Siirry sisältöön

Valtioneuvoston kanslia

Intressi liikunnan edistämiseen

Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen ja päätöksenteon tukeminen valtioneuvostossa.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Palvelut valtioneuvostolle
 2. Valtion omistajaohjaus
 3. Poikkihallinnollinen yhteistyö
 4. Suomen EU-politiikka

Talous

0,24 mrd. € / 0,3 % valtion talousarviosta (2023)

Henkilöstö

Ministeriössä noin 674 työntekijä (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Lainsäädännön arviointineuvosto ja Talousneuvosto

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Hallitusohjelman toimeenpanon tukeminen
 • Suomen EU-politiikan johtaminen
 • Valtion aktiivinen ja selkeä omistajapolitiikka
 • Valtioneuvoston yhteinen toimintakulttuuri ja kehittämishankkeet

Toimenpiteet

 • Liikkuminen ja liikunta osana poikkihallinnollista yhteistyötä (kuten kestävän kehityksen edistäminen ja Terveet tilat 2028 -ohjelma)
 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS)
 • Liikunnan ja liikkumisen kysymykset osana valtioneuvoston ennakointi- ja tulevaisuustyötä
 • Liikunnan ja liikkumisen huomioiminen hallituksen esikuntatyössä
 • Liikunta ja urheilu osana Suomen EU-politiikkaa

Keskeiset mittarit

 • Ei asetettavissa mittareita

Keskeinen lainsäädäntö

 • Laki valtioneuvostosta
 • Valtioneuvoston ohjesääntö

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Valtioneuvoston Agenda2030 -selonteko ja toimintasuunnitelma
 • Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen – Suomi jonka haluamme 2050
 • Kestävän kehityksen toimikunnan strategia
 • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelma 2023
 • Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko 2019–2023
 • Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus
 • Arktisen politiikan strategia
 • Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista ja meripolitiikan toimenpideohjelmasta

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoitus liikkumisen ja liikunnan selvitys- ja tutkimustoimintaan, arviolta noin 0-0,2 milj. € vuosittain

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Liikkumisen ja liikunnan edistäminen osana mm. poikkihallinnollisuuden ja kestävän kehityksen edistämistä (määrää ei arvioitavissa)

Keskeiset työryhmät

 • Kansliapäällikkökokous
 • Kestävän kehityksen toimikunta
 • Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA-työryhmä)
 • Käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa – Kettu-työryhmä

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi VNK:n hallinnonalan valmistelua ja päätöksentekoa, kuten strategioiden valmistelua. Sisällytetään liikunnan ja liikkumisen näkökulmat keskeisiin VNK:n koordinoimiin poikkihallinnollisiin strategioihin. Lisätietoa liikkumisvaikutusten arvioinnista: www.liikkumisvaikutukset.fi.
 • Vahvistetaan ministeriön roolia liikunnan ja liikkumisen poikkihallinnollisessa edistämisessä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi vastaavaa roolia kuin VNK:lla on kestävän kehityksen edistämisen koordinaattorina.
 • Tuodaan väestön vähäisen liikkumisen yhteiskunnallinen haaste sekä liikkuminen, liikunta ja urheilu vahvemmin esiin VN TEAS -hankkeiden selvitys- ja tutkimussuunnitelmassa taustakuvauksissa ja otsikoissa. Edistetään liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvää tietotuotantoa kannustamalla ministeriöitä tunnistamaan em. teemoihin liittyviä tietotarpeita VN TEAS -hankkeiden tietotarvekuvauksissa.
 • Varmistetaan, että väestön vähentynyt liikkuminen tunnistetaan yhteiskunnallisena muutostekijänä osana valtioneuvoston ennakointi- ja tulevaisuustyötä. Varmistetaan, että liikunnan ja liikkumisen asiantuntijat ovat mukana ennakointi- ja tulevaisuustyössä.
 • Nostetaan liikkumisen, liikunnan ja urheilun teemat esiin entistä vahvemmin osana ennakointi- ja tulevaisuustyötä, esimerkiksi järjestämällä Foresight-tapahtuma liikunta ja hyvinvointi -teemaan liittyen.
 • Huomioidaan liikunnan ja liikkumisen kysymykset ja tietopohja (esimerkiksi kansantaloudelliset vaikutukset sekä yhteydet eri politiikkasektoreihin) osana hallituksen esikuntatyötä.
 • Otetaan väestön liikkumisen kysymykset mukaan käyttäytymistieteelliseen ennakointityöhön (Kettu-työ) sekä mahdollisesti Kansalaispulssikyselyyn.
 • Vahvistetaan yhteistyössä OKM:n kanssa tietopohjaa arktisen alueen väestön liikuntakäyttäytymisestä ja liikkumisen edistämisestä. Esimerkiksi lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn Move!-mittaustuloksista voitaisiin tehdä analyysi saamelaisten kotiseutualueen kunnissa asuvien osalta ja näin tuottaa tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin politiikkatoimien tukemiseksi.

Lue lisää: Valtionhallinto liikunnan ja liikkumisen edistäjänä 2019–2023: Valtioneuvoston kanslia

Kuva: Valtioneuvoston kanslian kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.