Siirry sisältöön

Ympäristöministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Hyvinvoiva ihminen hyvinvoivassa ympäristössä.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Yhdyskunnat ja alueiden käyttö
 2. Rakennettu ympäristö
 3. Asuminen
 4. Luonnonsuojelu, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 5. Ympäristönsuojelu

Talous

0,18 mrd. € / 0,3 % valtion talousarviosta (2018)

Henkilöstö

Ministeriössä 240 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 800 työntekijää (2019)

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Lisäksi ministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja sekä Metsähallituksen luontopalveluja.

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Kestävä kaupunkikehitys
 • Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto
 • Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

Toimenpiteet

 • Ulkoilun, luonnon virkistys- ja matkailukäytön sekä jokamiehenoikeuksien edistäminen ja tutkimustoiminta
 • Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen ohjaus sekä osallistuminen liikennejärjestelmien ja liikkumisen kehittämiseen
 • Rakentamisen suunnittelun ohjaus (esimerkiksi esteetön liikuntapaikkarakentaminen)
 • Asumisen ohjaus (esimerkiksi ikääntyneiden liikkumista tukeva asuinympäristö)
 • Luonnonsuojelu (välillisesti mahdollisuuksia ulkoilulle, luonnon virkistyskäytölle ja aktiivisille luontoharrastuksille)
 • Ympäristönsuojelu (liikunta keinona hillitä ilmastonmuutosta ja liikunnan aiheuttamat päästöt)

Keskeiset mittarit

 • Osallistuminen ulkoiluun, harrastusryhmittäin
 • Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet ja liikennemäärät
 • Työmatkan keskipituus sekä pyöräily-yhteydet keskeisiin palveluihin
 • Virkistys- ja retkeilyalueiden määrä, alueiden pinta-ala ja esteettömyys
 • Luonnonsuojelualueiden käyntikerrat, omin voimin liikuttu matka ja liikkumistapa
 • Esteettömien luontoreittien määrä
 • Asuinympäristön ja liikuntapaikkojen esteettömyys
 • Uimahallien ja jäähallien energiankulutus
 • Luontokohteiden käytön kestävyys

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Luonnon virkistyskäyttöön ja matkailuun (Metsähallitus), 14,1 miljoonaa euroa/vuosi
 • Luonnon virkistyskäytön ja muun liikkumisen tutkimus- ja kehittämishankkeet, noin 80 000 euroa/vuosi
 • Harkinnanvaraiset avustukset kunnille virkistysalueiden hankintaan 100 000 euroa/vuosi

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Luonnon virkistyskäytön ja liikkumisen edistäminen välillisesti osana monia YM:n ja sen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenoja (määrää ei arvioitavissa)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Ulkoilulaki
 • Laki metsähallituksesta
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Maankäyttö- ja rakennusasetus
 • Luonnonsuojelulaki
 • Ympäristönsuojelulaki
 • Vesilaki

Keskeisiä kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön hallinnon, koordinoinnin, yhteistyön, viestinnän, resursoinnin ja strategisuuden kehittäminen
 • Riittävien, saavutettavien ja laadukkaiden virkistysalueiden ja luontokohteiden parempi huomioiminen maankäytössä ja kaavoituksessa sekä palveluiden ja liikuntaolosuhteiden saavuttaminen kestävillä kulkumuodoilla
 • Aktiivisten kulkutapamuotojen tarpeiden huomioiminen, olosuhteiden kehittäminen sekä liikkumisen ja liikunnan kehittäminen kokonaisuuksina
 • Asuinympäristön ja liikuntaolosuhteiden esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen sekä tiedon ja ymmärryksen lisääminen
 • Liikuntapaikkojen määrän lisääminen suuren kysynnän alueilla sekä monimuotoisuuden ja joustavuuden kehittäminen
 • Tietopohjan ja ymmärryksen lisääminen liikunnan ympäristövaikutuksista