Siirry sisältöön

Erityisliikunnan tilanne kunnissa 2013

Julkaisu
KunnatSoveltava liikuntaYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tämän raportin tavoitteena on antaa yleiskuva erityisliikunnan palvelujen tilanteesta ja haasteista kaikissa Manner-Suomen kunnissa. Raportti tarkastelee erityisliikunnan piiriin kuuluvaa kuntoliikuntaa; kilpa- ja huippu-urheilu on rajattu selvityksen ulkopuolelle. Raportti on päivitetty versio vuosia 2000, 2005 ja 2009 koskevista erityisliikunnan tilanteen arvioinneista. Raportin keskeisiä lähteitä ovat kuntien liikuntaa koskevat tietokannat ja tilastot sekä kunnille tehdyt kaksi kyselyä, joista laajempi kohdistettiin erityisliikunnan valtakunnalliseen verkostoon kuuluville kunnille ja suppeampi muille Manner-Suomen kunnille.

Arviolta yli miljoona suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. Osa heistä liikkuu yleisten liikuntapalveluiden piirissä, osa tarvitsee kohderyhmän tarpeet huomioivaa erityisliikuntaa.

Erityisliikunnassa keskeisessä asemassa ovat erityisliikunnanohjaajat, joiden työn tuloksia ja edellytyksiä on seurattu valtakunnan tasolla neljän vuoden välein. Nyt julkaistava raportti edustaa jatkumoa tässä seuranta-aineistossa. Tilaus raportille on suuri, sillä päätöksentekijät sekä valtio- että kuntatasolla tarvitsevat tietoa erityisliikunnan paikallistason resursoinnin, suunnittelutyön ja toiminnan tilasta ja kehityksestä. Tutkimus auttaa muodostamaan kokonaisnäkemyksen siitä, miten kunnat toteuttavat liikuntalaissa määriteltyä tehtävää järjestää liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Julkaisu on tehty kahden tutkijan, Timo Ala-Vähälän ja Saku Rikalan (Liikuntatieteellinen Seura), yhteistyönä. Kysely toteutettiin aikaisempia raportteja laajempana siten, että se lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin – ei siis pelkästään kuntiin, jotka kuuluvat erityisliikunnanohjaajaverkostoon. Aineisto edustaa noin 2/3 Suomen kunnista. Vastaavanlaisena kysely on toteutettu edellisen kerran vuonna 2002, joten tämä mahdollisti vertailuasetelman reilun kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen
suhteutettuna.

Tulosten mukaan kuntien organisoima erityisliikuntatoiminta tavoittaa nykyisin noin 150 000 osallistujaa ja kunnat käyttävät erityisliikuntaan yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Edellisiin arviointeihin verrattuna liikunnan menot näyttävät pienentyneen. Henkilöresurssit ovat pysyneet samalla tasolla tai vähentyneet hieman. Samalla kuitenkin tarjolla olevien ryhmien määrä on hieman kasvanut. Tutkijat toteavat johtopäätöksenään, että kunnat ovat kasvattaneet palvelujen määrää toimintaa tehostamalla.

Kuntakohtainen vaihtelu on suurta, erityisesti pienten kuntien osalta. Kolmasosassa pieniä kuntia liikuntatoimi ei tuottanut eikä järjestänyt erityisliikuntapalveluita. Ryhmätarjonnasta keskimäärin 74 prosenttia oli muiden toimijoiden kuin liikuntatoimen ryhmiä. Erityisliikunnan verkostoon kuuluvat kunnat tukivat myös omaehtoista liikuntaa: yleisimmin erilaisin alennuksin, ilmaispalveluin ja lainaamalla liikuntavälineitä tai tarjoamalla liikuntaneuvontaa ja tiloja käyttöön. Pienistä kunnista 47 % kohdensi järjestöavustuksia erityisliikuntaan, mikä on selvästi enemmän kuin 2000-luvun alussa. Ilahduttavaa on, että erityisliikunnan toimijat näyttävät verkostoituvan aiempaa aktiivisemmin myös poikkihallinnollisesti. Tämä on keskeinen tavoite myös jatkossa.

VLN 2014:5 Erityisliikunnan tilanne kunnissa 2013 (PDF, 3 Mt)