Siirry sisältöön

Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat ja muuttavat

Julkaisu
Tutkimus

Tästä Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat ja muuttavat -tutkimuksesta on tehty kaksi julkaisua. Paperiversio sisältää keskeiset havainnot ja suositukset tehdyn tutkimuksen pohjalta. Tavoitteena on esittää monimutkaisesta aiheesta ja laajasta aineistosta tiivistetysti olennaisin. Tämä digiversio tutkimuksesta sisältää tausta-artikkelit tai -aineistot, joissa syvennytään kunkin luvun tematiikkaan perusteellisemmin. Niiden avulla lukija voi tutustua siihen, minkälaisia käsitteitä ja mistä syystä esimerkiksi tutkijat, organisaatiot, asiantuntijat, toimintaohjelmat tai yhteiskunnan eri sektorit käyttävät omia käsitteitään liikunnan ja urheilun edistämisessä.

Urheilun ja liikunnan käsitteistö on laajaa ja kirjavaa sekä myös jatkuvassa muutoksessa. Käytetyillä käsitteillä ja niiden ymmärtämisellä on suuri merkitys liikuntakulttuurille ja -politiikalle. Niiden käyttötavoista riippuen on mahdollista joko selventää tai sekoittaa ymmärrystämme liikunnan ilmiöistä. Miten keskeiset liikuntavaikuttajat mieltävät liikunnallisen elämäntavan edistämisen? Toisten mielestä se tarkoittaa liikuntaa suositusten mukaan, joidenkin mielestä liikuntaa järjestäytyneessä mielessä ja kolmansien mielestä liikuntaa suosivia valintoja arkielämässä.

Liikunta-alalla on aiempina vuosina ollut käytössä erilaisia liikuntaa ja urheilua koskevia sanastoja, bibliografioita sekä luettelointeja, joita ovat julkaisseet mm. LIKES -tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen Seura ja eräät muut organisaatiot. Nyt käsillä oleva Arto Tiihosen julkaisu poikkeaa aiemmin käytetyistä julkaisuista siinä, että tässä julkaisussa pohditaan enemmän käyttöyhteyksiä ja pyritään analysoimaan sitä, miten käytetyt käsitteet eri puolilla eroavat toisistaan ja miksi.

Tiihonen tuo esiin hyvin monipuolisesti sen, kuinka kirjavaa liikunnan käsitteiden käyttö nykyisellään on. Sektoritutkimusraportti perustuu laajaan aineiston läpikäyntiin, moniin asiantuntijahaastatteluihin sekä ajan ilmiöiden intensiiviseen seurantaan. Raportissa piirtyy monipuolinen kuva urheilun ja liikunnan käsitteiden käytön kokonaisuudesta hallinnossa, järjestöissä, tutkimuksessa, mediassa ja osin myös suuren yleisön keskuudessa.

Julkaisua varten tehdyissä asiantuntijahaastatteluissa kävi ilmi, että keskeisillä asiantuntijoilla oli yhteensä hieman yli 100 liikunnan käsitettä, joita he käyttivät. Nämä käsitteet on esitetty laajemmassa verkkojulkaisussa erillisenä taulukkona. Lisäksi kävi ilmi, että erityisen sopivia ja tunnettuja liikuntakulttuurin käsitteitä oli näistä yhteensä 15, joista 4–5 olivat urheiluun ja 10 liikuntaan kytkeytyviä käsitteitä. Tutkija pitää myös tärkeänä, että liikuntahallinnossa tehdään riittävän selkeä ero urheilu- ja liikuntakäsitteistön välillä, koska esimerkiksi mediassa esiintyy tällä alueella jatkuvasti paljon sekaannusta: puhutaan yhdestä ja tarkoitetaan itse asiassa toista.

VLN 2014:6 Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat ja muuttavat (PDF, 4 Mt)