Siirry sisältöön

Oikeusministeriö luo perustaa osallistavalle, demokraattiselle, yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle liikunta- ja urheilukulttuurille

Liikkumisen, liikunnan ja urheilun kysymykset läpileikkaavat isoa osaa oikeusministeriön hallinnonalan toiminnasta, kuten kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistä sekä perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämistä. Oikeusministeriö luo toimillaan perustaa ja mahdollisuuksia osallistavalle, demokraattiselle, yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle liikunta- ja urheilukulttuurille, selviää valtion liikuntaneuvoston toteuttamasta oikeusministeriön arvioinnista.

Liikkumisen, liikunnan ja urheilun kysymykset läpileikkaavat isoa osaa oikeusministeriön hallinnonalan toiminnasta. Liikunta ja urheilu kiinnittyvät oikeusministeriön hallinnonalalla erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan sekä osallistumisen kehittämiseen, perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen, lainvalmistelun kehittämiseen sekä vankien ulkoiluun ja liikunnan harrastamiseen.

Oikeusministeriö luo omilla toimillaan ja yhteis­työssä muiden ministeriöiden kanssa perustaa ja mahdollisuuksia osallistavalle, demokraattiselle, yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle liikunta- ja urheilukulttuurille. Toisaalta oikeusministeriölle keskeiset tavoitteet (esim. osallisuus ja yhdenvertaisuus) läpileikkaavat kaiken liikkumisen, liikunnan ja urheilun.

Suomi sijoittuu edelleen kärkipäähän monissa kansainvälisissä demokratia-vertailuissa ja osallisuus toteutuu monessa kohdin yhteiskuntaa hyvin, kuten asukkaiden osallistumisessa liikunta­paikkojen ja -palveluiden kehittämiseen kunnissa. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa on kuitenkin vielä kehitettävää myös liikunnassa ja urheilussa.

Hallituskaudella 2019−2023 demokratiaa ja kansalaisyh­teiskuntaa kehitettiin esimerkiksi yhdistyslain muutoksilla, joilla vahvistettiin muun muassa yhdistysten jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksia ja kevennettiin yhdistys­ten hallinnollista taakkaa. Muutokset ovat luoneet mahdollisuuksia myös liikunnan kansalaistoiminnan kehittymiselle. Esitys perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmästä kansalaistoiminnan organisointimuodosta, toimintaryhmistä ei kuitenkaan edennyt. Toimintaryhmät voisivat alentaa kynnystä liikkumiseen ja liikuntaan liittyvän kansalaistoiminnan käynnistämiseen, minkä vuoksi toimintaryhmät olisi tärkeää mahdollistaa jatkossa.

Syrjintä-, häirintä- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat olleet paljon julkisessa keskustelussa viime vuo­sina liikunnassa ja urheilussa. Yhdenvertaisuuslaki sekä erilaiset kansainväliset sopimukset tarjoavat vahvan selkänojan yhdenvertaisuuden edistämiselle ja syrjinnän vastaiselle toiminnalle myös liikunnassa ja urheilussa. Yhdenvertaisuuden suunnitelmallisessa edistämisessä sekä syrjintään puuttumisessa on edelleen pal­jon tehtävää liikunnassa ja urheilussa. Liikunta- ja urheiluorganisaatioiden yhdenvertaisuussuunnittelun osaamisen tukemista sekä kykyä puuttua yhdenvertaisuushaasteisiin ja syrjintään on syytä edelleen vahvistaa eri toimijoiden yhteis­työnä.

Moni yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin haasteista (kuten liikuntapaikkojen esteettö­myysongelmat) johtuu erilaisten väestöryhmien heikosta osallistamisesta palveluiden suunnitteluun. Kehittämällä kunnissa ja järjestöissä kaikkien kuulemista ja osallisuutta (erityisesti erilaisten vähemmis­töryhmien), olisi mahdollista parantaa toiminnan laatua sekä lisätä käyttäjien tyytyväisyyttä ja omistajuutta palveluihin. Lisäksi olisi tärkeä edelleen kehittää liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyön edellytyksiä sekä hyvää hallintotapaa liikuntahallinnossa ja -järjestöissä. 

Liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäminen edellyttää, että teemat huomioidaan laaja-alaisesti osana eri hallinnonalojen lainvalmistelua. Hallituskaudella 2019−2023 valmisteltiin oikeusministeriön johdolla uusi lainvalmistelun vai­kutusarviointiohje, jossa on ensimmäistä kertaa mukana myös ohjeita liikkumisvaikutusten arvioinnille.

Vankien liikunnan edistämiseksi ei ole ollut viime vuosina käynnissä merkittäviä kehittä­mistoimia, mutta uusien vankilarakennushankkeiden yhteydessä on kiinnitetty entistä enemmän huo­miota vankien liikuntamahdollisuuksien parantamiseen.

Arvioinnissa suositellaan oikeusministeriön hallinnonalalle muun muassa kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistyön jatkamista yhdistysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi ja vapaaehtoistyön edellytysten edistämiseksi. Esitys perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmistä toimintaryhmistä olisi myös tärkeää toteuttaa. Liikunnan ja urheilun teemat tulisi nostaa entistä paremmin esille osana oikeusministeriön hallinnonalan yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä strategioita, ohjelmia ja raportteja. Liikunta- ja urheiluorganisaatioiden yhdenvertai­suuteen liittyvän osaamisen tukemista tulee jatkaa laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa esimerkiksi erilaisilla ohjeistuksilla ja koulutuksilla. Lisäksi on tärkeää jatkaa eri väestöryhmien osallistamisen edistämistä liikunnan palveluihin ja kansalaistoimintaan.

Tutustu raporttiin Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019−2023: oikeusministeriö täällä.

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnan alueella ja tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä osana valtionhallinnon toimintaa. Liikuntaneuvoston toimikaudella 2019−2023 arviointi toteutetaan ministeriökohtaisesti.

Ministeriökohtaisissa arvioinneissa käydään läpi ministeriön kiinnekohta ja intressi sekä toimenpiteet (mm. strategiat ja suunnitelmat sekä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus) liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Arvioinnissa esitetään myös kehittämissuosituksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi kyseisellä hallinnonalalla.

Ministeriökohtaiset arvioinnit julkistetaan kevään ja kesän 2023 aikana. Arviointien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumisen ja liikunnan edistämisessä, luodaan tilannekuvaa toimenpiteiden edistymisestä sekä luodaan edellytyksiä liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämistyölle eri hallinnonaloilla.

Lisätietoa:
pääsihteeri Minttu Korsberg                           
valtion liikuntaneuvosto                                                            
minttu.korsberg@gov.fi / puh. 0295 330 018