Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen
 2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
 3. Sosiaalivakuutus (eläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutus)
 4. Yksityisvakuutus
 5. Työsuojelu ja työhyvinvointi
 6. Tasa-arvo

Talous

15,91 mrd € / 24,5 % valtion talousarviosta (2022).

Henkilöstö

Ministeriössä noin 480 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 4 300 henkilötyövuotta (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Säteilyturvakeskus STUK, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, Alko Oy, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Työsuojelurahasto ja Työllisyysrahasto

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Ihmisten aktiivinen osallisuus
 • Yhteen toimivat palvelut ja etuudet
 • Turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö
 • Kestävä rahoitus
 • Hyvinvointia työn murroksessa

Toimenpiteet

 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan poikkihallinnollinen edistäminen
 • Fyysinen aktiivisuus ja liikunta osana työkyvyn edistämistä
 • Fyysinen aktiivisuus ja liikunta osana terveyspalveluita, sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta
 • Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen osana sosiaalipalveluita
 • Sosiaaliturva tukemassa liikuntaharrastamista ja urheilemista
 • Fyysinen aktiivisuus osana tasa-arvopolitiikkaa ja YK:n vammaissopimusta sekä niiden seurantaa

Keskeiset mittarit

 • Lasten ja nuorten sekä aikuisväestön itseraportoidut toimintarajoitteet (%)
 • 5. ja 8. luokan oppilaiden osuus (%), joiden fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tasolla
 • Varusmiesten kestävyyskunto, lihaskunto ja kehon keskipaino
 • Selviää vaikeuksitta 500 metrin kävelystä, ikääntyneet (%)
 • Liikkumissuositusten toteutuminen eri väestö- ja ikäryhmissä (%)
 • Aikuisväestön itseraportoitu työkyky ja työssä jaksaminen eläkkeelle asti (%)
 • Henkilöstöliikunnan tukeminen eri organisaatiossa (%)
 • Liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä (kunnassa) (%)
 • Vakiintuneen poikkihallinnollisen liikuntaneuvonnan toteutuminen kunnissa (%)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
 • Laki terveyden edistämisen määrärahasta ja asetus terveyden edistämisen määrärahasta
 • Laki valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
 • Sosiaalihuoltolaki
 • Terveydenhuoltolaki
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta
 • Laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
 • Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
 • Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta
 • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
 • Työterveyshuoltolaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätös sekä Hyvinvointia kaikille 2030 -toimeenpanosuunnitelma
 • Mielenterveysstrategia
 • Mielenterveyden edistämisen periaatepäätös
 • Työkykyohjelma 2020–2023
 • TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma
 • Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma
 • Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi ja valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 saakka
 • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallinen toimenpideohjelma vuosille 2023–2027
 • Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • UKK-instituutin yleisavustus, vuosittain 0,9 miljoonaa euroa
 • STEA-avustukset, joissa mukana liikunta, vuosittain noin 13-16 miljoonaa euroa (2020-2023)
 • Terveyden edistämisen määrärahan hankeavustukset, joissa mukana liikuntaa, vuosittain 0,2-0,4 miljoonaa euroa (arvio)
 • Erikoislääkärikoulutuksen erityisvaltionosuus, EVO-rahoitusta liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutukseen (määrä ei tiedossa)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistäminen on osana monia muita STM:n määrärahoja ja avustuksia, kuten THL:n ja TTL:n toiminnan määrärahoja sekä sosiaalipalveluiden määrärahoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeiset työryhmät

 • Kansanterveyden neuvottelukunta (2020-2023)
 • Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE
 • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto (liikuntalääketiede)

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi STM:n ja sen hallinnonalan lainvalmistelua sekä muuta valmistelua ja päätöksentekoa, kuten strategioiden valmistelua. Lisätietoa liikkumisvaikutusten arvioinnista osoitteesta: www.liikkumisvaikutukset.fi.
 • Nostetaan liikunnan ja liikkumisen edistäminen näkyville osaksi STM:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpidekokonaisuutta suorina tavoite- ja toimenpidekirjauksina, kuten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen -osa-alueen valtion talousarviokirjauksiin ja mittareihin sekä terveyden edistämisen määrärahan tavoitteisiin.
 • Parannetaan liikunnan hyödyntämistä hyvinvointialueiden työvälineenä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sairauksien hoidossa.
 • Vahvistetaan hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspintatyötä liikunnan ja liikkumisen edistämisessä. Rakennetaan sujuva liikuntaneuvonnan palveluketju osana elintapaohjausta hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhdessä toteuttamana. Tunnistetaan myös yritysten mahdollisuudet olla osa palveluketjua.
 • Kirjataan liikkumisen edistäminen ja asiakasohjaus liikuntaneuvontaan osaksi keskeisiä sotealan koulutusten opetussuunnitelmia sekä sote-alan koulutusta ohjaaviin strategioihin ja suunnitelmiin. Mahdollistetaan sote-alan opettajille ja työelämässä oleville ammattilaisille riittävä lisäkoulutus liikkumisen ja liikunnan edistämisestä. (yhteistyössä mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa)
 • Selvitetään mahdollisuus taata subjektiivinen ulkoiluoikeus ikääntyneille.
 • Otetaan fyysinen aktiivisuus ja liikunta mukaan tavoitteeksi ja toimenpiteeksi työkyvyn edistämisen ohjelmiin.
 • Tunnistetaan istuminen työturvallisuuskysymyksenä ja otetaan fyysinen inaktiivisuus mukaan muun muassa työpaikan riskinarviointiin.
 • Kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä tietopohjaa työ- ja toimintakykytiedon osalta. Otetaan ikääntyneitä koskevaan RAI-mittariin mukaan fyysistä aktiivisuutta kuvaavia mittareita.
 • Ulotetaan tasa-arvopolitiikka koskemaan vahvemmin myös vapaa-aikaa, mukaan lukien liikunta ja liikkuminen.
 • Selkiytetään terveydenhuoltolain ja vammaispalvelulain vastuunjakoa ja yhteensovittamista vammaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämisessä.
 • Huomioidaan liikunta uuden vammaispalvelulain toimeenpanossa ja ohjeistuksissa muun muassa vammaispalvelujen käsikirjassa. Tarkastellaan YK vammaissopimuksen liikuntaa koskevat artiklat (30§) vammaispalvelulain sisällöissä ja toteutuksessa.
 • Vahvistetaan arjen fyysisen aktiivisuuden huomioimista osana kuntoutuksen kokonaisuutta esimerkiksi sisällyttämällä liikunta ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuntoutuksen sisältöihin sekä sisällyttämällä liikunta kuntouksen jälkitoimenpiteisiin.
 • Parannetaan huippu-urheilijoiden toimeentuloturvaa hallituskaudella 2019−2023 tehtyjen selvitysten pohjalta niin, että urheilijoiden toimeentuloturva on yhdenvertainen muihin ammatteihin verrattuna. (yhteistyössä mm. opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa)

LUE LISÄÄ: Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva: Sosiaali- ja terveysministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.