Siirry sisältöön

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusTyöikäisetValtionhallinto

Tämä Nordic Healthcare Groupin toteuttama arviointi oli ensimmäinen täysin ulkopuolinen Kunnossa kaiken ikää -ohjelmaa koskeva arviointi. Arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa ulkopuolinen asiantuntijanäkemys mm. KKI-ohjelmatoiminnan tuloksista ja vaikutuksista suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin, verkostotoiminnan toimivuudesta ja tuloksellisuudesta sekä ohjelman hankeavustuskäytäntöjen, rahoituksen valintakriteereiden ja -prosessien toimivuusta ja kohdentumisen onnistumisesta.

Arviointiaineiston perusteella voidaan sanoa, että KKI-ohjelma on omalla toiminnallaan nostanut suomalaisten tietoisuutta arki- ja terveysliikunnan merkityksestä sekä kyennyt lisäämään liikunta-asioiden poikkihallinnollista huomioimista. Ohjelman omia toimia ovat olleet muun muassa hankerahoitus, liikuntaneuvonta, verkostotyö ja vaikuttamistyö. Ohjelma on lisäksi muun muassa aktiivisesti verkostoitumalla myötävaikuttanut terveyttä edistävän liikunnan puheeksi ottamista sekä kansallisella tasolla että yksittäisissä kansalaiskohtaamisissa. KKI-ohjelma on niin ikään toiminut
terveyttä edistävän liikunnan katalyyttina ja tukenut hankkeita, joista osa on juurtunut
kuntien ja alueellisten urheilujärjestöjen toimintaan.

Ohjelma on laskennallisesti liikuttanut yli 20 vuotisen kestonsa aikana satojatuhansia suomalaisia. Vuosien saatossa laskentatavasta riippuen keskimäärin 30–40 % hankkeissa mukana olleista liikkujista on kertonut olevansa uusia liikkujia, mitä voidaan asiantuntijoiden mukaan pitää korkeana lukuna. KKI-ohjelma ei kuitenkaan ole löytänyt keinoja vaikuttaa kaikkein vähiten liikkuvien liikuttamiseen eikä ohjelma tarjoa riittävästi näyttöä sen puolesta, että se olisi tavoittanut tai saanut aikaan merkittävää käyttäytymisen muutosta terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien keskuudessa. Käyttäytymisen muutoksen osoittaminen edellyttäisi lisää näyttöperustaisuutta toimintaan.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ongelmana on ollut kohtuullisen suuren ohjelman kokonaisrahoituksen jakautuminen liian moniin toimintoihin. Näin toiminnasta on tullut sirpaleista eikä strategisia valintoja ohjelmarahoituksen allokoinnista ole kyetty tekemään. Ohjelmaa on rasittanut myös uusiutumisen puute, mistä on seurannut toimintojen ja tehtävien kasautumista. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tulos- ja tavoiteohjaus suhteessa ohjelman strategisiin päämääriin on ollut varsin yleisluonteista eikä näin ollen ole ohjannut toimintaa strategisen kehittämisen suuntaan. Strategisen ohjauksen vähäisyys on aiheuttanut myös sen, että ohjelman hankeavustusprosessi ei ole ollut riittävän läpinäkyvä, eikä sen koeta olevan tasapuolinen.

Arviointi päätyi kuuteen strategisen tason kehittämissuositukseen:
1. Terveysliikunnan toimintakenttää tulee koota ja selkeyttää
2. Toiminta tulee uudelleenorganisoida suurempien hankekokeilujen pohjalle
3. Ministeriöiden tulosohjausta ja tuloksellisuuden seurantaa tulee kehittää
4. KKI-ohjelman tai vastaavan uuden ohjelman tulee kehittää hankeavustusprosessejaan
5. Todellinen poikkihallinnollisuus vaatii toteutuakseen hallinnonalat ylittävän rahoituspohjan
6. Ohjelman tutkimukseen perustuvaa näyttötietoa tulee lisätä

VLN 2018:5 Kunnossa kaiken ikää -ohjelman arviointi (PDF, 4 Mt)

Aiheeseen liittyvää