Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen
 2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
 3. Sosiaalivakuutus (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus)
 4. Yksityisvakuutus
 5. Työsuojelu ja työhyvinvointi
 6. Tasa-arvo

Talous

14,83 mrd € / 27 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö

Ministeriössä noin 440 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 3500 henkilötyövuotta (2019, ei sisällä Työterveyslaitoksen osuutta)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Säteilyturvakeskus STUK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, Alko Oy, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Työsuojelurahasto ja Työllisyysrahasto

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Ihmisten aktiviinen osallisuus
 • Yhteen toimivat palvelut ja etuudet
 • Turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö
 • Kestävä rahoitus
 • Hyvinvointia työn murroksessa

Toimenpiteet

 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen (TEHYLI)
 • Fyysinen aktivisuus ja liikunta osana toimintakyvyn ja työkyvyn edistämistä (STEA-avustukset sote-järjestöille, Työterveyslaitoksen toimenpiteet, iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen)
 • Fyysinen aktiivisuus ja liikuntaa osana elintapainterventioita sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta (esimerkiksi liikuntaneuvonta ja -palveluketjut, liikuntalääketieteen koulutus, tutkimus väestön fyysisestä aktiivisuudesta)
 • Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminenosana sosiaalipalveluita (esimerkiksi liikunta osana asumis- ja kuljetuspalveluita sekä henkilökohtaista apua)
 • Toimeentulon tukeminen liikuntaharrastamisessa ja urheilussa (muun muassa ammattiurheilijoiden sosiaaliturva)

Keskeiset mittarit

 • Liikuntasuositusten mukaisesti liikkuvien osuudet eri väestö- ja ikäryhmissä
 • Lasten ja nuorten sekä aikuisväestön itseraportoidut toimintarajoitteet
 • Aikuisväestön kestävyys- ja lihaskunto, paikallaanolo ja fyysinen aktiivisuus
 • Aikuisväestön itseraportoitu työkyky ja työssä jaksaminen eläkkeelle asti
 • Henkilöstöliikunnan tukeminen
 • Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä (kunnassa)
 • Liikuntaneuvonnan tila kunnissa

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • UKK-instituutin vuosittainen avustus, 0,9 miljoonaa euroa
 • Terveyden edistämisen määrärahan hankeavustukset, joissa mukana liikuntaa, 0,4 miljoonaa euroa/vuosi (arvio)
 • STEA-avustukset, joissa mukana liikunta, 14 miljoonaa euroa

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen on osana monia muita STM:n määrärahoja ja avustuksia, kuten THL:n ja TTL:n toiminnan määrärahoja sekä sosiaalipalveluiden määrärahoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Perustuslaki, Yhdenvertaisuuslaki ja Tasa-arvolaki
 • Terveydenhuoltolaki ja Sosiaalihuoltolaki
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
 • Työterveyshuoltolaki ja Työturvallisuuslaki
 • Kuntoutuslaki

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Liikunnan parempi hyödyntäminen sosiaalija terveydenhuollon työvälineenä
 • Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen osana työikäisten toimintakyvyn ylläpitoa
 • Liikuntaneuvonnan palveluketjujen kehittäminen yhteistyössä kuntien liikunta- ja sote-toimijoiden, työterveyden, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden liikuntapalveluiden kanssa
 • Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen osana sosiaalipalveluita, kuten vammaisten kuljetuspalveluiden riittävyys ja avustajapalvelut sekä apuvälineet liikunnan harrastamiseen