Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriöllä keskeinen rooli fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa sekä fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa osana toiminta- ja työkyvyn edistämistä, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta sekä sosiaalipalveluita. STM:llä on myös kiinnekohta urheiluun ammattiurheilijoiden sosiaaliturvan kautta.
STM:n hallinnonalalla on otettu kehitysaskelia fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämisessä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Liikunnan hyödyntämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa työvälineenä on kuitenkin vielä kehitettävää, selviää valtion liikuntaneuvoston toteuttamasta STM:n arvioinnista.

STM:llä on keskeinen rooli väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämisessä. STM:n roolia korostaa hallinnonalalla tavoitettavat suuret väestömäärät ja erityisesti ne väestöryhmät, joita liikuntasektori ei välttämättä tavoita, mutta jotka hyötyisivät fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämisestä eniten terveytensä ja toimintakykynsä kannalta.

STM:n hallinnonalan päätöksillä on paljon suoria vaikutuksia ihmisten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan mahdollisuuksiin. Esimerkiksi sosiaalihuollon päätökset voivat olla vähintään yhtä ratkaisevassa roolissa kuin liikuntatoimen toimenpiteet vammaisten henkilöiden liikunnassa.

STM:n hallinnonalalta kohdentuu myös paljon resursseja fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen, kuten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoitus (13−16 milj. euroa vuosittain). Hallinnonalan asiantuntijaorganisaatiot (esim. THL, Työterveyslaitos ja UKK-instituutti) tekevät merkittävää tutkimus- ja kehittämistyötä väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan liittyen.

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen näyttävät olevan STM:ssä erittäin vahvasti mukana erilaisissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiakirjoissa, ja hallituskaudella 2019−2023 asiassa näyttää tapahtuneen edistystä. Resurssiohjauksessa fyysinen aktiivisuus ja liikunta eivät näy kovin vahvasti suoraan STM:n toiminnassa, kuten terveyden edistämisen määrärahan tavoitteissa tai STM:n talousarviokirjauksissa. Resursoinnissa näyttää kuitenkin tapahtuneen myönteistä kehitystä STM:ssä hallituskaudella 2019−2023, sillä useissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmissa on ollut käytettävissä resursseja fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen.

STM:n hallinnonalalla on otettu viime vuosina kehitysaskelia fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämisessä osana sosiaali- ja terveydenhoitoa – elintapainterventioissa sekä sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Esimerkiksi poikkihallinnollisesti toteutettu, prosessinomainen ja yksilöllinen liikuntaneuvonta on käytössä yhä useammassa kunnassa. Taustalla on hyvä kehittämistyö, jota on tehty niin STM:n kuin OKM:n rahoittamana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on luonut kuitenkin epävarmuutta liikuntaneuvonnan kehitykselle.

Hyvästä kehityksestä huolimatta fyysinen aktiivisuus ja liikunta työvälineenä sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi huomioida nykyistä paremmin. Liikunnan ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä osana terveyden ja toimintakyvyn edistämistä on paljon kehitettävää.

Arvioinnissa tarkastellaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi liikuntaa osana työkyvyn edistämistä ja sosiaaliturvaa sekä tasa-arvopolitiikkaa ja YK:n vammaissopimusta ja niiden seurantaa.

Arvioinnissa suositellaan STM:n hallinnonalalle muun muassa liikunnan parempaa hyödyntämistä työvälineenä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa, fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan mukaan ottamista vahvemmin osaksi työkyvyn edistämisen ohjelmia sekä istumisen tunnistamista työturvallisuuskysymyksenä.

Tutustu raporttiin Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019−2023: sosiaali- ja terveysministeriö täällä.

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnan alueella ja tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä osana valtionhallinnon toimintaa. Liikuntaneuvoston toimikaudella 2019−2023 arviointi toteutetaan ministeriökohtaisesti.

Ministeriökohtaisissa arvioinneissa käydään läpi ministeriön kiinnekohta ja intressi sekä toimenpiteet (mm. strategiat ja suunnitelmat sekä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus) liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Arvioinnissa esitetään myös kehittämissuosituksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi kyseisellä hallinnonalalla.

Ministeriökohtaiset arvioinnit julkistetaan kevään ja kesän 2023 aikana. Arviointien avulla lisätään ymmärrystä ja tietoa eri hallinnonalojen toimenpiteistä ja intresseistä liikkumisen ja liikunnan edistämisessä, luodaan tilannekuvaa toimenpiteiden edistymisestä sekä luodaan edellytyksiä liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämistyölle eri hallinnonaloilla.

Lisätietoa:
pääsihteeri Minttu Korsberg                           
valtion liikuntaneuvosto                                                            
minttu.korsberg@gov.fi / puh. 0295 330 018