Siirry sisältöön

Liikenne- ja viestintäministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Kestävä liikkuminen ja hyvinvoiva ihminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Liikkumis, viestintä- ja kuljetuspalvelut
 2. Tietoturva ja tietosuoja, tiedon hyödyntäminen, liikenteen turvallisuus ja automatisaatio
 3. Liikenne- ja viestintäverkot sekä liikenteen ja viestinnän energia- ja ympäristöasiat

Talous

3,5 mrd. € / 6,2 % valtion talousarviosta (2018).

Henkilöstö

Ministeriössä noin 140 työntekijää, koko hallinnonalalla 2200 työntekijää (2018)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto Väylä, Ilmatieteen laitos, liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Oy sekä eduskunnan suorassa ohjauksessa oleva Yleisradio

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Uusien palveluiden kehittämisen mahdollistava lainsäädäntö
 • Hyvinvoinnin ylläpitäminen, kestävän kasvun ja kansallinen kilpailuedun luominen innovatiivisilla palveluilla
 • Tiedon hyödyntämisen mahdollistaminen uusien palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisessä
 • Yhteiskunnan kehittymisen ja uudistumisen mahdollistavat liikenne- ja viestintäverkot

Toimenpiteet

 • Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhteiden kehittäminen (jalankulku- ja pyöräväylien kunnossapito ja rakentaminen, liikkumisen ohjaus jne.)
 • Joukkoliikenteen kehittäminen (lisää myös aktiivisten kulkutapojen käyttöä)
 • Yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointi

Keskeiset mittarit

 • Kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuudet ja liikennemäärät
 • Pyöräväylien pituudet, kävely- ja pyöräteiden talvikunnossapito
 • Kansalaisten tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräilyolosuhteisiin
 • Pyöräilyn edistämisohjelmien, -strategioiden tai muiden vastaavien määrä kunnissa
 • Pyöräily-yhteydet tärkeimpiin kaupallisiin palveluihin sekä vapaa-ajantoimintoihin
 • Tieliikenteessä kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet jalankulkijat ja pyöräilijät

Resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Valtionavustus liikkumisen ohjaukseen, 0,9 miljoonaa euroa (2018)
 • Kävelyn ja pyöräilyn investointituki, 3,5 miljoonaa euroa (2018)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Jalankulku- ja pyöräväylien kunnossapitoon ja rakentamiseen, vuosittain noin 38-43 miljoonaa euroa
 • Valtionavustus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen, 9,1 miljoonaa euroa (2019)

Keskeinen lainsäädäntö

 • Tieliikennelaki
 • Laki liikennepalveluista
 • Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
 • Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista ja Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta

Kehittämiskohteita (VLN:n määrittelemät)

 • Kestävien ja aktiivisten kulkutapamuotojen olosuhteiden ja mahdollisuuksien kehittäminen, tiivis yhdyskuntarakenne ja sekoittuneet palvelut
 • Liikuntapaikkojen ja liikkumisolosuhteiden saavuttaminen kestävillä kulkutavoilla, liikkumisen ja liikunnan kehittäminen kokonaisuuksina
 • Taloudellisten ohjauskeinojen kehittäminen kävelyyn ja pyöräilyyn kannustavaksi esimerkiksi työmatkaliikkumiseen
 • Kävelyn ja pyöräilyn seurannan resurssoinnin sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen
 • Julkisen liikenteen esteettömyyden taso ja kuljetuspalveluiden riittävyys esimerkiksi vammaisten henkilöiden vapaa-ajanharrastuksiin
 • Digitalisaation, automaation ja uusien liikkumispalveluiden edistäminen
 • Kiinnostavimpien naisten arvoturnauksien ja paraolympialaisten mukaan ottaminen yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointi -listalle