Siirry sisältöön

Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja

Julkaisu
JärjestötTutkimusValtionhallinto

Liikunnan kansalaistoiminnasta ei ole olemassa systemaattisesti kerättävää tietopohjaa, jonka avulla voisi seurata paikallistasolla tapahtuvan toiminnan muutosta. Tämän sektoritutkimuksen tavoitteena oli tehdä yhteenveto tutkimuksista, joissa on käsitelty suomalaisten liikunnan harrastamista ja vapaaehtoistyön tekemistä urheiluseuroissa. Tutkimusten analysoinnin pohjalta esitetään kehittämisehdotukset siitä, onko olemassa olevia, säännöllisesti toistettavia tutkimuksia tarpeellista kehittää, toteutetaanko uusia tutkimushankkeita ja kuinka seurantatietoa tulevaisuudessa tuotetaan.

Urheiluseuroissa tapahtuvasta liikunnan harrastamisesta ja vapaaehtoistyön tekemisestä on olemassa tutkimustietoa, mutta se on erittäin hajanaista. Tämän vuoksi tiedon kokoaminen on haasteellista. Tähän selvitykseen eri tutkimusten tuottama tieto on koottu tutkimusraporteista, henkilökohtaisten tiedonantojen ja aineistojen erillisanalyysien kautta, Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta ja tutkimuslaitosten verkkosivuilta.

Kaikissa tutkimuksissa urheiluseuroissa tapahtuvaa liikunnan harrastamista tai vapaaehtoistoimintaa on kysytty eri tavoin ja kysymykset ovat osittain epätarkkoja. Myös vastausvaihtoehdot poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi tutkimusten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Myös vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumien tai muiden tutkimusta taustoittavien tietojen raportoinnissa on puutteita.

Tietopohjan yhtenäistäminen vaatii sellaisen tiedonkeruujärjestelmän rakentamisen, jossa yhdistyvät määräajoin toistuvien tutkimusten osittainen uudistaminen, eri tutkimusten säännöllinen kokoaminen sekä paikallistasolta saatavan tiedon kerääminen. Tiedonkeruujärjestelmän rakentaminen ja sen toimivuus vaatii opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, liikuntajärjestöjen ja eri tutkimusyhteisöjen verkostoitumista ja sektoritutkimuksen suunnitelmallisempaa hyödyntämistä.

Julkaisu koostuu kahdesta selvityksestä. LIKES-tutkimuskeskuksen (Lehtonen & Hakonen) selvityksessä on käyty läpi olemassa oleva tutkimusnäyttö liikunnan harrastamisesta ja vapaaehtoistyön tekemisestä seuroissa sekä esitetty toimintamalli tiedonkeruun vahvistamiseksi. Turun yliopiston (Pasi Koski) vastaavassa on puolestaan selvitetty suomalaisten liikunta- ja urheiluseurojen kokonaismäärä ja tehty esityksiä siitä, miten seuroja koskevat perustiedot voisi jatkossa mielekkäämmin kerätä.

VLN 2013:6: Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja (PDF, 1 Mt)