Siirry sisältöön

Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä

Julkaisu
JärjestötKestävä kehitysKunnatValtionhallintoYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa kestävän kehityksen edistämisestä valtion liikuntaa ja urheilua koskevissa toimenpiteissä ja siitä, miten Agenda2030:n toimeenpano on toteutunut opetus- ja kulttuuri ministeriön (OKM) liikunnan hallinnonalalla. Arviointi kattoi kestävän kehityksen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden

Arvioinnissa käytiin läpi keskeiset kestävän kehityksen sitoumukset ja arvioitiin niiden merkitystä sekä niistä nousevia teemoja, tavoitteita ja vaatimuksia opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntahallinnon kannalta. Tämän jälkeen arvioinnissa tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskeinoja sekä niiden taustalla olevia prosesseja kestävän kehityksen näkökulmasta ja arvioitiin toimenpiteiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Lisäksi tunnistettiin hyviä kestävän kehityksen edistämisen käytäntöjä muilta hallinnonaloilta.

Arviointi osoitti, että hallitusohjelma ja kansallinen Agenda2030 -toimeenpanosuunnitelma antavat vahvan pohjan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämiselle liikuntasektorilla. Hallitusohjelman läpileikkaavat ilmasto- ja ympäristötavoitteet eivät vielä näy vahvasti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategiassa, jonka keskiössä on ollut sosiaalisen kestävyyden edistäminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä ja liikunnan vastuualueella sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen on vahvaa, mutta aihepiirin jäsentymättömyys vaikeuttaa kokonaisuuden systemaattista haltuunottoa ja jättää toimenpiteisiin katvealueita. Esimerkiksi liikunnan resurssiohjauksessa kestävä kehitys ja sen osa-alueet ovat vaihtelevin tavoin mukana. Valtaosa avustuksista sisältää kuitenkin johonkin kestävän kehityksen osa-alueeseen liittyviä tavoitteita tai kriteerejä. Lajiliittojen ja seurojen informaatio-ohjauksessa korostuu Olympiakomitean rooli, kun taas aluehallintovirastot vastaavat ohjauksesta kuntien suuntaan.

Arviointi näytti, että liikuntasektorin toimijoiden lähtökohdat vaihtelevat, ja kestävä kehitys menee eteenpäin monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. OKM:n ohjauskeinot ovat tärkeitä, joskaan eivät ainoita kestävän kehityksen edistämisen ajureita. Sosiaalinen kestävyys, erityisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat painottuneet OKM:n ohjauksessa. Ohjauksella on myös ollut vaikutusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymiseen liikuntasektorin toimijoiden keskuudessa, ja esimerkiksi lähes kaikilla lajiliitoilla on käytössään tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Sen sijaan ilmastonmuutoksen hillintä tai muut ympäristönäkökulmat eivät vielä nouse läpileikkaavasti esiin OKM:n liikunnan ohjauskeinoissa.

Arvioinnissa suositeltiin muun muassa, että kestävän kehityksen kokonaisuus tulee jäsentää paremmin ja että kestävä kehitys tulee viedä läpileikkaavasti opetus- ja kulttuuriministeriön resurssiohjauksen kriteereihin sekä käynnistää kohdennettuja hakuja ympäristöteemassa.

Arvioinnin toteuttamisesta ovat vastanneet Ulla Roiha, Anne-Mari Järvelin ja Katri Haila 4Front Oy:sta.

VLN 2022:1 Kestävä kehitys valtion liikuntaa ja urheilua edistävissä toimenpiteissä (PDF, 2 Mt)