Valtion liikuntaneuvosto

Blogi

14.3.2016 7.20

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen katsaus

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi starttasi tasan puoli vuotta sitten. Tähän aikaan on mahtunut paljon työtä. Liikuntaneuvostolla on pitkä historiansa. Tapoja, joilla olemme tottuneet tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan kuitenkin urakalla.

Tuskin on yhtäkään yhteiskunnallista toimijaa, organisaatiota tai järjestöä, joka ei peilaisi asemaansa suhteessa yhteiskunnan muutokseen, sopeuttaisi ja reivaisi toimintojaan sekä puntaroisi ajankohtaisia painopistealueita – näin tapahtuu myös valtion liikuntaneuvostossa. Liikuntaneuvoston pitää myös kantaa osaltaan vastuuta siitä, että liikunta ja urheilu saavat näkyvämmän osan suomalaisesta yhteiskunnasta.


DSC01299
Tapio Korjus, valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja
 

Liikunnan ja urheilun toimintaympäristö asemoituu yhteiskuntaan monessa mielessä eri tavoin kuin mihin olemme tottuneet. Yhteiskunnan näkökulmasta keskeistä on, että mahdollisimman moni kansalainen kiinnittyy liikuntaan, urheiluun ja huippu-urheiluun itselleen parhaaksi soveltuvin tavoin. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaankin aiempaa kokonaisvaltaisempia, eri toimijatahot yhteen kokoavia politiikkatoimia sekä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Myös liikuntapolitiikassa pitää olla kykyä uudistua, vaikka se vaatisi isojakin uudistuksia.

 

Liikuntaneuvosto tulee toimikautensa aikana kuulemaan ministereitä. Tammikuussa kokouksessamme vieraili opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja vastaavasti maaliskuun kokouksessa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Kaikkien ministeriöiden toiminta tullaan arvioimaan toimikauden aikana ja samassa yhteydessä laaditaan myös näkemys kaikista painavimmista kehittämistarpeista. Uutena avauksena valtion liikuntaneuvosto pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eduskunnan sivistysvaliokunnan kanssa, jonka neuvosto tapasi helmikuussa. Vuoropuhelulla on tarkoitus vahvistaa koulutuspolitiikan ja liikuntapolitiikan vuorovaikutusta.

 

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti neuvostolle jaostot vuoden lopussa, mikä on osaltaan tuonut neuvoston taustalle kasapäin asiantuntemusta, kokemusta ja uusia ajatuksia.

 

Tulemme voimallisesti satsaamaan nykytoimenpiteiden toimivuuden arviointiin: tehdäänkö oikeita asioita, jos tehdään – tehdäänkö niitä riittävillä volyymeilla. Tarkoituksena on käynnistää kokonaisarvioinnin lisäksi useita yksityiskohtaisempia arviointitöitä mm. huippu-urheilusta, Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta, liikuntalääketieteen keskusten toiminnasta ja niin edelleen. Työtä vie eteenpäin tutkimus- ja arviointijaosto puheenjohtajanaan kansanedustaja Sari Multala.

 

Suuri tilaus on sille, että neuvosto katsoisi pitkälle tulevaisuuteen, hahmottaisi liikuntakulttuurin suuret linjat, haastaisi ja sparraisi. Tulemme ennakoimaan, katsomaan vuosikymmeniä eteenpäin. Miettimään nykytiedon valossa ja yhteiskuntaan haistellen sitä, mitä tulee tapahtumaan jos tahti jatkuu nykyisellään. Ennakointijaosto on uusi avaus neuvoston kokonaisuudessa. Ennakointijaoston tehtävänä on puheenjohtaja Sinuhe Wallinheimon johdolla valmistella liikuntaneuvostolle liikuntakulttuuria käsittelevä tulevaisuusstrategia. Strategian taustoittaminen edellyttää liikuntakulttuuria kuvaavan tietopohjan kokonaisvaltaista analyysiä suhteessa globaaleihin ja yhteiskunnallisiin muutostekijöihin. Palaamme teemaan pian!

 

Kansanedustaja Hanna Kososen puheenjohtama yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto tehtävänä on tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikkumis- ja toimimisesteisten liikuntaa sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista. Jaosto tulee laatimaan seuranta- ja arviointisuunnitelman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten eri ulottuvuudet huomioiden. Työ on käynnistynyt kattavalla taustaselvityksellä ja päässyt sitä myöden vauhtiin.

 

Jatkossa käytössämme tulee olemaan entistä vahvempi ymmärrys ja tietopohja eri-ikäisten liikunnasta ja fyysisestä toimintakyvystä. Move! (http://www.edu.fi/move) on valtakunnallinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä. Sen keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Move-järjestelmään on kehitetty mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa perusopetuksen oppilaiden fyysisen toimintakyvyn tilasta. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa hyödynnetään mm. 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhteydessä.  Opetushallitus on kirjannut Move-mittaukset määräyksenä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat voimaan 1.8.2016 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto ja opetushallitus ovat 31.10.2013 sopineet Move!-seurantajärjestelmän hallinnoinnista. Valtion liikuntaneuvosto tulee julkaisemaan Hilma-ilmoituskanavassa avoimen kilpailutuksen järjestelmän toteuttamisesta lähipäivinä.

 

Valtion liikuntaneuvosto antoi 9.3.2016 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntonsa liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista sekä avustuskelpoisuudesta vuotta 2016 koskien. Ministeriö vastaa lopullisista päätöksistä ja asian loppuunsaattamisesta. Nykyinen neuvosto käsitteli avustuskokonaisuutta ensimmäistä kertaa. Neuvoston keskeisin viesti jatkon suhteen on kehittää avustustoimintaa yhteistyössä ministeriön kanssa. Tarkoituksena on välittömästi käynnistää toimet, joiden keskiössä ovat järjestöryhmittäisten avustuskriteereiden määrittely ja täsmentäminen sekä painokertoimien hahmottaminen. Myös kansanterveysjärjestöjen avustamisen osalta tulee päästä nykyistä selkeämpään kokonaisuuteen.


Tapio Korjus

puheenjohtaja

valtion liikuntaneuvosto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiTulosta
Ajankohtaista

Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain muuttamiseksi

Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä urheilijaeläkejärjestelmän tarkoitusta toimia taloudellisena turvana niistä vuosista, jolloin eläkekertymä ns. normaalista työstä on jäänyt kertymättä. Eläke on tarkoitettu myönnettäväksi niille entisille menestyneille urheilijoille, joiden kertynyt eläke on kovin alhainen. Liikuntaneuvosto pitää kannatettavana, että lakimuutoksella urheilijaeläkkeiden määrä ja taso yhdenmukaistettaisiin taitelijaeläkkeiden kanssa. Liikuntaneuvosto myös kannattaa, että laista poistetaan kirjaus urheilijaeläkkeiden rahoittamisesta veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista.

Lue lisää

12.10.2018 Lausunto Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arvioinnista

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) arvioi lakisääteisenä tehtävänään valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikuntaan liittyen. Arvioinneissa puntaroidaan valtion määrärahojen sekä säädös- ja informaatio-ohjauksen merkitystä liikunnan ja huippu-urheilun edistämisessä. Toimikausittaisen kokonaisarvioinnin lisäksi liikuntaneuvosto toteuttaa yksityiskohtaisempia arviointeja liikuntakulttuurin keskeisimmiltä osa-alueilta.

Lue lisää

11.10.2018 Lausunto valtion talousarviosta 2019

Korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe on takana. Viimeaikainen talouden ja työllisuuden kasvu ovat vahvistaneet Suomen julkista taloutta. Noususuhdannetta varjostaa kuitenkin rakenteellinen työttömyys sekä erityisesti väestön ikääntyminen. Väestön vanheneminen johtaa työikäisen väestön määrän pienenemiseen sekä ennusteiden mukaan vauhdilla kasvaviin hoito- ja hoivamenoihin.

Lue lisää