Siirry sisältöön

Ajankohtaiset

Lausunto: Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi

6.11.2020
Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä ja perusteltuna päivityksenä, että yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaan on asetusluonnoksessa lisätty miesten kilpailuja vastaavat naisten kilpailut (jalkapallo ja jääkiekko). Liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä ja perusteltuna, että myös paralympialaiset lisätään yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaan. Lue lisää…

Koronan vaikutukset väestön liikuntaan -tutkimuskatsaus julkaistu

27.10.2020
Koronapandemia ja -rajoitukset ovat vaikuttaneet väestön liikkumiseen ja liikuntaan vaihtelevasti. Pandemia näyttää lisänneen liikunnan polarisaatiota eri väestöryhmissä. Lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt erityisesti arkipäivinä. Työikäisillä työmatkaliikunta on vähentynyt, mutta liikunnan kokonaismäärä ei ole laskenut. Iäkkäistä suurin osa on vähintään ylläpitänyt liikkumista, mutta monilla iäkkäistä elinpiiri on supistunut, mikä voi lisätä vakavien toimintarajoitteiden riskiä. Urheilijoilla loukkaantumiset ja infektioiden määrät ovat vähentyneet, mutta osa urheilijoista on kokenut pandemian kuormittavaksi. Lue lisää…

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen arviointi käynnistyy – Arvioinnin toteutuksesta pyydetään tarjouksia

23.10.2020
Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella. Yhdeksi liikuntaneuvoston toimikauden 2019–2023 arvioinnin kohteeksi on valittu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU). Arvioinin tarkoituksena on tuottaa tietoa KIHU:n nykytilasta, asemasta ja merkityksestä suomalaisessa huippu-urheilussa sekä KIHU:n toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö/valtion liikuntaneuvosto pyytää tarjouksia KIHU:n arvioinnin toteuttamisesta. Lue lisää…

Valtion liikuntaneuvoston lausunto valtion talousarvioesityksestä 2021

22.10.2020
Valtion liikuntaneuvosto on antanut lausunnon valtion talousarvioesityksestä 2021. Liikuntantaneuvosto nostaa esiin lausunnossaan, että liikuntatoimialan rahoituksen turvaamiseksi on löydettävä pysyvämpiä ratkaisuja esimerkiksi siirtämällä rahoitusta valtion budjettirahoituksen piiriin. Lisäksi arkiaktiivisuutta edistäviä Liikkuvat-ohjelmia tulee rahoittaa pitkäjänteisesti. Kävelyn ja pyöräilyn sekä ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön edistämiseen tarvitaan puolestan lisäpanostuksia. Lue lisää…

Valtion liikuntaneuvoston kannanotto liikunnan ja urheilun harrastamisen jatkumisen turvaamisesta

21.10.2020
Valtion liikuntaneuvosto pitää tärkeänä hallituksen 15.10.2020 tekemää linjausta lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkumisen turvaamisesta. Liikuntaneuvosto pitää niin terveydellisesti kuin sosiaalisesti perusteltuna jatkaa myös aikuisten liikunnan ja urheilun harrastustoimintaa, mutta harrastamisen turvallisuudesta on huolehdittava. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikääntyneiden ja erityistä tukea tarvitsevien väestöryhmien mahdollisuuksiin harrastaa turvallisesti liikuntaa myös poikkeusaikana. Lue lisää…

Valtion liikuntaneuvoston lausunto arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

8.10.2020
Valtion liikuntaneuvosto pitää välttämättömänä, että yhteiskunnallisesti merkityksellisen ja arvokkaan liikuntatoimialan rahoitus turvataan kompensoimalla veikkausvoittovarojen lasku. Arpajaisveron väliaikainen alentaminen on kannatettava keino, jolla voidaan akuutisti kompensoida veikkausvoittovarojen laskua. Lisäksi varsin nopealla aikataululla on löydettävä pysyvämpiä ratkaisuja liikunnan rahoituksen turvaamiseksi. Lue lisää…