Valtion liikuntaneuvosto

Uutiskirje

10.6.2016 9.18

Valtion liikuntaneuvoston Uutiskirje 1:2016

VLN logo

Lausunnot

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä liikuntaa koskevia kysymyksiä. Valtion liikuntaneuvoston tavoitteena on, että eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa vahvistetaan kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja säädösvaikutusten arvioinnissa. Viimeisimpinä se on ottanut kantaa seuraaviin asioihin:

 

Arvioinnit

 julkaisut

Liikuntalääketieteen keskusten arviointi käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia liikuntalääketieteen keskusten toimintaan ja tutkimustyöhön. Professori Matti Uusitupa toteuttaa valtion liikuntaneuvoston toimeksiannosta arvioinnin liikuntalääketieteellisen toiminnan ulottuvuuksista ja merkityksestä yhteiskunnassa ja liikuntakulttuurissa. Arvioinnissa käydään läpi vuonna 2005 toteutetun vastaavan arvioinnin keskeisten kehittämissuositusten toteutuminen. Nyt toteutettavaa työtä ohjaa valtion liikuntaneuvoston tutkimus- ja arviointijaosto, joka osallistuu myös keskuskohtaisen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointiin. Arviointi valmistuu loppuvuodesta 2016.

 


Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa julkaistu 9.5.2016 (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:1)

 

Kaikkien yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus liikkua ja urheilla on periaatteellisesti laajaa hyväksyntää herättävä periaate liikunnan ja urheilun eri foorumeilla. Kuinka tämä periaate toteutuu käytännössä ja miten tarttua konkreettisesti sen edistämiseen? Valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Sen tilauksesta LTS:n tutkimus- ja julkaisupäällikkö Teijo Pyykkönen kartoitti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön kokonaisuuden liikuntakulttuurissa. Selvitys osoittaa, että jatkossa tarvitaan selkeitä tavoitteita, konkreettisia tekoja, systemaattista seurantaa ja uusia osallistamisen tapoja. Suomalainen liikuntajärjestelmä toimii ensisijaisesti enemmistön ehdoilla. Vuodesta 2015 eteenpäin julkisella vallalla on aiempaa vahvemmat keinot ohjata, seurata, arvioida ja sanktioida yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksissä – myös liikunnan toimialalla. Tätä edesauttavat yhdenvertaisuuslaki, tasa-arvolaki sekä uusi liikuntalaki.


Lue valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Tapio Korjuksen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston puheenjohtaja Hanna Kososen, liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajasen ja suunnittelija Toni Piispasen, selvityksen tekijän Teijo Pyykkösen, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ylitarkastaja Aija Salon, tasa-arvovaltuutetuntoimiston ylitarkastaja Miko Lempisen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen Satu Heikkisen kommentit yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, linkki.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö valtion liikuntapolitiikassa julkaistu 9.5.2016 (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:1)

Avustusjärjestelmän kehittäminen

Valtion liikuntaneuvoston antoi 9.3.2016 lausunnon liikuntaa edistävien järjestöjen toiminta-avustuksista. Lausunto piti sisällään kirjauksen liikuntaa edistävien järjestöjen avustuspolitiikan kokonaisvaltaisesta uudistuksesta. Tavoitteena on selkeyttää avustuspolitiikan keskeisiä periaatteita erityisesti seuraavia näkökulmia koskien: 

  • Liikuntaa edistäville järjestöille luodaan avustuskriteerit ja painotuskertoimet huomioiden järjestöryhmittäiset, toiminnalliset erot. Siltä osin, kun avustuskriteereitä on olemassa erityisesti lajiliittoja koskien, niiden toimivuus tulee tarkastaa.
  • Uudistustyön yhteydessä kootaan kattava yhteenveto avustettavien järjestöjen toiminnan tilasta. Prosessin yhteydessä on mahdollista tehdä uudistuksia myös järjestöryhmittelyyn.
  • Erityisesti liikuntaneuvosto painottaa kansanterveysjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistamista. Neuvosto esittää, että kansanterveysjärjestöjen toiminnan laadusta, laajuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä liikunnan asemasta osana näiden järjestöjen toimintaa toteutetaan selvitys. Valmistelun pohjalta tulee löytää selkeä linjaus kenen toimesta toimintaa avustetaan ja millä periaatteilla.

 

Liikuntaneuvosto on käsitellyt avustuspolitiikan kehittämistä kokouksissaan 17.5.2016 ja 8.6.2016. Neuvosto pitää jatkotyössä tärkeänä mm. seuraavia asioita:

  • Valtion liikuntaneuvosto peräänkuuluttaa liikuntaa edistävien järjestöjen valtionavustuspolitiikassa avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria sekä avustuskriteereiden että avustusten käytön valvonnan suhteen. Julkisia varoja jaettaessa pelisääntöjen ja ohjeistuksen tulee olla selkeitä ja avustusten käytön ehdottoman läpinäkyvää. Liikuntaneuvosto pitää tärkeänä sitä, että ministeriön tarkastustoimi toimii asianmukaisesti.
  • Lähtökohtana tulee olla se, että järjestöt toimivat haluamallaan tavalla. Järjestöt voivat ja saavat tehdä muutakin toimintaa, kuin mitä pidetään valtionavustusten näkökulmasta olennaisena. Yhteiskunnan tuen kohdentamisessa tulee kuitenkin olla selkeät ohjaukselliset periaatteet.
  • Avustusjärjestelmä tulisi saada sähköiseen muotoon välittömästi.

 Liikunnan edistäminen yhteiskunnassa

Valtion liikuntaneuvosto tapasi nuorisoasiainneuvottelukunnan ja avustus- ja arviointitoimikunnan yhteiskokouksen merkeissä 17.5.2016. Kokouksessa käsiteltiin liikunta ja nuorisotyön ja -politiikan yhtymäpintoja. Tavoitteena on vahvistaa neuvottelukuntien välistä yhteistyötä mm. arviointien, tietotuotannon ja lausuntojen antamisen muodossa.

www.liikuntaneuvosto.fi

www.tietoanuorista.fi

 IMG_0154

Tietopohjan vahvistaminen

 

Move! - fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! (http://www.edu.fi/move) on valtakunnallinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

 

Opetushallitus on kirjannut Move!-mittaukset määräyksenä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jotka astuvat voimaan 1.8.2016 alkaen.  Move!-järjestelmään on kehitetty mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa perusopetuksen oppilaiden fyysisen toimintakyvyn tilasta. Osioissa mitataan oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Tietoa voidaan hyödyntää kouluissa muun muassa 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtävien laajojen terveystarkastusten yhteydessä.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston kanssa vastaavat Move! -mittausten valtakunnallisen tiedonkeruujärjestelmän hankinnasta, valvonnasta ja koordinoinnista siten, että järjestelmä tulee toimimaan pysyväisluonteisesti 1.8.2016 alkaen. Valtion liikuntaneuvosto on kilpailuttanut järjestelmän hankinnan HILMA-järjestelmässä keväällä 2016. Hankintasopimus on tehty Dimenteq Oy:n kanssa. Peruskouluja ohjeistetaan tietojen keräämisestä elokuussa. Koulukohtaiset Move!-mittaukset ja tietojen syöttö valtakunnalliseen tietokantaan tulee toteuttaa kouluissa vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Koulujen edustajat tulevat saamaan linkin tietojen syöttämistä varten vuosittain elokuun aikana.

move

Palaa otsikoihinTulosta