Siirry sisältöön

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) arviointi

Julkaisu
Huippu-urheiluTutkimusYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Arvioinnin tavoitteena oli toteuttaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) ulkoinen arviointi. Arviointi toteutettiin tammi-huhtikuussa 2021. Arvioinnin toteutuksesta vastasi Owal Group Oy.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (jatkossa KIHU) on Jyväskylässä sijaitseva säätiömuotoinen asiantuntijaorganisaatio, jonka missiona on parantaa suomalaisen urheilun kansainvälistä menestystä nostamalla valmentautumisen laatua ja vaikuttavuutta vahvalla asiantuntijatyöllä, tutkimuksella ja kansallisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä. KIHU vastaa suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnasta ja osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä ja toteutuksesta urheilijan polulla. KIHU johtaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelmaa.

Arvioinnin tuloksina todetaan, että huippu-urheilun T&K-toiminta on Suomessa hajaantunutta. KIHUn rooli huippu-urheilun T&K-toiminnassa on keskeinen, mutta siihen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. KIHUlta odotetaan entistä vahvempaa verkostoitumista huippu-urheilujärjestelmän eri toimijoiden sekä T&K-toimintaa toteuttavien organisaatioiden kanssa.

Näkemykset siitä, mitä KIHU tosiasiallisesti tekee, ja siitä, mitä sen tulisi tehdä, vaihtelevat merkittävästi sidosryhmittäin. Vaikka KIHUn tehtävät ovat muodollisesti pysyneet lähes muuttumattomina (perustamisasiakirjat, säännöt), niin KIHUn strateginen asemoituminen on muuttunut merkittävästi tieteellisestä tutkimuslaitoksesta huippu-urheilun palveluorganisaatioksi. KIHUn osaamisalat ovat muovautuneet historian saatossa, ja sen strategiset fokusalueet ovat muovautuneet ennen kaikkea KIHUssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisalojen myötä eivätkä päinvastoin.

KIHUn yhteistyölajeihin ja tehtäviin liittyvä osaaminen on hyvällä tasolla. KIHUn osaaminen painottuu erityisesti fyysiseen suorituskykyyn ja kestävyyslajeihin. KIHUn oma varainhankinta on verrattain vähäistä, ja siinä nähdään kehitysmahdollisuuksia. KIHU ei seuraa eikä raportoi toimintansa tuloksellisuutta ja vaikutuksia. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat eivät nouse KIHUn toiminnassa erityisinä painopisteinä esille, ja KIHUlta odotetaan nykyistä vahvempaa kansainvälisyyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoitukseen ei liity käytännössä minkäänlaista tavoiteohjausta tai muuta ohjausprosessia. Määrärahapäätökset on tehty 2010-luvun puolesta välistä lähtien täsmälleen samansuuruisina ja -sisältöisinä. Nykyisessä ohjausmallissa OKM tekee päätöksen KIHUn yleisavustuksesta, mutta Olympiakomitea vastaa tosiasiallisesti ja OKM:n antamalla mandaatilla KIHUn strategisesta ohjauksesta.

Arvioinnissa suositellaan huippu-urheilun T&K-strategian laatimista, KIHUn tavoitteiden ja toiminnan parempaa viestintää, erilaisten KIHUn ulkopuolisten verkostojen parempaa hyödyntämistä, KIHUn tutkimustiedon välittämiseen liittyvän toiminnan vahvistamista, huomion kiinnittämistä KIHUn henkilöstön työhyvinvointiin, tuloksellisuuden mittareiden kehittämistä, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden toteutumisen vahvistamista osana KIHUn strategiaa ja johtamisjärjestelmää sekä kansainvälisen näkökulman vahvistamista KIHUn toiminnassa. Lisäksi suositellaan, että OKM:n ja Olympiakomitean ohjaussuhdetta KIHUun tulee selkeyttää. Erityisesti on arvioitava Olympiakomitean rooli KIHUn rahoituspäätöksessä.

VLN 2021:2 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU) arviointi (PDF, 3 Mt)