Siirry sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Liikunnan itseisarvo ja välinearvo kasvatuksen, oppimisen ja osallisuuden tukena, liikunta ja urheilu osana merkityksellistä elämää.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Varhaiskasvatus
 2. Koulutus
 3. Opintotuki
 4. Tiede
 5. Taide ja kulttuuri
 6. Tekijänoikeus
 7. Liikunta
 8. Nuorisotyö
 9. Kirjastot
 10. Kirkollisasiat

Talous

6,69 mrd. € / 12 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 260 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 2500 työntekijää

Hallinnonalan keskeiset virastot

Kansallisarkisto, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Kotimaisten kielten keskus, Museovirasto, Näkövammaisten kirjasto, Opetushallitus, ylioppilastutkintolautakunta, valtion oppilaitokset, Opintotuen muutoksenhakulautakunta, Suomen Akatemia, Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto ja valtion taidetoimikunnat sekä aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sivistystoimen tehtävissä

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat
 • Luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa
 • Merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti

Toimenpiteet

 • Liikuntapolitiikan yleinen johto, yhteensovittaminen ja kehittäminen sekä yleisten edellytysten luominen valtionhallinnossa (kunnat, kansalaistoiminta, liikuntapaikkarakentaminen, koulutuskeskukset, tutkimus ja alan yhteisöt, huippu-urheilu, liikunnallinen elämäntapa, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä kansainvälinen toiminta)
 • Liikkumisen edistäminen ja liikunta osana varhaiskasvatusta ja yleissivistävää, ammatillista ja korkea-asteen koulutusta sekä tutkimusta, opiskelijaliikunta
 • Liikkumisen edistäminen osana nuorisotyötä
 • Luovien ja ilmaisullisten liikuntalajien, kuten sirkus, tanssi, parkour edistäminen
 • Liikunta- ja urheilutiedon välittäminen kirjastoissa

Keskeiset mittarit

 • Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien osuudet sekä fyysinen toimintakyky eri väestö- ja ikäryhmissä
 • Kuntien liikuntatoimen käyttökustannukset ja investoinnit sekä liikunta kuntien strategioissa
 • Liikunnan kansalaistoimintaan osallistuvien määrä/osuus väestöstä
 • Liikuntaa lisäävät toimenpiteet varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella
 • Liikunta korkeakoulujen strategioissa
 • Liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden määrä sekä tutkimuksen määrä ja laatu
 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat liikuntaa edistävissä organisaatioissa sekä syrjintä liikunnassa ja urheilussa

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Valtion liikuntamäärärahat 173,4 miljoonaa euroa (2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen on osana lukuisia muita OKM:n määrärahoja ja avustuksia, kuten valtionosuuksia ja -avustuksia varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan, koulujen kerhotoimintaan, ammatilliseen koulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön, kuntien nuorisotyöhön sekä valtionrahoitusta korkeakoulujen toimintaan (määrää ei arvioitavissa).

Keskeinen lainsäädäntö

 • Perustuslaki
 • Liikuntalaki ja -asetus
 • YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, Yhdenvertaisuuslaki ja Tasa-arvolaki
 • Varhaiskasvatuslaki, Perusopetuslaki, Lukiolaki ja Laki ammatillisesta koulutuksesta, Ammattikorkeakoululaki ja Yliopistolaki sekä Laki vapaasta sivistystyöstä
 • Nuorisolaki
 • Kuntalaki, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta sekä Yhdistyslaki
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Väestön liian vähäinen fyysinen aktiivisuus sekä liikkumisen ja liikunnan polarisaatio
 • Liikunnan asema kunnallisena peruspalveluna
 • Liikuntamyönteisen toimintakulttuurin edistäminen aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti
 • Liikuntaolosuhteiden esteettömyys ja saavutettavuus, liikuntapaikkojen korjausvelka ja puute ruuhka-alueilla
 • Liikkumisen, liikunnan ja urheilun tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja eettisyys sekä syrjintä
 • Liikkumisen ja liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen, koordinaatio ja vaikuttavuuden arviointi
 • Liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän tiedon hajanaisuus, riittämätön tietopohja ja tiedon systemaattinen hyödyntäminen päätöksenteossa