Siirry sisältöön

KIHUn arviointi valmistunut – Suomalaisen huippu-urheilun T&K-toimintaan kaivataan uudistettua strategiaa, selkeämpää työnjakoa ja lisää yhteistyötä

Huippu-urheilun T&K-toiminta on hajaantunutta ja heikosti resursoitua Suomessa. Alan keskeinen toimija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU on muuttunut viime vuosikymmeninä tieteellisestä tutkimuslaitoksesta huippu-urheilun palveluorganisaatioksi, mutta muutos on kesken. KIHUn osaaminen on pääosin hyvällä tasolla painottuen fyysiseen suorituskykyyn ja kestävyyslajeihin. Merkittävin osuus KIHUn asiantuntijatyöstä kohdistuu maastohiihtoon ja yleisurheiluun. KIHUn toiminnan kehittämiseksi suositellaan mm. ulkopuolisten verkostojen ja kansainvälisyyden parempaa hyödyntämistä sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaa, selviää valtion liikuntaneuvoston teettämästä KIHUn ulkoisesta arvioinnista.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU vastaa suomalaisen huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistoiminnasta (T&K-toiminta) sekä osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä ja toteutuksesta urheilijan polulla. KIHUn tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille toimijoille. Osana arviointitehtäväänsä valtion liikuntaneuvosto on teettänyt KIHUsta arvioinnin, jonka toteutuksesta on vastannut Owal Group Oy.

Arvioinnin mukaan huippu-urheilun T&K-toiminta on hajaantunutta Suomessa. T&K-toiminnan rahoitus on vähäistä ja hajaantunutta eri toimijoiden välille. Moninaisten toimijoiden kentässä ei tartuta riittävästi uusiin mahdollisuuksiin, kuten uusien lajien kehittämiseen tai uusiin teknologioihin ja innovaatioihin. T&K-toiminta on pitkälti riippuvainen yksittäisten asiantuntijoiden kyvykkyyksistä ja kiinnostuksen kohteista. Lisäksi Suomessa puuttuu yhteinen näkemys siitä, mitä huippu-urheilun T&K-toiminnalla pitäisi saavuttaa. Huippu-urheilun T&K-toiminnalle suositellaan arvioinnissa uudistettua yhteistä strategiaa, selkeämpää työnjakoa ja yhteistyön lisäämistä.

KIHUn rooli huippu-urheilun T&K-toiminnassa ja erilaisten asiantuntijapalveluiden tuottamisessa on keskeinen. KIHUn strateginen asemoituminen on muuttunut viime vuosikymmeninä merkittävästi tieteellisestä tutkimuslaitoksesta (”vanha KIHU”) huippu-urheilun palveluorganisaatioksi (”uusi KIHU”). KIHUssa elää kuitenkin edelleen rinnakkain ”vanha KIHU” ja ”uusi KIHU”. Myös sidosryhmien näkemykset ja odotukset siitä, mitä KIHU tosiasiallisesti tekee, ja siitä, mitä sen tulisi tehdä, vaihtelevat merkittävästi.

KIHUn toiminnan volyymista T&K-toiminta muodostaa noin neljänneksen. Hallintoon kohdistui noin kolmasosa kokonaistyöajasta ja asiantuntijatoimintaan noin viidennes. Tieteellisen tutkimustoiminnan osuus on muutama prosentti kokonaistyöajasta. Yhteistyölajeista merkittävin osuus KIHUn asiantuntijatyöstä kohdistui vuosina 2013–2019 maastohiihtoon (noin 25 %) ja eri yleisurheilun lajeihin (noin 20 %). Ammuntaan, purjehdukseen, beach volleyhyn, maalipalloon, purjehdukseen ja yhdistettyyn hiihtoon kohdistui kuhunkin alle 10 % asiantuntijatyöstä.

Arvioinnin mukaan KIHUn yhteistyölajeihin ja tehtäviin liittyvä osaaminen on hyvällä tasolla. KIHUn osaaminen painottuu erityisesti fyysiseen suorituskykyyn ja kestävyyslajeihin. Sen sijaan yhä tärkeämmäksi lähes kaikessa huippu-urheilussa noussut teknologinen osaaminen ei ole välttämättä seurannut KIHUssa sen merkityksen kasvua. Keskeisten kumppaneiden ja sidosryhmien näkemys yhteistyöstä KIHUn kanssa on erittäin myönteinen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat eivät nouse KIHUn toiminnassa erityisinä painopisteinä esille.

Merkittävä osa KIHUn rahoituksesta (2019) tuli opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toiminta-avustuksesta (62 % ja n. 1,7 milj. €). OKM:n rahoitukseen ei liity toiminta-avustuksen osalta ohjausprosessia. OKM tekee päätöksen KIHUn yleisavustuksesta, mutta Olympiakomitea vastaa tosiasiallisesti ja OKM:n mandaatilla KIHUn strategisesta ohjauksesta. KIHU ei seuraa eikä raportoi toimintansa tuloksellisuutta ja vaikutuksia.

Arvioinnissa suositellaan KIHUn toiminnan kehittämiseksi KIHUn tavoitteiden ja toiminnan parempaa viestintää, erilaisten KIHUn ulkopuolisten verkostojen parempaa hyödyntämistä, KIHUn tutkimustiedon välittämiseen liittyvän toiminnan vahvistamista, huomion kiinnittämistä KIHUn henkilöstön työhyvinvointiin, tuloksellisuuden mittareiden kehittämistä, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden toteutumisen vahvistamista osana KIHUn strategiaa ja johtamisjärjestelmää sekä kansainvälisen näkökulman vahvistamista KIHUn toiminnassa. Lisäksi suositellaan, että OKM:n ja Olympiakomitean ohjaussuhdetta KIHUun tulee selkeyttää. Erityisesti on arvioitava Olympiakomitean rooli KIHUn rahoituspäätöksessä.

Arvioinnin toteutus

Valtion liikuntaneuvoston tilaamassa arvioinnissa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUsta tuotettiin tietoa mm. KIHUn nykytilasta, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa huippu-urheilussa sekä KIHUn toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi arvioinnissa tuotettiin kokonaiskuva huippu-urheilun T&K-toiminnan tilasta Suomessa sekä KIHUn valtionhallinnon ohjauksesta. Arviointi sisälsi myös kansainvälisen vertailun sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymysten tarkastelun. Arvioinnin päävastuullisina arvioitsijoina toimivat senior partner Olli Oosi ja toimitusjohtaja, dosentti Mikko Wennberg Owal Group Oy:sta.

Arvioinnin julkistaminen

Arviointi julkaistaan etätilaisuudessa 16.6.2021 klo 10.00‒12.00. Tilaisuuden ohjelma:
www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/kihun_arvioinnin_julkistamistilaisuus/

Arviointi on luettavissa pdf-muodossa osoitteesta: www.liikuntaneuvosto.fi/lausunnot-ja-julkaisut/kihun_arviointi/

Lisätietoa KIHUn arvioinnista

Senior Partner Olli Oosi, Owal Group oy (arvioinnin tulokset)
sähköposti: olli@owalgroup.fi tai puhelin: 050 530 4737

Pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto (arvioinnin toimeksianto)
sähköposti: minttu.korsberg@minedu.fi tai puhelin: 029 533 0018