Siirry sisältöön

Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019−2023: maa- ja metsätalousministeriö

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala edistää väestön mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikuntaan maaseudulla, luonnon virkistyskäyttöön, toiminnallisiin luontoharrastuksiin ja hevosurheiluun. Maaseudun kehittämisen strategioissa ei kuitenkaan tunnisteta väestön liian vähäiseen liikkumiseen ja fyysiseen toimintakykyyn liittyviä haasteita, jotka näyttävät koskettavan osin erityisesti maaseudulla asuvia, selviää valtion liikuntaneuvoston toteuttamasta maa-ja metsätalousministeriön arvioinnista.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonala edistää toimenpiteillään eri väes­töryhmien mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikuntaan maaseudulla, luonnon virkistyskäyttöön, toiminnallisiin luontoharrastuksiin ja erilaiseen hevosurheiluun. Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot luovat osaltaan edellytyksiä monenlaiselle liikkumiselle, liikunnalle ja urheilulle.

Maaseudun kehittämisen strategioissa nousee esille liikkumisen ja liikunnan edistäminen maaseudulla, ja strategiat mahdollistavat näiden teemojen tukemisen osana erilaisia avustuksia. Esimerkiksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnetään merkittäviä resursseja liikkumisen ja liikunnan olosuhteiden kehittämiseen Suomessa: Vuosina 2017–2020 ohjelmasta avustettiin yli 1 100 liikuntahanketta, jotka saivat julkista tukea yhteensä 54,3 miljoonaa euroa.

Maaseudun kehittämisen strategioissa ei kuitenkaan juurikaan tunnisteta väestön liian vähäiseen liikkumiseen ja fyy­siseen toimintakykyyn liittyviä haasteita, jotka näyttävät koskettavan osin erityisesti maaseudulla asuvia. Liikkumisen ja liikunnan edistämistä olisi tärkeää liittää entistä enemmän osaksi MMM:n hallinnonalan toimia, jotka voivat tavoittaa paremmin maaseudulla asuvia ihmisiä kuin liikuntasektorin toimet.

Keskeisiä maaseudun liikkumisen ja liikunnan kehittämiskohteita ovat muun muassa maaseudun liikenneyhteydet, kävely- ja pyörätiet sekä kuljetuspalvelut, jotka mahdollistavat esimerkiksi kouluun ja harrastuksiin pääsemisen pyörällä tai harrastamisen liittämisen osaksi koulu­päivää. Tärkeää olisi turvata kylien yhteisölliset tilat (esim. seurantalot), jotka tarjoavat kylissä olosuhteita ja ympäristöjä liikkumiselle ja liikunnalle. Harrastamisen Suomen mallin laajentamisella koko Suomeen ja kaikkiin kouluihin voitaisiin lisätä harrastamisen saavutettavuutta maaseudulla. Maaseudulla asuvien liikkumisen ja liikunnan edistämisessä korostuu poikkihallinnollisuus.

MMM:n edistämä hevostalous on yksi merkittävä keino edistää myös maaseudun elinvoimaisuutta sekä samalla luoda edellytyksiä liikkumiselle ja liikunnalle aina kuntoutuksesta (terapiaratsastus) urheiluun (raviurheilu, ratsastus). Hevosala on hyvin pääomasidonnaista, työvoimavaltaista ja ajankäytöllisesti sitovaa toimintaa, mikä näkyy alan kustannustasossa ja harrastamisen hinnassa (esim. ratsastus).

Hevosalan edistäminen näyttäytyy hallinnollisesti haasteelliselta ja osin hajautuneelta. Hevosalaa edis­tetään MMM:n lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön (yrittäjyys), ympäristöministeriön (maankäyttö ja kaa­voitus) ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla (ratsastus). Monipuolisen hevostalouden ja -urheilun toimintaedellytyksien ja harrastusmahdolli­suuksien turvaaminen vaatii jatkossa entistä enemmän poikkihallinnollista edistämistä.

MMM:n hevostalouden edistämis- ja avustustoiminta kohdentuu pitkälti raviurheiluun. Raviurheilun suosio on ollut kuitenkin laskussa viime vuosina, mikä on luonut tarpeen kehittää ja uudistaa raviurheilua. Toimintansa päättäneen Vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa -työryhmän esitykset tulevat viitoittamaan raviurheilun kehittämistä jo lähivuosina.

MMM edistää yhdessä ympäristöministeriön kanssa luonnon virkistyskäyttöä ja toiminnallisia luonto­harrastuksia. MMM esimeriksi ohjaa omalla toimialueellaan Metsähallituksen luonto- ja eräpalveluja sekä hallinnoi valtion retkeilyalueita. Huolehtimalla elinympäristöistä ja luonnon monimuotoisuudesta sekä pitämällä metsät ja vesivarat tuottavina sekä kala- ja riistakannat elinvoimaisina MMM:n hallinnonala luo edellytyksiä ret­keilylle maastossa ja vesillä, metsästykselle, kalastukselle, marjastukselle ja sienestykselle. Kaikki nämä toimet lisäävät samalla tärkeitä mahdollisuuksia ihmisten liikkumiselle ja liikunnalle.

Arvioinnissa suositellaan maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle muun muassa maaseudulla asuvien liikkumishaasteiden ja fyysisen toimintakyvyn haasteiden parempaa tunnistamista osana MMM:n strategioita ja suunnitelmia sekä maaseudulla asuvien liikkumisen ja liikunnan harrastamisen edistämistä entistä enemmän osana MMM:n hallinnonalan toimenpiteitä.

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnan alueella ja tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä osana valtionhallinnon toimintaa. Liikuntaneuvoston toimikaudella 2019−2023 arviointi toteutetaan ministeriökohtaisesti.

Ministeriökohtaisissa arvioinneissa käydään läpi ministeriön kiinnekohta ja intressi sekä toimenpiteet (mm. strategiat ja suunnitelmat sekä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus) liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Arvioinnissa esitetään myös kehittämissuosituksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi kyseisellä hallinnonalalla.

Arviointien kirjoittamisesta vastasi valtion liikuntaneuvoston sihteeristö: erityisasiantuntija,
HM Saku Rikala; pääsihteeri, LitM, väitöskirjatutkija Minttu Korsberg sekä erityisasiantuntija LitM Toni
Piispanen. Arvioinneissa esitetyistä tiedoista, johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista vastaavat
kirjoittajat.

Maa- ja metsätalousministeriön arviointi (PDF, 5 Mt)