Siirry sisältöön

Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: valtioneuvoston kanslia

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Liikunnan ja liikkumisen edistäminen eivät kuulu suoraan valtioneuvoston kanslian toimialaan. Kanslia edistää kuitenkin välillisesti liikuntaa ja liikkumista osana tehtäväänsä ministeriöiden poikkihallinnollisen yhteistyön koordinoijana, valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS), ennakointi- ja tulevaisuustyössä, hallituksen esikuntatyössä sekä Suomen EU-politiikkaan liittyen.

Valtion liikuntaneuvosto on toteuttanut arvioinnin valtioneuvoston kansliasta (VNK) liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä.

Valtioneuvoston kanslia vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. VNK:n tehtäviin kuuluvat Suomen EU-politiikan yhteensovittaminen sekä valtion omistajapolitiikka ja valtioneuvoston kanslian alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus. Liikunnan ja liikkumisen edistäminen eivät kuulu suoraan valtioneuvoston kanslian toimialaan, mutta kanslia edistää välillisesti liikuntaa ja liikkumista osana monia tehtäviänsä.

Valtioneuvoston kansliassa hallinnoidaan useita poikkihallinnollisia hankkeita ja toimielimiä. Liikunta ja liikkuminen on sisällytetty teemoina VNK:n koordinoimaan poikkihallinnolliseen työhön esimerkiksi Terveet tilat -ohjelmassa (liikuntapaikat) sekä kestävän kehityksen edistämisessä.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS), jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Liikunnan ja liikkumisen teemat ovat olleet hallituskauden 2019−2023 aikana mukana ainakin viidessä VN TEAS -hankkeessa. Liikunnan ja liikkumisen edistäminen on tärkeää tunnistaa ja huomioida läpileikkaavasti osana VN TEAS -toimintaa. Näin voidaan osaltaan vahvistaa poikkihallinnollista tietopohjaa väestön liikkumiseen liittyvän päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi.

Valtioneuvoston kanslian johtamassa ministeriöiden ennakointi- ja tulevaisuustyössä on hallituskaudella 2019−2023 huomioitu liikunnan ja liikkumisen teemat selvästi aikaisempaa vahvemmin. Liikunta ja liikkuminen on tunnistettu ensimmäistä kertaa yhteiskunnallisena muutostekijänä. Eri ministeriöiden asiantuntijoiden mukaan ottaminen ennakointi- ja tulevaisuustyöhön on ollut tärkeää liikunnan ja liikkumisen asiantuntemuksen mukaan saamiseksi ennakointityöhön. Tätä käytäntöä on tarpeen jatkaa ja vahvistaa entisestään.

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Tässä arvioinnissa ei voitu todentaa, onko liikuntaan ja liikkumiseen liittyvät kysymykset olleet esillä hallituksen esikuntatyössä. Perustellusti voidaan olettaa, että teemat ovat olleet esillä ainakin koronapandemian aikaisiin rajoitustoimenpiteisiin liittyen.

Valtioneuvoston kanslia koordinoi Suomen EU-politiikkaa. Liikunnan ja urheilun kansainvälisen toiminnan ja EU-toiminnan edistäminen ovat opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualueen tehtävä. Suomen EU-politiikan toimeenpanon prosessit VNK:n ja OKM:n välillä näyttävät nykyisellään toimivilta ja tehokkailta.

Arvioinnissa suositellaan valtioneuvoston kanslialle muun muassa ministeriön roolin vahvistamista liikunnan ja liikkumisen poikkihallinnollisessa edistämisessä sekä liikkumisen, liikunnan ja urheilun kysymysten tuomista vahvemmin esiin osana VN TEAS -hankkeita ja valtioneuvoston ennakointi- ja tulevaisuustyötä.

Valtion liikuntaneuvoston lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteitä liikunnan alueella ja tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä osana valtionhallinnon toimintaa. Liikuntaneuvoston toimikaudella 2019−2023 arviointi toteutetaan ministeriökohtaisesti.

Ministeriökohtaisissa arvioinneissa käydään läpi ministeriön kiinnekohta ja intressi sekä toimenpiteet (mm. strategiat ja suunnitelmat sekä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus) liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Arvioinnissa esitetään myös kehittämissuosituksia liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseksi kyseisellä hallinnonalalla.

Arviointien kirjoittamisesta vastasi valtion liikuntaneuvoston sihteeristö: erityisasiantuntija,
HM Saku Rikala; pääsihteeri, LitM, väitöskirjatutkija Minttu Korsberg sekä LitM Toni
Piispanen. Arvioinneissa esitetyistä tiedoista, johtopäätöksistä ja kehittämissuosituksista vastaavat
kirjoittajat.

Valtioneuvoston kanslian arviointi (PDF, 2 Mt)