Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Maaseudun elinvoimaisuuden, ihmisten hyvinvoinnin (etenkin maaseudulla) sekä luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Maa- ja puutarhatalous
 2. Maaseudun kehittäminen
 3. Metsätalous
 4. Kala-, riista- ja porotalous
 5. Elintarvikkeiden valvonta
 6. Eläinlääkintähuolto
 7. Maanmittaus
 8. Vesivarojen käyttö

Talous

2,77 mrd. € / 3,8 % valtion talousarviosta (2023).

Henkilöstö

Ministeriössä on noin 274 työntekijää, koko hallinnonalalla 5 000 työntekijää (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitos, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus SYKE, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Kokonaiskestävän ruokajärjestelmän huoltovarmuus ja kilpailukyky paranevat
 • Monipuolinen yritystoiminta sekä menestyvä maaseutu ja saaristo, monipaikkaisuus ja yhteistyöverkostot vahvistavat yhteiskuntaa
 • Kestävä luonnonvaratalous turvaa huoltovarmuutta, lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-aineiden ja energian käyttöä
 • Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimintaa ja turvaavat omistusta

Toimenpiteet

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana maaseudun kehittämistä
 • Hevostalouden ja -urheilun sekä eläinten hyvinvoinnin edistäminen
 • Luonnon virkistyskäytön, luontomatkailun ja toiminnallisten luontoharrastusten edistäminen sekä seuranta- ja tutkimustoiminta
 • Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatietojen kehittäminen

Keskeiset mittarit

 • Liikkumissuositusten täyttävien osuus väestöstä, maaseutumaisissa kunnissa asuvat
 • Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky, maaseutumaisissa kunnissa asuvat
 • Ravitapahtumien katsojamäärät
 • Järjestettyjen ravikilpailuiden määrä
 • Valmentajien, ohjastajien ja kilpailevien hevosten määrä
 • Ratsastuksen harrastajien määrä
 • Hevostalouden yritysten määrä, työllistäminen ja liikevaihto
 • Retkeilyalueiden käyntimäärät
 • Retkeilyalueiden kuntoluokitus, hyväkuntoisten reittien osuus (%)
 • Patikointia ja retkeilyä harrastavien osuus (%)
 • Vapaa-ajan kalastuksen, metsästyksen, marjastamisen ja sienestämisen harrastajamäärät (kpl) /harrastavien osuus (%)
 • Metsästys- ja kalastuslupien määrä (kpl)
 • Liikkumista ja liikuntaa edistävien maaseuturahaston kehittämishankkeiden määrä ja euromäärät

Keskeinen lainsäädäntö

 • Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta ja asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
 • Valtioneuvoston asetushevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista
 • Laki Metsähallituksesta
 • Ulkoilulaki
 • Luonnonsuojelulaki
 • Kalastuslaki
 • Metsästyslaki
 • Metsälaki
 • Eläinsuojelulaki
 • Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2021–2027
 • CAP-suunnitelma kaudelle 2023–2027
 • Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimintasuunnitelma
 • Ihmisten saaristo – Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020−2023
 • Vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa selvittävän työryhmän loppuraportti
 • Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030
 • Kansallinen metsästrategia 2035
 • Riistakonsernin strategia 2023–2030
 • Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia
 • Kansallinen paikkatietostrategia 2022−2025 ja paikkatietopoliittinen selonteko

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Maaseutuohjelman hankeavustukset liikunnan edistämiseen, noin 13,5 miljoonaa euroa/vuosi (julkinen rahoitus yhteensä)
 • Hevostalouden ja hevosurheilun edistämiseen, 40,4 miljoonaa euroa (2022)
 • Metsähallitukselle luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edistämiseen, 2,2 miljoonaa euroa (2022)
 • Luonnon virkistyskäyttöön ja toiminnallisiin luontoharrastuksiin liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden vuotuiset avustukset (summaa ei arvioitavissa)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Valtionapu 4H-toimintaan, 3,8 miljoonaa euroa (2022)
 • Maanmittaukseen ja tietovarantoihin (muun muassa paikkatietojen ja karttojen ylläpitäminen ja kehittäminen) (summaa ei arvioitavissa)

Keskeiset työryhmät

 • Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)
 • Harvaan asuttujen alueiden kehittäminen (HAMA)
 • Saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)
 • Paikkatietoasiain neuvottelukunta (PATINE)

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi MMM:n hallinnonalan lainvalmistelua ja muuta valmistelua sekä päätöksentekoa, kuten osaksi maaseutuvaikutusten arviointia (MVA) ja erilaisten strategioiden valmistelua. Lisätietoa liikkumisvaikutusten arvioinnista: www.liikkumisvaikutukset.fi

  Vakiinnutetaan lapsivaikutusten arviointi osaksi kuntien toimintaa, ja arvioidaan erityisesti maaseutumaisissa kunnissa esimeriksi osana kouluverkkoa koskevia vaikutustenarviointeja päätöksen vaikutukset lasten mahdollisuuksiin monipuolisesti leikkiä ja liikkua, osallistua aamu-, iltapäivä- ja kerhotoimintaan, koulumatkojen pituuteen sekä koulujen tilojen vapaa-ajan käyttöön. (OM, MMM)
 • Tunnistetaan nykyistä paremmin maaseudulla asuvien liikunnan ja liikkumisen sekä fyysisen toimintakyvyn haasteet osana MMM:n strategioita ja suunnitelmia. (MMM)
 • Edistetään maaseudulla asuvien liikkumista ja liikunnan harrastamista entistä enemmän myös osana maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toimenpiteitä yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa, kuten osana maaseutupolitiikan neuvoston toimintaa ja maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa.

  Erityisen tärkeää on kehittää arjen ja koulun/työn yhteensovittamista, kuljetuspalveluita (esimerkiksi koulukuljetusten yhteensopivuus koulupäivän jälkeen tapahtuvan harrastamisen kanssa), maaseudun liikunnan harrastamisen ja aktiivisen liikkumisen olosuhteita ja verkkoyhteyksiä sekä tukea erilaisten kolmannen sektorin toimijoiden mahdollisuuksia edistää liikkumista ja liikuntaa maaseudulla.
 • Laajennetaan Harrastamisen Suomen malli koko Suomeen ja kaikkiin kouluihin. (MMM, OKM)
 • Lisätään tietoa maaseutualueiden tilanteesta ja taustalla olevista syistä liittyen liikkumiseen ja liikuntaan. (MMM, OKM)

  Selvitetään monipaikkaisuuden vaikutukset ihmisten aktiiviseen liikkumiseen, liikunnan harrastamiseen ja laajemmin hyvinvointiin sekä eri alueiden mahdollisuuksiin tarjota liikuntapalveluita (esimerkiksi eri hallinnonalojen yhteinen VN TEAS-hanke). (MMM, OKM, LVM, TEM, YM)
 • Nostetaan ulkoilun, liikkumisen ja liikunnan kysymykset nykyistä voimakkaammin esille osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ohjelma-asiakirjan tavoitteita ja toimenpiteitä. (MMM)
 • Lisätään tietoutta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankeavustusten hyödyntämismahdollisuuksista osana liikkumisen ja liikunnan edellytysten kehittämistä maaseudulla. Kohdennetaan viestintää erityisesti niille liikuntalajeille ja -muodoille sekä toimijoille, jotka toimivat maaseutumaisessa ympäristössä. Aktivoidaan liikunta-alan toimijoita osallistumaan ohjelmaan ja sen verkostoihin. (MMM, OKM)
 • Nostetaan liikkumisen ja liikunnan kysymykset nykyistä voimakkaammin esille osana Älykkäät kylät -kokonaisuutta, jotta osana maaseudun digitalisaation kehittämistäedistetään myös liikkumista ja liikuntaa. (MMM)
 • Kehitetään Valtiontalouden tarkastusviraston suositusten mukaisesti hevostaloudelle myönnettävien valtionavustusten käytön tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden valvontaa ja seurantaa. (MMM)
 • Kehitetään hevostalouden ja -urheilun toimintaedellytyksiä entistä enemmän poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa Vastuullista ja elinvoimaista raviurheilua ja hevoskasvatusta Suomessa -työryhmän esitysten mukaisesti. Kiinnitetään entistä enemmän huomiota hevosten hyvinvointiin osana hevosurheilua. (MMM, YM, TEM, OKM)
 • Kehitetään eri väestöryhmien mahdollisuuksia (esimerkiksi harrastamisen hinta) harrastaa hevosurheilua, kuten ratsastusta. Yksi mahdollisuus olisi selvittää kuntien ja valtion mahdollisuuksia tukea ratsastusharrastusta ja sen olosuhteita sekä ratsastusseuroja (Ruotsin esimerkki). (MMM, OKM)
 • Selkiinnytetään hallinnollisesti hajanaisen luonnon virkistyskäytön ohjaus ja eri toimijoiden roolit valtionhallinnossa. (YM, MMM, LVM, OKM, TEM jne.)

  Kehitetään luonnon virkistyskäyttöä yhä poikkihallinnollisemmin ja tiiviimmässä yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa uuden luonnon virkistyskäyttöstrategian toimintalinjausten sekä koordinaatioryhmän valmisteleman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat esimerkiksi saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen, digitalisuuden kehittäminen, palveluiden parantaminen sekä valtakunnallisen ulkoilutietopalvelun kehittäminen. (YM, MMM, LVM, OKM, TEM jne.)

  Varataan strategian ja toimeenpanosuunnitelman toimeenpanoon riittävät resurssit myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. (MMM)

  Panostetaan strategian ja toimeenpanosuunnitelman seurantaan ja vaikutusten arviointiin esimerkiksi määrittelemällä toimenpiteille selkeät seurannan mittarit. (YM, MMM, LVM, OKM, TEM jne.)
 • Turvataan jokamiehenoikeudet (jokaisenoikeudet) osana eri alojen lainsäädäntöhankkeita. (YM, MMM ja muut ministeriöt)

  Lisätään jokamiehenoikeuksien (ja -velvollisuuksien) tunnettuutta. Jokamiehenoikeuksista annettavan tiedotuksen tulee olla jatkuvaa. (YM, MMM)
 • Huomioidaan liikkumisen, liikunnan ja luonnon virkistyskäytön näkökulmat osana Metsähallituksen tulevaa suunnitelmaa valtion retkeilyalueverkoston kehittämiseksi ja kehitetään retkeilyalueverkostoa suunnitelman mukaisesti tulevina vuosina.
 • Uudistetaan Ulkoilulaki. (YM, MMM, OM)
 • Tuotetaan avointa, korkeatasoista ja reaaliaikaista tietoa luonnon virkistyskäytöstä ja sen vaikutuksista eri toimijoiden (valtionhallinto, kunnat jne.) käyttöön. (YM, MMM)
 • Edistetään esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän keinoin toiminnallisia luontoharrastuksia, jotta erilaiset väestöryhmät (myös tytöt ja naiset, nuoret, maahanmuuttajat, erityisryhmät jne.) löytävät harrastukset. (MMM, YM)

Lue lisää: Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: Maa- ja metsätalousministeriö

Kuva: Maa- ja metsätalousministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.