Siirry sisältöön

Oikeusministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Osallisuuden, demokratian, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä syrjinnän vähentäminen yhteiskunnassa.

Perustiedot

Vastuulla

 1.  Perusoikeudet
 2. Oikeusvaltio ja oikeusturva
 3. Demokratia ja vaalit
 4. Lainvalmistelun kehittäminen
 5. Kriminaalipolitiikka ja rikosten ennalta ehkäisy
 6. Yksilöiden ja yhteisöjen oikeudellisen aseman keskeinen lainsäädäntö (esim. perhe- ja perintöoikeus, sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, kuluttajansuoja ja yhtiöoikeus)
 7. EU- ja kansainväliset asiat
 8. Kansainvälinen oikeusapu

Talous

1,1 mrd. € / 1,2 % valtion talousarviosta (2023)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 244 henkilötyövuotta, koko hallinnonalalla 9 600 henkilötyövuotta (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Tuomioistuinlaitos, syyttäjälaitos, Rikosseuraamuslaitos, ulosottolaitos, lapsiasiavaltuutetun toimisto, tasa-arvovaltuutetun toimisto, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, vanhusasiainvaltuutettu, kuluttajariitalautakunta jne.

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Osallistumisoikeudet ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat yhdenvertaisesti
 • Ajanmukainen ja kannustava oikeusjärjestys edistää ja turvaa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen
  toimintamahdollisuuksia
 • Laadukas lainvalmistelu turvaa edellytykset hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle
 • Korkealaatuinen oikeusturva on kaikkien saatavilla
 • Rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti. Rikollisuus ja turvattomuuden tunne vähenevät

Toimenpiteet

 • Kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistoiminnan sekä osallistumisen ja valmisteluun vaikuttamisen
  yleinen kehittäminen
 • Perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä syrjinnän seuranta
 • Lainvalmistelun kehittäminen
 • Rikostentorjunta sekä vankien ulkoilu ja liikunnan harrastaminen

Keskeiset mittarit

Kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö

 • Yhdistysten määrä (kpl) sekä liikunta- ja urheiluseurojen määrä (kpl) ja jäsenmäärä yhteensä (kpl)
 • Osallistuminen yhdistystoimintaan väestössä (%) sekä urheilun ja liikunnan yhdistystoimintaan osallistuneiden osuus (%)
 • Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus väestöstä (%) sekä vapaaehtoistyön tekemisen määrä (h)
 • Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten taustaotteiden luovutusmäärät

Osallisuus liikunnassa

 • Yhdistysten ja kunnan liikunnan yhteiselimet
 • Liikuntaan liittyvät aloitteet ja lausunnot (mm. Kansalaisaloita.fi, Kuntalaisaloite.fi Otakantaa.fi ja Lausuntipalvelu.fi)
 • Osallistumis- ja vaikuttamistavat kunnan liikuntapalveluissa

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä syrjintä

 • Kokenut vapaa-ajalla syrjintää (%)
 • Kiusaaminen, häirintä, syrjintä tai muu epäasiallinen kohtelu liikunta- ja urheiluharrastuksissa sekä urheilussa
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kunnan liikunnan edistämisen strategioissa
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien määrä ja laatu liikuntaa edistävissä järjestöissä
 • Liikuntaan ja urheiluun liittyvien kanteluiden määrä (tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu)
 • Naisten osuus liikuntajärjestöjen hallituksissa (%) ja liikuntajärjestöjen puheenjohtajista (%)
 • Tyytyväisyys liikuntapalveluihin kielen kannalta
 • Liikuntapaikkojen kielellisten palveluiden arvosana

Keskeinen lainsäädäntö

 • Perustuslaki
 • Yhdistyslaki
 • Hallintolaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista
 • Tasa-arvolaki
 • Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
 • Vankeuslaki

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat sekä ohjeet

 • Kansallinen demokratiaohjelma 2025
 • Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteista 2020-luvulla
 • Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2020–2023
 • Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteko
 • Yhdenvertainen Suomi – Valtioneuvoston toimintaohjelma rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi
 • Kansalliskielistrategia
 • Lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeet
 • Turvallisesti yhdessä – Kansallisessa rikoksentorjuntaohjelma 2016−2020

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Ei arvioituja suoria panostuksia liikunnan ja urheilun edistämiseen

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikunnan ja urheilun edistäminen välillisesti osana mm. OM:n ja sen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeiset työryhmät

 • Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
 • Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto
 • Kieliasiain neuvottelukunta
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO)
 • Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto

Muut keskeiset toimenpiteet

 • Vapaaehtoisen rikostaustaote
 • Syrjinnästä vapaa alue -kampanja
 • Syrjinnän seurantajärjestelmä

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi oikeusministeriön ja sen hallinnonalan valmistelua ja päätöksentekoa, kuten strategioiden valmistelua, sekä osaksi kaikkia vaikutusten arviointeja, kuten yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia sekä kielellisten vaikutusten arviointia. Lisätietoa liikkumisvaikutusten arvioinnista: www.liikkumisvaikutukset.fi.
 • Jatketaan kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan yleistä kehittämistyötä esimerkiksi yhdistysten hallinnollisen taakan pienentämiseksi ja vapaaehtoistyön edellytysten edistämiseksi.
 • Toteutetaan esitys perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmästä kansalaistoiminnan organisointimuodosta, toimintaryhmistä.
 • Lisätään liikunnan ja urheilun toimijoiden tietoisuutta laista lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä ja edistetään sitä, että selvityksiä tehtäisiin nykyistä enemmän.
 • Jatketaan liikunta- ja urheiluorganisaatioiden yhdenvertaisuussuunnittelun ja yhdenvertaisuuteen liittyvän osaamisen tukemista eri ministeriöiden yhteistyönä esimerkiksi erilaisten ohjeistusten ja koulutusten avulla. (yhteistyössä esim. OKM:n kanssa)
 • Lisätään tietopohjaa yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjinnästä liikunnassa ja urheilussa seurannan tueksi. (yhteistyössä esim. OKM:n kanssa). Lisätään liikunnan ja urheilun teemat osaksi yhdenvertaisuuden sekä syrjinnän yhteiskunnallisen tilanteen yleistä seurantaa oikeusministeriössä.
 • Nostetaan liikunnan ja urheilun teemat entistä paremmin esille osana oikeusministeriön hallinnonalan yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyviä strategioita ja ohjelmia.
 • Jatketaan erilaisten väestöryhmien osallistamisen edistämistä erilaisten palveluiden, kuten liikkumisen ja liikunnan palvelut, suunnitteluun ja erilaisen kansalaistoiminnan, kuten liikunta, päätöksentekoon. (yhteistyössä esim. OKM:n kanssa)
 • Nostetaan yhdenvertaisuusvaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun ja vanhusasiavaltuutetun kertomuksissa eduskunnalle tai valtioneuvostolle nykyistä laajemmin esille aktiivisen liikkumisen, liikunnan ja urheilun teemoja, kuten tilannekuvaa ja keskeisiä haasteita yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ikääntyneiden ihmisten näkökulmasta.
 • Turvataan kaksikielisissä kunnissa vähemmistökielinen liikunta- ja kulttuuritarjonta sekä edistetään liikuntapalveluiden tarjoamista eri vähemmistökielillä. (yhteistyössä esim. OKM:n kanssa) Vahvistetaan liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä kuntien liikuntapalveluiden eri kielistä palvelutarjontaa. (yhteistyössä OKM:n kanssa)
 • Edistetään liikunta-alan toimijoiden, kuten liikunta- ja urheiluseurojen mahdollisuuksia järjestää vankiloissa liikuntatoimintaa. (yhteistyössä OKM:n kanssa)

Lue lisää: Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: oikeusministeriö

Kuva: Oikeusministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.