Siirry sisältöön

Ympäristöministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Hyvinvoiva ihminen hyvinvoivassa ympäristössä.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Ilmasto
 2. Luonnot ja vedet
 3. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
 4. Rakentaminen ja maankäyttö
 5. Asuminen
 6. Kiertotalous

Talous

0,38 mrd. € / 0,5 % valtion talousarviosta (2023)

Henkilöstö

Ministeriössä 284 työntekijää, koko hallinnonalalla noin 1 100 työntekijää (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot ja laitokset

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Lisäksi ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja sekä ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto (mm. elinympäristön kehitys parantaa ihmisten hyvinvointia)
 • Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta (mm. kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä vähentyminen sekä vähähiilinen ja
  materiaalitehokas rakennusten elinkaari)
 • Kestävä kaupunkikehitys (mm. lähiympäristöt ovat sosiaalisesti ja ekologisesti
  kestäviä)

Toimenpiteet

 • Luonnon virkistys- ja matkailukäytön sekä jokamiehenoikeuksien/jokaisenoikeuksien edistäminen ja tutkimustoiminta
 • Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen ohjaus sekä osallistuminen liikennejärjestelmien ja liikkumisen kehittämiseen
 • Rakentamisen suunnittelun ohjaus
 • Asuminen

Keskeiset mittarit

 • Kansallispuistojen määrä (kpl), pinta-ala (km2) ja kävijämäärät (hlöä)
 • Kansallispuistoissa vierailleiden osuus väestöstä, aikuisväestö (%)
 • Kokonaiskäyntimäärät, kansallispuistot ja valtion retkeilyalueet (hlöä)
 • Korjausvelan määrä kansallispuistoissa ja valtion retkeilyalueilla (hlöä)
 • Metsähallituksen hallinnoimien reittien kilometrimäärä (km)
 • Luontokeskusten ja maastopalvelujen asiakastyytyväisyys
 • Ulkoilee vähintään kerran viikossa, aikuisväestö (%)
 • Patikoi ja retkeilee vuosittain, korkeintaan päiväkestoinen sekä sisältäen yöpymisen (%)
 • Patikointi- ja retkeilykertojen määrä, aikuisväestö
 • Lähivirkistyskertojen määrä, aikuisväestö
 • Työmatkojen keskipituus (km)
 • Kestävän työmatkan edellytykset, Helsinki ja muut kaupunkiseudut
 • Osuus 7−12-vuotiaista, joilla on linnuntietä enintään 500 metriä lähimpään alakouluun, tiheän taajaman alue (%)
 • Asuu korkeintaan 300 metrin päässä virkistykseen soveltuvista alueista (%)
 • Uimahallien ja jäähallien energiankulutus

Keskeinen lainsäädäntö

 • Ulkoilulaki
 • Laki metsähallituksesta
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus
 • Asetus rakennuksen esteettömyydestä ja asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta
 • Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi
 • Laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista sekä asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista
 • Luonnonsuojelulaki
 • Ympäristönsuojelulaki
 • Vesilaki

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030 ja strategian Toimintaohjelma 2023–2025
 • Kasvatamme huomista (Metsähallituksen strategia)
 • Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen – Terveys ja hyvinvointi 2025. (Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen toimintaohjelma)
 • Luonnonvarasuunnitelmat
 • Ympäristöministeriön T&K toiminnan strategia 2025 – Tutkimus- ja kehittämistoiminta ministeriön tukijalkana
 • Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
 • Kestävä kaupunki -ohjelma 2019–2023
 • Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021–2028
 • Lähiöohjelma 2020−2022.

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus (perusrahoitus ja erillisrahoitus), YM:n osuus, vuosittain 58,1-71,5 miljoonaa euroa (2020-2022)
 • Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille, vuosittain 0-200 000 euroa (2020-2022)
 • Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus, 9,6 miljoonaa euroa (HUOM! kertaluonteinen avustus vuonna 2021)
 • Kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämisavustus, 2,87 miljoonaa euroa (HUOM! kertaluonteinen avustus vuonna 2020)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Luonnon virkistyskäytön edistäminen välillisesti osana monia YM:n ja sen hallinnonalan toimijoiden määrärahoja, avustuksia ja toimintamenoja, kuten tutkimus- ja kehittämistoimintaa, vuosittaista määrää ei arvioitavissa
 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n Lähiöohjelman 2020–2022 investointi- ja kehittämisavustuksia, korjausavustukset, esteettömyysavustukset sekä infra-avustukset, vuosittain liikkumiseen ja liikuntaan kohdentunutta summaa ei arvioitavissa

Keskeiset työryhmät

 • Koordinaatioryhmä kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian 2030 toimeenpanoon ja seurantaan

Muut toimenpiteet

 • Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan lainvalmistelua ja muuta valmistelua ja päätöksentekoa, kuten strategioiden valmistelua sekä osaksi eri tasojen kaavoitusprosesseja. Lisätietoa osoitteesta: www.liikkumisvaikutukset.fi. (YM)
 • Selkiinnytetään hallinnollisesti hajanaisen luonnon virkistyskäytön ohjaus ja eri toimijoiden roolit valtionhallinnossa. (YM, MMM, LVM, OKM, TEM jne.)

  Kehitetään luonnon virkistyskäyttöä yhä poikkihallinnollisemmin ja tiiviimmässä yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa uuden Kansallisen luonnon virkistyskäyttöstrategian toimintalinjausten sekä koordinaatioryhmän valmisteleman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat esimerkiksi saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen, digitalisuuden kehittäminen, palveluiden parantaminen sekä valtakunnallisen ulkoilutietopalvelun kehittäminen. (YM, MMM, LVM, OKM, TEM jne.)

  Varataan strategian ja toimeenpanosuunnitelman toimeenpanoon riittävät resurssit eri hallinnonaloilla. (YM, MMM, LVM, OKM, TEM jne.)

  Panostetaan strategian ja toimeenpanosuunnitelman seurantaan ja vaikutusten arviointiin esimerkiksi määrittelemällä toimenpiteille selkeät seurannan mittarit. (YM, MMM, LVM, OKM, TEM jne.)
 • Tuetaan resurssi- ja informaatio-ohjauksella pitkäjänteisesti kuntien edellytyksiä tarjota laadukkaita lähiluonnon virkistysmahdollisuuksia, kuten myöntämällä tulevinakin vuosina lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta kunnille. Tärkeää olisi myös kannustaa kuntia kehittämään pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja eri hallinnonalojen yhteistyössä omia ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön mahdollisuuksia. (YM, MMM, OKM)

  Selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet tukea kuntia luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun suunnitelmien, strategioiden ja ohjelmien laadinnassa. (YM, MMM, OKM)
 • Turvataan jokamiehenoikeudet/jokaisenoikeudet esimerkiksi osana eri alojen lainsäädäntöhankkeita. (YM, MMM ja muut ministeriöt)

  Lisätään jokamiehenoikeuksien/jokaisenoikeuksien (ja -velvollisuuksien) tunnettuutta. Jokamiehenoikeuksista/jokaisenoikeuksista annettavan tiedotuksen tulee olla jatkuvaa. (YM, MMM)
 • Uudistetaan ulkoilulaki vastaamaan nykyisiä ulkoilun tarpeita ja tavoitteita. (YM, MMM,
  OM)
 • Tuotetaan avointa, korkeatasoista ja reaaliaikaista tietoa luonnon virkistyskäytöstä ja sen vaikutuksista eri toimijoiden (valtionhallinto, kunnat jne.) käyttöön.

  Panostetaan luonnon hyvinvointivaikutuksista viestimiseen. (YM, MMM)
 • Lisätään uudistettavaan alueidenkäyttölakiin (nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki) tavoitteeksi väestön fyysisen aktiivisuuden edistäminen. (YM)
 • Korostetaan yhdyskuntarakenteen esteettömyyttä ja saavutettavuutta maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa.

  Selvitetään mahdollisuus antaa uusille asuinaluille suositus, että lähin virkistysalue tulisi olla kohtuullisen matkan päässä. (YM)

  Tuotetaan suunnittelijoiden ja päätöksenteon tueksi tietoa:
  • aktiiviselle liikkumiselle ja liikunnalle suotuisista ja niihin kannustavista elinympäristöistä
  sekä niiden merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille
  • erilaisten liikkumisolosuhteiden ja liikuntapaikkojen esteettömyyden ja saavutettavuuden nykytilasta. (YM, OKM)

  Edistetään esimerkiksi koulutuksen ja tiedottamisen keinoin aktiiviseen liikkumiseen ja liikuntaan kannustavan elinympäristön suunnittelua ja rakentamista sekä esteettömyys- ja saavutettavuusosaamista liittyen niin liikkumisolosuhteiden ja liikuntapaikkojen suunnitteluun kuin uudis- ja korjausrakentamiseen. (YM, OKM)
 • Huomioidaan pyöräilyn tarpeet ja olosuhdevaatimukset (mm. pyöräparkit ja säilytystilat) nykyistä paremmin rakentamisessa, kuten rakentamisen lainsäädännössä ja ohjeistuksessa. (YM, LVM)
 • Tuetaan osana asumisen kehittämistä jatkossakin liikkumisen mahdollisuuksia, kuten lähiliikuntavälineitä, leikkipaikkoja, kävely- ja pyöräilyväylien rakentamista sekä esteettömyyden edistämistä. (YM)

LUE LISÄÄ: VALTIOHALLINTO LIIKUNNAN JA LIIKKUMISEN EDISTÄJÄNÄ 2019–2023: YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Kuva: Ympäristöministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.