Siirry sisältöön

Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta

Julkaisu
Lapset ja nuoretSoveltava liikuntaTutkimusYhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tässä tutkimusraportissa käsitellään toimintarajoitteisten lasten ja nuorten kokemuksia vapaa-ajan harrastamisesta ja erityisesti liikunnasta. Raportti on jatkoa aiemmin vuonna 2019 ilmestyneelle Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle, jonka keskeisenä teemana oli liikunnan harrastaminen. Tämän kyselytutkimukseen perustuvan raportin tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä noin 15 prosentin joukosta suomalaisia lapsia ja nuoria, joiden vapaa-ajan harrastamiseen liittyy toimintarajoitteiden vuoksi erityisiä haasteita. Aiheesta on niukasti aiempaa tutkimustietoa, joten toimintarajoitteisten lasten ja nuorten huomioiminen liikunta- ja nuorisopolitiikan suunnittelussa on ollut hankalaa.

 

Suomen hallitus asetti vuonna 2017 erääksi tavoitteekseen sen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Tätä niin sanottua ”harrastustakuuta” onkin lähdetty valtionhallinnossa edistämään aktiivisesti, ja alkuvuodesta 2019 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi lasten ja nuorten harrastamisen strategian. Harrastamisen strategiassa, kuten myös liikunta- ja nuorisopolitiikassa, korostetaan lasten ja nuorten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteiden mukaisesti kaikille lapsille ja nuorille tulisi siis taata samanlaiset mahdollisuudet vapaa-ajan harrastuksiin.

Tämän kyselyn tulosten mukaan toimintarajoitteet näkyvät liikunnan harrastamisessa monin tavoin. Toimintarajoitteisista lapsista ja nuorista pienempi osuus kuin ikätovereista vailla vastaavia rajoitteita kertoo harrastavansa jotakin liikuntaa. Toimintarajoitteet näkyvät myös liikunnan harrastamisen säännöllisyydessä ja rasittavan liikunnan määrässä.

Liikunnan harrastamisen motiivit ovat toimintarajoitteisilla lapsilla ja nuorilla pääpiirteittäin samanlaisia kuin Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa. Harrastamisen tulee olla kivaa ja tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä mahdollistaa kaverien saaminen mukavassa vapaa-ajan vietossa. Kilpailulliset ja huippu-urheilulliset tavoitteet ovat toissijaisia.

Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret kertovat selvästi perusotoksen vastaajia useammin liikuntaharrastuksessa tapahtuvasta kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. Epäasiallisesta käytöksestä kertovien osuus on alle 13-vuotiaista lapsista 38 prosenttia ja 13–17-vuotiaiden vastauksissa 55 prosenttia. Vastauksista käy ilmi, että toimintarajoitteiset lapset ja nuoret kokevat liikuntaharrastuksessa epäasiallista käytöstä myös aikuisilta.

Toimintarajoitteet näyttäytyvät haasteena myös muussa vapaa-ajan toiminnassa. Joka viidennellä erillisnäytteen kyselyyn vastanneella ei ole mitään harrastusta, ja he ovat selvästi muita lapsia ja nuoria kauempana siitä valtionhallinnon tavoitteesta, että jokaisella olisi ainakin joku harrastus. Keskimäärin toimintarajoitteiset lapset ja nuoret vaikuttavat kuitenkin varsin tyytyväisiltä elämäänsä (keskiarvo 8,6).

Raportissa esitetyt tulokset ovat yhdenmukaisia aiempien kyselyiden ja selvitysten tulosten kanssa. Yhdessä aiempien tutkimusten ja rinnan Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen kanssa tämä kyselytutkimus terävöittää kuvaa toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen perusilmeestä ja vapaa-ajasta.

Takuulla liikuntaa -kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Tutkimus on jatkoa kaikkien Suomessa asuvien 6–29-vuotiaiden vapaa-aikaa tarkastelevalle Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukselle 2018 Oikeus liikkua. Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten erillistiedonkeruun aineisto kerättiin kirje- ja verkkokyselyin. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen toteuttavat joka toinen vuosi valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorisotutkimusverkosto.

VLN 2019:5 Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta (PDF, 7 Mt)

Aiheeseen liittyvää