Valtion liikuntaneuvosto

Uutiskirje

11.2.2016 13.43

Valtion liikuntaneuvoston toimikausi 2015–2019 käynnissä täysimääräisesti


DSCN5743Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili valtion liikuntaneuvostossa tammikuussa (kuva: Merja Laavola, OKM)


Syksyllä toimikautensa (2015–2019) aloittanut valtion liikuntaneuvosto on keskittynyt ensimmäisissä kokouksissaan pohtimaan oman toimintansa roolia ja merkitystä suomalaisen liikuntakulttuurin edistäjänä.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä laaja-alaisia ja periaatteellisesti tärkeitä liikuntaa koskevia kysymyksiä, tehdä aloitteita ja antaa esityksiä liikunnan kehittämiseksi. Liikunta ja huippu-urheilu asemoituvat yhteiskuntaan monessa mielessä eri tavoin kuin mihin on totuttu. Tapoja, joilla on totuttu tekemään, näkemään ja kokemaan, haastetaan urakalla. Yleisesti on tiedostettu, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan aiempaa kokonaisvaltaisempia, eri toimijatahot yhteen kokoavia politiikkatoimia sekä osaavia ja innokkaita ihmisiä. Tavat tehdä yhteistyötä, uudistaa toimintamalleja ja murtaa hallinnonalojen välisiä raja-aitoja koetaan ratkaiseviksi. Myös liikuntapolitiikassa pitää olla kykyä uudistua, vaikka se vaatisi isojakin uudistuksia.

Suuri tilaus on sille, että neuvosto katsoisi pitkälle tulevaisuuteen, hahmottaisi liikuntakulttuurin suuret linjat ja kiinnittäisi huomiota nykytoimenpiteiden toimivuuden arviointiin: tehdäänkö oikeita asioita ja jos tehdään – tehdäänkö niitä riittävillä volyymeilla.
Näitä kysymyksiä pohtivat neuvoston tukena jaostot, jotka opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti vuoden 2015 lopulla.

Kansanedustaja Sari Multalan puheenjohtama tutkimus- ja arviointijaosto keskittyy liikuntaneuvoston arviointitehtävän koordinointiin ja liikuntaa koskevan tutkimustiedon hyödyntämiseen liikuntapolitiikan suunnittelussa ja toimenpiteiden arvioinnissa. Jaoston tehtävänä on myös antaa näkemys liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntatieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista.

Kansanedustaja Hanna Kososen puheenjohtama yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto tehtävänä on tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikkumis- ja toimimisesteisten liikuntaa sekä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta koskevista asioista. Jaosto tulee laatimaan seuranta- ja arviointisuunnitelman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten eri ulottuvuudet huomioiden.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon puheenjohtama ennakointijaosto tarkastelee liikuntakulttuuria pohjautuen ennakoivaan ajatteluun, strategiseen pohdintaan ja yhteiskunnan kehityskulkujen hahmottamiseen tulevien vuosikymmenten osalta.

DSCN5744
(kuva: Merja Laavola, OKM)

Liikuntaneuvosto tulee toimikautensa aikana kuulemaan ministereitä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraili neuvoston kokouksessa 20.1.2016 (kuva). Neuvosto tapaa sivistysvaliokunnan helmikuussa ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan maaliskuussa.

Neuvosto tulee toimikautensa aikana ottamaan kantaa merkittäviin yhteiskunnallisiin uudistuksiin, joista yhtenä merkittävimmistä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Neuvosto laatii osana lakisääteistä arviointiaan eri ministeriöiden toimintaa kartoittavat tuloskortit ja pyrkii tekemään uusia avauksia fyysisen aktiivisuuden, liikunnan ja huippu-urheilun aseman vahvistamiseksi.

Liikuntaneuvosto käynnistää arviointeja liikuntakulttuurin eri osa-alueilta. Vuoden 2016 aikana toteutetaan mm. huippu-urheilun arviointi. Lisäksi neuvosto seuraa ja arvioi myös hallituksen kärkihankkeen ”liikutaan tunti päivässä” edistymistä.

Liikuntaneuvosto tulee käymään vuoropuhelua liikunta- ja urheiluväen kanssa, eri hallinnonalojen edistäjien, kehittäjien ja tutkijoiden kanssa. Liikuntaneuvostoon saa ja pitää olla yhteydessä!

Lisää VLN:n toiminnasta voi lukea täältä: www.liikuntaneuvosto.fi

Palaa otsikoihinTulosta