollistajana korostuvat julkiset palvelut, etenkin kuntien palvelut.

 

Soveltavan liikunnan palveluissa on suuria kuntakohtaisia eroja, selviää tänään julkaistussa selvityksessä Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017. Pienemmissä kunnissa soveltavan liikunnan ryhmiä on asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin suuremmissa kunnissa. Kuitenkin mitä suuremmasta kunnasta on kyse, sitä organisoidummalta soveltavan liikunnan toiminta näyttäytyy ja keskittyy alan koulutuksen saaneiden ihmisten sekä liikuntatoimen tai vastaavan hallinnonalan vastuulle. Lisäksi muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on koordinoidumpaa. Pienemmissä, alle 10 000 asukkaan kunnissa järjestelyt ovat monimuotoisempia: liikuntatoimen lisäksi palvelujen tarjoajia ovat usein sosiaali- ja terveystoimi tai kansalaisopisto.

Toiminnan suunnitelmallisuudessa on myös suurta vaihtelua. Selvitykseen osallistuneista kunnista alle puolessa (66 kuntaa) oli yksi tai useampi toimintaa ohjaava suunnitelma. Kuntastrategiat ja liikuntasuunnitelmat eivät näytä ohjaavan tai niissä ei ole huomioitu soveltavaa liikuntaa. Keskeisin liikuntatoimen yhteistyökumppani soveltavan liikunnassa on sosiaali- ja terveystoimi.

 

Kuntien panostukset soveltavaan liikuntaan ja tuotettujen palvelujen määrä näyttävät pysyneen viime vuosina samalla tasolla tai olevan jopa jonkinasteisessa laskussa. Kunnat kohdensivat soveltavaan liikuntaan resursseja yhteensä arviolta noin 8–9,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Selvästi eniten ryhmätoimintaa on iäkkäille, mutta ryhmiä järjestetään myös lapsille ja nuorille, sairaus- ja vammaryhmille sekä liikuntamuodoittain. Lisäksi kunnat tukevat toimintarajoitteisten omatoimista liikuntaa sekä järjestävät soveltavan liikunnan tapahtumia.

 

Kaikki järjestäjätahot huomioiden soveltavan liikunnan ryhmiä järjestetään kunnissa yhteensä arvioilta 10 000–12 000, joissa on kävijöitä yhteensä arviolta noin 150 000. Ryhmissä liikkuvat valtaosin ikääntyneet naiset.

 

Kuntien soveltavan liikunnan palveluita on arvioitu vuodesta 2000 lähtien neljän vuoden välein. Nyt toteutetussa Manner-Suomen kunnille kohdistetussa kyselyssä selvitettiin kuntien palveluiden organisointia, yhteistyötä, resursseja, toimintaa sekä valtionohjauksen vaikuttavuutta vuonna 2017. Kyselyyn vastasi 140 kuntaa ja vastausprosentti oli 47. Kyselyn toteutti Valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta Liikuntatieteellinen Seura ja tutkija Timo Ala-Vähälä (Juritele Oy).

 

Lisätietoja:

Tutkija Timo Ala-Vähälä (Juritele Oy), timo.ala-vahala@juritele.fi tai puh. 040 734 1466

Erityisasiantuntija Saku Rikala (Liikuntatieteellinen Seura), saku.rikala@lts.fi tai puh. 010 778 6605

Suunnittelija Toni Piispanen (Valtion liikuntaneuvosto), toni.piispanen@minedu.fi tai puh. 02 953 30284


kansi soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017

Koko raportti pdf:näPalaa otsikoihin8.1.2019 Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekauden arviointi käynnistynyt

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tuottaa valtion liikuntaneuvostolle arvioinnin Liikkuva koulu -ohjelman kärkihankekaudesta 2015–2018.

Lue lisää
Tulosta

Ajankohtaista

8.1.2019 Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirja 2020–2024

Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjassa 2020–2024 linjataan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien tutkimushankkeiden teema-alueet, hakemusprosessi ja hakemusten arvioinnin perustelut tuleville vuosille. Lisäksi tarkastellaan tiedolla johtamista osana liikuntapoliittista päätöksentekoa ja liikunnan tiedolla johtamisen resursointia.

Lue lisää

9.11.2018 Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää