Siirry sisältöön

Oikeusministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Osallisuuden, demokratian, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjinnän vähentäminen yhteiskunnassa.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Oikeusjärjestys ja oikeusturva
 2. Demokratian rakenteet
 3. Kansalaisten perusoikeudet

Talous

0,927 mrd. € / 1,7 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 260 henkilötyövuotta, koko hallinnonalalla 9250 henkilötyövuotta (2019)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Tuomioistuimet, syyttäjänvirastot, ulosottovirastot, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta, saamelaiskäräjät ja kuluttajariitalautakunta.

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Yhdenvertaiset osallistumisoikeudet ja vaikutusmahdollisuudet
 • Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys
 • Laadukas lainvalmistelu
 • Korkealaatuinen oikeusturva
 • Oikeudenmukainen rikosvastuu

Toimenpiteet

 • Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen (liikunnan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan edellytykset)
 • Valmisteluun vaikuttamisen, kuulemisen ja aloiteoikeuden edistäminen (osallisuus liikunnan päätöksenteossa)
 • Perusoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjinnän seuranta (liikunnan yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjintä)
 • Vankien liikunnan harrastaminen

Keskeiset mittarit

 • Yhdistysten ja kunnan liikunnan yhteiselimet
 • Liikuntaan liittyvät aloitteet ja lausunnot
 • Osallistumis- ja vaikuttamistapojen käyttäminen kunnan liikuntapalveluiden kehittämisessä
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kunnan liikunnan edistämisen strategioissa
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien määrä liikuntaa edistävissä järjestöissä
 • Liikuntaan ja urheiluun liittyvien kanteluiden määrä (tasa-arvo ja yhdenvertaisuus) ja syrjintä
  liikuntapalveluissa
 • Liikuntapaikkojen kielellisten palveluiden arvosana

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Ei arvioituja suoria panostuksia liikunnan ja urheilun edistämiseen

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikunnan ja urheilun edistäminen välillisesti osana mm. OM:n ja sen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Perustuslaki
 • Yhdistyslaki
 • Hallintolaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
 • Tasa-arvolaki
 • Vankeuslaki

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Sukupuolten tasa-arvo sekä sukupuolen moninaisuuden huomioiminen liikunnassa ja urheilussa
 • Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen liikunnassa ja urheilussa
 • Erilainen häirintä ja syrjintä liikunnassa ja urheilussa
 • Seurannan kehittäminen yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjinnästä liikunnassa sekä urheilussa etenkin käytännön toiminnan tasolla
 • Kansalaisten osallisuuden parantaminen liikuntaan liittyvässä päätöksenteossa
 • Hyvän hallintotavan vahvistaminen ja hyvän hallintotavan mukaisten toimintamallien kehittäminen liikuntahallinnossa ja -järjestöissä
 • Liikkumista, liikuntaa ja urheilua edistävien järjestöjen aktiivinen osallistuminen kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen