Siirry sisältöön

Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: liikenne- ja viestintäministeriö

Julkaisu
KunnatOlosuhteetPoikkihallinnollisuusValtionhallintoYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla on kävelyn ja pyöräilyn edistäjänä keskeinen rooli väestön liikunnalle ja liikkumiselle. Kävelyä ja pyöräilyä on kehitetty viime vuosina monilla toimenpiteillä, kuten kehittämällä normiohjausta, laatimalla strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia, panostamalla olosuhteiden kehittämiseen, tuottamalla informaatio-ohjausta sekä avustamalla eri toimijoiden kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä. Monista hyvistä edistämistoimenpiteistä huolimatta jalankulun ja pyöräilyn määrä ei ole juuri kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Kävelyn ja pyöräilyn laajamittainen edistäminen vaatii merkittävää ajatustottumusten muutosta ja nykyistä rohkeampia ratkaisuja.

Valtion liikuntaneuvosto on toteuttanut arvioinnin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalasta liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Arvioinnin mukaan liikenne ja viestintäministeriö (LVM) sekä hallinnonalan virastot ja toimijat (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, ELY-keskukset jne.) vastaavat kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä osana liikennejärjestelmää, millä on merkittävä rooli väestön fyysiselle aktiivisuudelle. Kävelyä ja pyöräilyä on kehitetty viime vuosina monilla toimenpiteillä, kuten kehittämällä normiohjausta, laatimalla strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia, panostamalla olosuhteiden kehittämiseen, tuottamalla informaatio-ohjausta sekä avustamalla eri toimijoiden kävelyn ja pyöräilyn edistämistyötä.

Kävelyn ja pyöräilyn tilanne osana lainsäädäntöä on parantunut viime vuosina (esimerkiksi tieliikennelain uudistus 2019). Viime vuosina toteutettu työmatkapyörän verovähennyskelpoisuus (valtiovarainministeriön toimiala) ja romutuspalkkiokampanja edistivät etenkin uusien pyörien hankintaa. Sähköavusteisiin polkupyöriin romutuspalkkion käyttäneet näyttävät korvanneen automatkoja pyöräilyllä.

Kävely ja pyöräily on tunnistettu pääosin hyvin osana LVM:n hallinnonalan strategioita ja suunnitelmia. Kävelyn ja pyöräilyn näkemiseen muiden kulkutapojen kanssa tasavertaisina ja tärkeinä liikennemuotoina on kuitenkin vielä matkaa. Strategioissa ja suunnitelmissa on jatkossa tarpeen tunnistaa nykyistä paremmin liikennejärjestelmän merkitys väestön fyysiselle aktiivisuudelle sekä liikkumattomuus keskeisenä yhteiskunnallisena haasteena, johon liikennepolitiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi laaditun edistämisohjelman (2018) toimenpiteitä on toteutettu hallituskaudella 2019−2023 yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa. Ohjelman toteutumisessa korostuu kuntien kehittämistyö, sillä kävely ja pyöräily tapahtuvat suurelta osin kuntien katuverkolla. Valtionhallinto voi vaikuttaa suoraan maanteiden kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin ja osaan seudullisista pääreiteistä sekä välillisesti edistää kävelyä ja pyöräilyä kuntien katuverkolla esimerkiksi rahoituksen ja sääntelyn avulla.

Keskeinen keino edistää kävelyä ja pyöräilyä on ylläpitää ja kehittää niiden olosuhteita. Pyöräilyolosuhteiden laatua on parannettu viime vuosina monissa kunnissa, mutta pyöräilyn olosuhteisiin ja pyöräilyn sujuvuuteen liittyy edelleen pal­jon kehitettävää. Traficom on myöntänyt kunnille valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämiseen (kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma). Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman noin 30 miljoonan euron tavoitetaso on saavutettu vain vuosina 2020 ja 2021. Investointiohjelman määrärahatasoilla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka laaja alaisesti kävelyä pyöräilyä voidaan edistää valtakunnallisesti.

Kävelyä ja pyöräilyä on edistetty myös panostamalla liikkumisen ohjaukseen, jonka avulla on pystytty muun muassa lisäämään tärkeitä kestävän liikkumisen sekä kävelyn ja pyöräliikenteen suunnitelmien määrää kunnissa. Myös liikkumisen ohjauksen osalta olisi tärkeä saavuttaa jatkossa vuosittainen 2,5 miljoonan euron määrärahojen tavoitetaso (ollut noin 1 milj. euroa vuodessa).

Lukuisista erilaisista hyvistä kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimenpiteistä huolimatta jalankulun ja pyöräilyn osuudet matkasuoritteesta ovat säilyneet lähes samoina viimeisen vuosikymmenen ajan. Kävely ja pyöräily ovat edelleen houkuttelevia kulkumuotoja muutaman kilometrin matkoilla, mutta matkan kasvaessa henkilöautoilu nousee nopeasti suositummaksi kulkumuodoksi. Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyy edelleen paljon muutospotentiaalia. Kävelyn ja pyöräilyn laajamittainen edistäminen vaatii merkittävää ajatustottumusten ja asenteiden muutosta pois autoilun ensisijaisuudesta sekä nykyistä rohkeampia ratkaisuja.

Arvioinnissa esitetään kävelyn ja pyöräilyn kehittämistoimenpiteiksi muun muassa pitkäjänteisen ja riittävän kävelyn ja pyöräilyn valtionrahoituksen turvaamista tulevina vuosina, kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman päivittämistä, kävelyn ja pyöräilyn nostamista ensisijaisiksi liikkumisvaihtoehdoiksi tiiviillä kaupunkiseuduilla, olosuhteiden kehittämistä nykyistä nopeammin, kävelyn ja pyöräilyn näkemistä ympärivuotisina kulkutapoina (talvihoidon kehittäminen), vaikuttavien taloudellisten kannustimien lisäämistä sekä kävelyn ja pyöräilyn tietopohjan ja seurannan kehittämistä.

Kävelyn ja pyöräilyn lisäksi LVM:n arvioinnissa tarkastellaan ministeriön toimenpiteitä liittyen joukkoliikenteen edistämiseen sekä yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointiin. Tutustu raporttiin Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019−2023: liikenne- ja viestintäministeriö:

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnan alueella ja tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä osana valtionhallinnon toimintaa. Liikuntaneuvoston toimikaudella 2019−2023 arviointi toteutetaan ministeriökohtaisesti.

Ministeriökohtaisissa arvioinneissa käydään läpi ministeriön kiinnekohta ja intressi sekä toimenpiteet (mm. strategiat ja suunnitelmat sekä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus) liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Arvioinnissa esitetään myös kehittämissuosituksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi kyseisellä hallinnonalalla.

Arviointien kirjoittamisesta vastasi valtion liikuntaneuvoston sihteeristö: erityisasiantuntija,
HM Saku Rikala; pääsihteeri, LitM, väitöskirjatutkija Minttu Korsberg sekä LitM Toni
Piispanen. Arvioinneissa esitetyistä tiedoista, johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista vastaavat
kirjoittajat.

Valtion liikuntaneuvoston arviointi liikenne- ja viestintäministeriöstä (PDF, 3 Mt)