Siirry sisältöön

Liikuntatutkijoihin kohdistuva vaikuttaminen ja häirintä

Julkaisu
TutkimusYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kyselyllä vaikuttamisesta ja häirinnästä kartoitettiin liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista, häirintää ja maalittamista. Kysely kohdistettiin henkilöille, jotka tutkivat tai ovat tutkineet fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan tai urheiluun liittyviä teemoja. Kyselyyn saatiin 95 vastausta. Vastaajista 15 % (14 henkilöä) kertoi joutuneensa tutkimustyöhön liittyvän vaikuttamisen tai painostamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana. Häirintää tai maalittamista oli kokenut 6 % vastaajista (6 vastaajaa).

Valtion liikuntaneuvosto ja sen tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto toteuttivat syksyllä 2021
liikuntatutkijoille kyselyn, jolla selvitettiin liikuntatutkijoihin kohdistuvaa vaikuttamista, painostamista,
häirintää ja maalittamista. Kysely kohdistettiin henkilöille, jotka tutkivat tai ovat tutkineet
fyysiseen aktiivisuuteen, liikuntaan tai urheiluun liittyviä teemoja. Kyselyyn toivottiin vastauksia myös
niiltä, jotka eivät ole kokeneet vaikuttamista, painostamista, häirintää tai maalittamista.

Kyselyyn saatiin 95 vastausta. Kyselyn luoman aineiston perusteella ei voida tehdä yleistyksiä
liikuntatutkijoiden kokemasta vaikuttamisesta ja häirinnästä Suomessa. Kyselyn tulokset antavat
yleiskuvaa liikuntatutkijoiden kokemasta vaikuttamisesta ja häirinnästä.

Kyselyn keskeiset tulokset:

 • Vastaajista 15 % (14 henkilöä) kertoi joutuneensa tutkimustyöhön liittyvän vaikuttamisen
  tai painostamisen kohteeksi edeltävien viiden vuoden aikana. Häirintää tai maalittamista
  oli kokenut 6 % vastaajista (6 henkilöä).
 • Vaikuttamista ja painostamista tapahtui yleisimmin kasvokkaisissa kohtaamisissa,
  henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä tai puhelimitse. Häirintä tai maalittaminen oli
  yleisimmin sanallista häirintää tai väärän tiedon levittämistä.
 • Vaikuttaminen ja häirintä näyttävät kohdistuvan tutkijoihin erityisesti liikunta-alan sisältä,
  ei niinkään toimialan ulkopuolelta.
 • Vaikuttaminen ja häirintä näyttävät liittyvän erityisesti liikunnan tai urheilun kannalta
  epämiellyttäviin tai negatiivisiin tutkimusaiheisiin tai -tuloksiin. Erityisen herkkiä teemoja
  ovat erilaiset yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, vähemmistöihin ja syrjintään liittyvät
  teemat, huippu-urheilu ja urheilujärjestelmä, liikunnan ja urheilun talous ja rahoitus sekä
  teemat, joihin liittyy jotain negatiivista (esim. doping tai kiusaaminen).
 • Vaikuttaminen ja häirintä aiheuttivat niiden kohteille useimmiten henkilökohtaista pahaa
  oloa (kuten ahdistusta, masennusta tai pelkoa) ja vaikenemista sekä vähensi julkiseen
  keskusteluun osallistumista. Lisäksi ne vaikuttivat tutkimuksen tekemiseen tai tuloksiin.
 • Vaikuttamisen ja häirinnän estämiseksi vastaajat toivoivat, että liikuntatutkijoihin
  kohdistuva vaikuttaminen ja häirintä tehdään näkyväksi, tutkijoiden ja tiedon soveltajien
  kohtaamisia lisätään ja teemasta lisätään avointa keskustelua. Alan
  tutkimusorganisaatioilla olisi hyvä olla suunnitelmat ja toimintamallit, joilla
  ennaltaehkäistään ja puututaan vaikuttamiseen, painostamiseen ja häirintään.

Kyselyn aineiston analysoinnista ja raportin kirjoittamisesta vastasivat valtion liikuntaneuvoston
erityisasiantuntija, HTM Saku Rikala sekä pääsihteeri, LitM, hallintotieteiden väitöskirjatutkija Minttu
Korsberg.

VLN 2022:2 Liikuntatutkijoihin kohdistuva vaikuttaminen ja häirintä (PDF, 2 Mt)