Siirry sisältöön

Terveyttä edistävä liikkuminen ja liikunta osana sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutussisältöjä

Julkaisu
KoulutusPoikkihallinnollisuusTutkimus

Väestön liian vähäinen liikkuminen on merkittävä riskitekijä terveydelle, hyvinvoinnille, kansantaloudelle ja sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvylle. Jotta liikkumisen edistämistä voidaan toteuttaa osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa, henkilöstön osaaminen liikkumisen hyvinvointivaikutuksista ja liikkumisen edistämisestä on keskeistä. Tämän selvityksen tavoitteena oli selvittää, miten liikkumisen edistäminen huomioidaan osana keskeisiä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten koulutuksia.

Terveyttä edistävä liikkuminen ja liikunta osana sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
koulutussisältöjä -selvityksessä käsiteltiin toisen asteen koulutuksista lähihoitajan tutkintoa, ammattikorkeakouluista sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, sosionomin ja geronomin tutkintoja sekä yliopistokoulutuksista lääketieteen lisensiaatin ja sosiaalityöntekijän tutkintoja. Selvityksen ensisijaisena menetelmänä oli koulutusten opetussuunnitelmien käsittely. Opetussuunnitelmista tunnistettiin liikkumista tai liikuntaa suoranaisesti tai mahdollisesti sisältävät teemat. Opetussuunnitelmista saatua tietoa täydennettiin opetushenkilöstölle ja viimeisen vuoden opiskelijoille suunnatulla kyselyllä sekä opetushenkilöstön haastatteluilla.

Opetussuunnitelmien perusteella liikkumisen ja liikunnan edistämisen suoranainen rooli on vähäinen selvityksen kohteena olevien sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksissa. Poikkeuksena voidaan pitää fysioterapiakoulutusta, jossa liikkumisen teemoja käsitellään muita tutkintoja enemmän. Kaikissa tarkastelluissa opetussuunnitelmissa oli kuitenkin havaittavissa osaamistavoitteita ja sisältöjä, kuten terveyden tai toimintakyvyn edistäminen, jotka mahdollisesti sisältävät liikkumisen tai liikunnan edistämisen opetusta. Tästä ei kuitenkaan saada varmuutta opetussuunnitelmia tarkastelemalla.

Kyselyn ja haastatteluiden perusteella opetushenkilöstö piti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten roolia väestön liikkumisen edistämisessä merkittävänä. Samanaikaisesti opettajat kuitenkin kokivat, että suhteessa liikkumisen hyvinvointivaikutuksiin, liikkumisen edistämisen teemat eivät sisälly tällä hetkellä riittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksiin.

Selvityksen tulosten perusteella laadittiin yleiset ja koulutusalakohtaiset kehittämissuositukset. Kaikille koulutusaloille suositellaan, että liikkumisen edistäminen ja asiakasohjaus liikuntaneuvontaan kirjataan suoranaisena ja kattavana mainintana osaksi selvityksen kohteena olevien sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutusten opetussuunnitelmia. Yleisesti suositellaan myös, että sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opettajille sekä työelämässä oleville ammattilaisille mahdollistetaan riittävä lisäkoulutus terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikkumisesta ja liikunnasta. Lisäksi liikkuminen ja liikunnan edistäminen tulee sisällyttää aiempaa selkeämmin sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta ohjaaviin strategioihin ja suunnitelmiin.

Terveyttä edistävä liikkuminen ja liikunta osana sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutussisältöjä -selvityksestä vastasivat Miia Länsitie, Milla Peltonen, Raija Korpelainen, Riikka-Leena Leskelä, Susanna Ahokas.

Terveyttä edistävä liikkuminen ja liikunta osana sote-alan koulutuksia (PDF, 11 Mt)