Siirry sisältöön

Valtion liikuntaneuvoston 2019-2023 toimintakertomus

Julkaisu
PoikkihallinnollisuusValtionhallinto

Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomuksessa esitetään liikuntaneuvoston ja sen jaostojen keskeiset suositukset toimikaudelta 2019–2023. Toimintakertomus kokoaa myös yhteen liikuntaneuvoston toimikauden keskeiset toimenpiteet. Lisäksi toimintakertomuksessa esitetään sidosryhmäkyselyn tuloksia ja arvioidaan liikuntaneuvoston toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Liikuntalain (390/2015) mukaan valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, jonka valtioneuvosto asettaa eduskunnan toimikaudeksi. Valtionneuvosto asetti 20.8.2019 valtion liikuntaneuvoston toimikaudelle 2019−2023. Liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi nimitettiin Paavo Arhinmäki.

Liikuntaneuvostolla on liikuntalain mukaisesti jaostoja asioiden valmistelua varten. Toimikaudelle
2019−2023 asetettiin kolme jaostoa: olosuhdejaosto, tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto sekä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaosto.

Liikuntalain mukaan liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja erityisesti arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä ja strategisesti merkittävistä liikuntaa koskevista asioista.
Liikuntalaissa määriteltyyn valtion liikuntaneuvoston tehtävään tehtiin kuluneen toimikauden aikana
päivitys, joka tuli voimaan 3.2.2023. Päivityksessä lakiin lisättiin lausuntojen antamistehtävä strategisesti merkittävistä liikuntaa koskevista asioista. Päivitys vastaa liikuntaneuvoston toiminnan kehityskulkua.

Liikuntaneuvoston toiminnassa on vahvistunut viime vuosina poikkihallinnollinen lähestymistapa liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen. Tämä on näkynyt siten, että liikuntaneuvoston toteuttama arviointi- ja lausuntotoiminta on keskittynyt opetus- ja kulttuuriministeriöstä johdettavan varsinaisen valtion liikuntapolitiikan lisäksi enenevissä määrin myös muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toimintaan. Lähestymistavan muutos on seurausta liikunnan edistämisen tutkijoiden ja muiden liikunta-alan toimijoiden laajenevasta liikunnan ja liikkumisen edistämisen käsityksestä. Tutkimustiedon mukaan kaikkia väestöryhmiä koskeva fyysisen aktiivisuuden vähentyminen on seurausta erityisesti arjen toiminnoissa tapahtuvan liikkumisen vähentymisestä. Tämä vahvistaa käsitystä, että riittämättömän liikkumisen haastetta ei ratkaista vain varsinaisen liikuntahallinnon toimilla, vaan mukaan tarvitaan kaikki hallinnonalat ja politiikan lohkot, kuten koulutus-, liikenne-, ympäristö- sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on arviointitoimintansa tuloksena tuottaa toimikaudellaan esitys liikunnan ja huippu-urheilun kehittämisestä ja kehittämistarpeesta osana valtionhallinnon toimintaa. Liikuntaneuvosto julkaisi edellisellä toimikaudellaan (2015−2019) ministeriöiden tuloskortit liikunnan ja liikkumisen edistämisestä eri hallinnonaloilla. Kuluneella toimikaudella (2019−2023) arviointityötä jatkettiin tuloskorttien pohjalta. Toimikauden lopuksi julkaistiin laaja arviointisarja, jossa jokaisen kahdentoista ministeriön toiminta on arvioitu perusteellisesti liikunnan ja liikkumisen edistämisen näkökulmasta. Tämä valtionhallinnon kokonaisarviointi luo kattavan tietopohjan liikunnan ja liikkumisen edistämisen poikkihallinnollisen työn vahvistamiselle ja kehittämiselle seuraavalla hallituskaudella.

Valtion liikuntaneuvoston toimikauden 2019−2023 keskeiset suositukset ovat:

  • Systemaattinen vaikuttamistyö liikkumisen, liikunnan ja urheilun poikkihallinnolliseksi edistämiseksi.
  • Viestinnän kehittäminen – vaikuttavana liikunnan yhteiskunnallisena keskustelijana toimiminen.
  • Liikkumisen, liikunnan ja urheilun poikkihallinnollista edistämistä palvelevan arviointi- ja
    selvitystoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen.
  • Liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvän valmistelun ja päätöksenteon tietoperusteisuuden vahvistaminen.

Valtion liikuntaneuvoston toimintakertomus 2019-2023 (PDF, 2 Mt)