Siirry sisältöön

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja

Julkaisu
KunnatOlosuhteetValtionhallinto

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja on katsaus liikuntapaikkarakentamisen nykytilaan. Suunta-asiakirjassa määritellään myös säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin pohjautuvat valtion liikuntapaikkarakentamisen avustamisen ehdot, avustamista puoltavat kriteerit ja resurssipainotukset. Asiakirja on valmisteltu kuulemalla laajasti eri sidosryhmiä sekä kyselyiden että seminaarien muodossa.

Liikuntapaikkarakentamisen tuki on keskeinen osa valtion liikuntapoliittisia toimia. Viidennes valtion liikuntatoimen määrärahoista kohdennetaan rakentamiseen. Valtion rooli liikuntapaikkarakentamisessa on koettu merkittäväksi läpi vuosikymmenten paitsi avustusten myöntäjänä, myös informaation tuottajana. Hyvät liikkumisolosuhteet ovat merkittävä tekijä väestön liikunnallisen elämäntavan ylläpitämisen ja lisäämisen näkökulmasta. Liikuntapaikat luovat perustan elinvoimaiselle liikuntakulttuurille väestön laaja‐alaisesta liikunnasta aina huippu‐urheiluun asti.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä liikuntaa koskevia kysymyksiä ja antaa lausunto muun muassa liikuntapaikkarakentamiseen kohdennettavista avustuksista. Se on toimikausittain valmistellut avustuspolitiikkaa linjaavan rakentamisen suunta-asiakirjan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Liikuntaneuvosto asetti opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla rakentamisjaoston syksyllä 2011. Rakentamisjaoston tehtäväksi määriteltiin liikuntapaikkarakentamisen strategisten linjausten valmistelu.

Avustamista puoltavat kriteerit on muodostettu keskeiset säädösasiakirjat, valtion liikuntapoliittiset tavoitteet ja liikuntapaikkarakentamista koskevat nykytilan haasteet huomioiden. Kriteerit on tarkoitettu sovellettaviksi sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että aluehallintovirastojen avustuspolitiikkaan. Avustamista puoltavat kriteerit ovat:

  • Hanke palvelee laajojen käyttäjäryhmien liikuntatarpeita.
  • Kunta tai sen määräämisvallassa oleva yhteisö on ensisijainen avustuksen saaja.
  • Hanke on suunniteltu yleisiä rakentamisen laatuperiaatteita korostaen.
  • Hankkeella vastataan muuttuviin ja kehittyviin olosuhdetarpeisiin ja sen tarve on selkeästi osoitettu.
  • Hanke on perusparannus- tai peruskorjaushanke.
  • Hanke on yhteisrahoituskohde useamman kunnan, hallintokunnan tai muiden toimijoiden kanssa.
  • Hanke edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa.

VLN 2014:4 Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja (PDF, 3 Mt)