Siirry sisältöön

Arviointi suosittaa liikunnan koulutuskeskuksille yhteistyön tiivistämistä, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden parempaa huomioimista sekä liiketalousosaamisen vahvistamista

Liikunnan koulutuskeskusten (urheiluopistot) ammatillinen koulutus vastaa hyvin liikunta- ja koulutuspoliittisiin tavoittei­siin ja tarpeisiin. Vapaa sivistystyö toteutuu koulutuskeskuksissa omien painopisteiden mukaisesti ja siitä saatu asiakaspalaute on pääosin hyvää.

Keskusten taloudellinen kestokyky on kohtalaisen hyvä, mutta keskusten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ovat puutteellisia, selviää valtion liikuntaneuvoston tilaamasta Liikunnan koulutuskeskusten arvioinnista.

Suomessa on 11 valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta eli urheiluopistoa. Koulutuskeskukset toimivat liikunnan koulutus- ja valmennuskeskuksina sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksina. Lisäksi keskuksilla on erilaista maksullista vapaa-ajan liikunta-, virkistys- ja matkailupalvelutoimintaa. Valtion liikuntaneuvosto on tilannut arvioinnin liikunnan koulutuskeskuksista.

Arviointi osoitti, että koulutuskeskusten ammatillinen koulutus vastaa hyvin liikunta- ja koulutuspoliittisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Sidosryhmien palaute koulutuksesta on positiivista, ja koulutusten läpäisy on hyvällä tasolla. Nykyistä ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkostoa on pidetty koulutuspolitiikan näkökulmasta riittävänä. Tulevaisuudessa muun muassa pienenevä väestö­pohja ja mahdollinen nuorten keskittyminen kaupunkeihin haastavat nykyisiä järjestäjiä toteuttamaan koulutuksia myös muualla kuin nykyisissä toimipisteissä.

Vapaan sivistystyön toiminta toteutuu koulutuskeskuksissa omien painopisteiden mukaisesti. Vapaa sivistystyö painottuu valmennuskursseihin, harrastajien kursseihin ja erilaisiin ohjauksen, valmennuksen ja huoltajien koulutuksiin. Vapaan sivistystyön vaikuttavuutta seurataan valtakunnallisesti vain toteutumismäärillä. Koulutuskeskukset tarkastelevat koulutusten toteutumista ja osallistujien tyytyväisyyttä. Monella koulutuksista saatu palaute on erittäin hyvää.

Valtionrahoituksen osuus koulutuskeskusten tuloista vaihtelee 40–60 prosentin välillä. Keskukset ovat selvinneet koronapandemian aiheuttamista taloudellisista haasteista kohtuullisen hyvin, ja keskusten taloudellinen kestokyky on kohtalaisen hyvä. Valtion rahoituksen pieneneminen tulevaisuudessa tarkoittaisi merkittäviä sopeutustoimia suurim­massa osassa keskuksia. Keskusten maksullisella palveluliiketoiminnalla on selkeä vaikutus keskus­ten elinvoimaisuuteen ja valtiorahoitteisen toiminnan onnistumiseen.

Koulutuskeskusten yhdenvertaisuus- ja tasa-ar­vosuunnitelmat ovat puutteellisia. Kestävä kehitys on ajoittain mukana koulutuskeskusten strategisessa ajattelussa.

Nykyinen koulutuskeskusverkosto on muotoutunut his­toriallisen prosessin tuloksena. Verkoston toimintaa kokonaisuutena tai sen keskinäisiä painopisteitä ei ole oleellisesti pyritty muuttamaan tai ohjaamaan valtion ohjauskeinoin.

Arvioinnissa suositellaan koulutuskeskusverkostolle opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa tulevaisuuskeskustelua, keskusten yhteistyön kehittämistä ja omien strategisten valintojen täsmentämistä ja seuraamista suhteessa liikunta- ja koulutuspolitiikan tavoitteisiin, huomion kiinnittämistä entistä enemmän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioihin sekä nykyistä aktiivisempaa panostusta liiketaloudellisen osaamisen vahvistamiseen ja palvelujen markkinointiin.

Arvioinnin toteutus

Valtion liikuntaneuvosto valitsi kilpailutuksella Owal Group Oy:n toteuttamaan liikunnan koulutuskeskusten arvioinnin. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa kokonaiskuva koulutuskeskusten toiminnan nykytilasta, asemasta ja merkityksestä osana liikunta-alan ja koulutusalan toimijakenttää. Arviointi tuotti myös suosituksia koulutuskeskusten roolin, toiminnan, valtionohjauksen ja yhteistyön kehittämiseksi. Arviointi toteutettiin tammi–kesäkuun 2022 välisenä aikana. Arviointi julkaistaan etätilaisuudessa 16.11.2022 klo 10.15‒11.45.

Liikunnan koulutuskeskusten arviointi -raportti on luettavissa sähköisessä muodossa täältä.
Lisätietoa arvioinnista

Senior Partner Olli Oosi, Owal Group Oy (arvioinnin tulokset)
sähköposti: olli@owalgroup.com tai puhelin: 050 530 4737

Pääsihteeri Minttu Korsberg, valtion liikuntaneuvosto (arvioinnin toimeksianto)
sähköposti: minttu.korsberg@gov.fi tai puhelin: 029 533 0018