Siirry sisältöön

Sisäministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Turvallisuuden edistäminen ja toimintakykyinen turvallisuudesta huolehtiva virkakunta.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Poliisiasiat
 2. Pelastustoimi
 3. Hätäkeskustoiminta
 4. Rajaturvallisuus
 5. maahanmuutto
 6. Kansallinen turvallisuus
 7. Siviilikriisinhallinta
 8. Suomen lippu ja vaakunta

Talous

2,5 mrd. € / 3 % valtion talousarviosta (2023)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 260 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 15 900 työntekijää (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Poliisihallitus, Maahanmuuttovirasto, Rajavartiolaitos, Hätäkeskuslaitos, Pelastusopisto, Kriisinhallintakeskus ja Suojelupoliisi

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Turvallisuuden tunne on korkea
 • Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa
 • Kansallisen turvallisuuden uhat torjutaan
 • Maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää

Toimenpiteet

 • Turvallisuus liikkumisen, liikunnan ja urheilun mahdollistajana
 • Rahapelitoiminta ja rahankeräykset sekä lainsäädäntö ja valvonta
 • Ampuma-aseiden lainsäädäntö, lupamenettely ja valvonta
 • Liikunta osana poliisi-, pelastus- ja rajavartiotoimen sekä hätäkeskuslaitoksen henkilöstön toiminta- ja työkyvyn edistämistä sekä osana alojen koulutusta

Keskeiset mittarit

 • Kokee, että Suomi on turvallinen maa (%)
 • Kokee henkilökohtaisen turvallisuutensa hyväksi (%)
 • Lapsista ja nuorista pitää urheilutapahtumien seuraamista katsomossa turvallisena (%)
 • Myönnetyt rahankeräysluvat liittyen liikuntaan ja urheiluun (kpl)
 • Ampumaratojen määrä (kpl)
 • Poliisin, pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen henkilöstön toimintakyky

Keskeinen lainsäädäntö

 • Arpajaislaki
 • Rahankeräyslaki
 • Ampuma-aselaki ja ampuma-aseasetus
 • Ampumaratalaki ja asetus ampumaradoista
 • Järjestyslaki
 • Kokoontumislaki
 • Lakiturvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta
 • Poliisilaki ja asetus poliisista sekä laki poliisin hallinnosta
 • Pelastuslaki
 • Rajavartiolaki ja asetus rajavartiolaitoksesta sekä laki rajavartiolaitoksen hallinnosta

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Sisäisen turvallisuuden strategia Hyvä elämä – Turvallinen arki
 • Poliisin strategia 2020−2024
 • Poliisin henkilöstösuunnitelma 2021−2024
 • Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi (Pelastustoimi)
 • Strategia 2027 (Rajavartiolaitos)
 • Hätäkeskuslaitoksen strategia

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Poliisi-, pelastus-, rajavartioalan sekä hätäkeskuslaitoksen panostukset henkilöstön liikuntaan ja liikuntaolosuhteisiin (määrää ei arvioitavissa)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana muita määrärahoja, kuten poliisikoulutuksen määrärahoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeiset työryhmät

 • Valtakunnallinen yleisötapahtumien turvallisuuden ohjausryhmä (Poliisihallitus)

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi Sisäministeriön hallinnonalan lainvalmistelua ja muuta valmistelua ja päätöksentekoa, kuten strategioiden valmistelua. Lisätietoa liikkumisvaikutusten arvioinnista: www.liikkumisvaikutukset.fi.
 • Tarkastellaan turvallisuutta jatkossa myös aktiivisen liikkumisen ja liikunnan näkökulmasta esimerkiksi osana sisäministeriön hallinnonalan turvallisuuteen liittyviä strategioita ja suunnitelmia. Kiinnitetään erityistä huomiota erilaisten vähemmistöryhmien, heikoimmassa asemassa olevien ja kasvavan ikääntyneen väestön turvallisuuden vahvistamiseen.
 • Nostetaan henkilöstön toimintakyvyn, liikkumisen ja liikunnan tukeminen ja edistäminen osaksi SM:n hallinnonalan erilaisia yleisiä strategioita ja suunnitelmia, kuten poliisin, pelastustoimen ja rajavartiolaitoksen strategioita.
 • Lisätään viranomaisten sekä urheilualan toimijoiden yhteistyötä katsomoväkivallan ja urheilukannattamiseen liittyvän väkivallan ennalta ehkäisemiseksi.
  Selvitetään tarve laatia valtakunnallinen strategia tai suunnitelma liikunta- ja urheilutapahtumien turvallisuuden ja katsomoturvallisuuden edistämiseksi.
  Parannetaan liikunta- ja urheilutapahtumien turvallisuuden sekä katsomoturvallisuuden seurantaa ja tietopohjaa.
 • Toteutetaan tarvittavat lainsäädännön uudistukset, jotta lainsäädäntö sallii porttikieltojärjestelmän toteuttamisen.
 • Jatketaan rahankeräyksen kehittämistyötä, jotta varainhankinta on mahdollisimman ketterää, vähä-byrokraattista ja toteutettavissa mahdollisimman matalalla kynnyksellä etenkin pienille toimijoille.
 • Turvataan ampumaurheilun, ampumahiihdon ja metsästyksen turvalliset edellytykset ampuma-aseisiin ja ampumaratoihin (ympäristöystävällisyys huomioiden) erilaisten lainsäädäntöuudistusten sekä lupaprosessien kehittämisen yhteydessä (edellyttää merkittävästi myös muiden kuin SM:n hallinnonalan toimia).
 • Selvitetään mahdollisuuksia viedä Pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä (FireFit) myös osaksi poliisitoimea, rajavartiotoimea sekä hätäkeskuslaitoksen toimintaa

LUE LISÄÄ: VALTIONHALLINTO LIIKUNNAN JA LIIKKUMISEN EDISTÄJÄNÄ 2019–2023: SISÄMINISTERIÖ

Kuva: Sisäministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.