Siirry sisältöön

Liikenne- ja viestintäministeriö

Intressi liikunnan edistämiseen

Kestävä liikkuminen ja hyvinvoiva ihminen.

Perustiedot

Vastuulla

 1. Viestintä- ja liikennepalvelujen peruspalvelut ja markkinat
 2. Digitalisaatio, tietovarannot, tiedon saatavuus ja hyödyntäminen, tietoturva
 3. Liikenne- ja viestintäverkot, väylät ja verkkomarkkinat sekä liikenteen ja viestinnän energia- ja ympäristöasiat

Talous

3,45 mrd. € / 4,1 % valtion talousarviosta (2023).

Henkilöstö

Ministeriössä noin 190 työntekijää, koko hallinnonalalla 2 400 työntekijää (2022)

Hallinnonalan keskeiset virastot

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Ilmatieteen laitos sekä eduskunnan valitseman hallitusneuvoston ohjauksessa oleva Yleisradio

Toimet liikkumisen ja liikunnan edistäjänä

Tavoitteet

 • Suomi on kehittynyt edelläkävijänä kohti hiiletöntä liikennettä
 • Liikenteen ja viestinnän verkot ja palvelut ovat helpottaneet arkea ja edistäneet elinkeinonharjoittamista
 • Uudet toimintamallit ja innovaatiot ovat vauhdittaneet hyvinvointia ja kilpailukykyä

Toimenpiteet

 • Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja olosuhteiden kehittäminen
 • Kestävän liikennejärjestelmän edistäminen (muut kuin varsinaiset kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteet)
 • Yhteiskunnallisesti merkittävien urheilutapahtumien televisiointi

Keskeiset mittarit

 • Kävelyn ja pyöräilyn osuus matkasuoritteesta
 • Kävelyn ja pyöräilyn osuus matkaluvusta
 • Koulumatkan kävellen tai pyöräillen kulkevien osuudet alle 5 km koulumatkoilla keskimäärin vuoden aikana
 • Kävelyn ja pyöräilyn osuus työmatkoista
 • Väestön yleisarvio kävelyn/jalankulun olosuhteille sekä jalankulkureittien kuntoon
 • Väestön yleisarvio pyöräilyn olosuhteille
 • Väestön tyytyväisyys pyöräreittien kuntoon sekä pyöräväylien määrään
 • Pyöräliikenteen väylien keskimääräiset pituudet kilometreinä kuntaa kohden, km/kunta
 • Loukkaantuneet jalankulkijat (hlöä) ja loukkaantuneet pyöräilijät (hlöä)
 • Väestön tyytyväisyys kävelyn/jalankulun sekä pyöräilyn liikenneturvallisuuteen
 • Pyöräilyn edistämisohjelman, -strategian tai jonkin muu vastaavan omaavien kuntien osuus
 • Pyöräliikenteen määrää seuraavien kuntien osuus
 • Pyöräväylien olosuhteista/toimivuudesta palautetta keräävien kuntien osuus

Keskeinen lainsäädäntö

 • Tieliikennelaki
 • Laki liikennepalveluista
 • Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä
 • Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
 • Laki sähköisen viestinnän palveluista ja asetus televisio- ja radiotoiminnasta

Keskeiset strategiat ja suunnitelmat

 • Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
 • Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
 • Fossiilittoman liikenteen tiekartta
 • Liikenneturvallisuusstrategia

Keskeiset resurssit

Arvioidut suorat panostukset:

 • Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avustukset, vaihdellut vuosittain 3,5-31,5 miljoonaa euroa (2020-2023)
 • Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, 1,2 miljoonaa euroa (2023)
 • Kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien valtionavustus, 0,5 miljoonaa euroa (2022)
 • Maantieverkon kävelyn ja pyöräliikenteen infran toteutus, vuosittain 27-28 miljoona euroa (2022-2023)

Arvioidut välilliset panostukset:

 • Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus

Kehittämissuositukset (VLN:n määrittelemät)

 • Integroidaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi (LIVA) osaksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainvalmistelua ja suunnittelua sekä muuta valmistelua ja päätöksentekoa. Lisätietoa liikkumisvaikutusten arvioinnista osoitteessa: www.liikkumisvaikutukset.fi.
 • Turvataan pitkäjänteinen ja riittävä kävelyn ja pyöräilyn valtionrahoitus tulevina vuosina.
 • Korostetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä entistä enemmän terveysmotiivia sekä lisätään viestintää kävelyn ja pyöräilyn laaja-alaisista hyödyistä.
 • Lisätään eri hallinnonalojen yhteistyötä eri hallinnontasoilla kävelyn ja pyöräilyn edistämistyössä, selkiinnytetään toimijoiden vastuut ja laaditaan eri hallinnonaloille selkeät tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Päivitetään kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.
 • Nostetaan kävely ja pyöräily ensisijaisiksi liikkumisvaihtoehdoiksi etenkin tiiviillä kaupunkiseuduilla. Kehitetään kävely- ja pyöräilyinfraa nykyistä nopeammin sekä nähdään kävely ja pyöräily ympärivuotisina kulkutapoina (talvihoidon kehittäminen).
 • Selvitetään erilaisten taloudellisten ohjauskeinojen vaikutuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi ja lisätään vaikuttavia taloudellisia kannustimia sekä jatketaan lainsäädännön kehittämistä.
 • Kehitetään kävelyn ja pyöräilyn tietopohjaa ja seurantaa.
 • Edistetään kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä digitaalisia sovelluksia ja palveluita sekä kävelyä ja pyöräilyä osana joukkoliikenteen kehittämistä ja osana palveluita sekä matkaketjuja.
 • Edistetään kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta sekä kävely- ja pyöräilyonnettomuuksien tilastointia.
 • Kehitetään MAL-sopimuksia kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä.
 • Edistetään urheilutapahtumien televisioinnin yhdenvertaisuutta lisäämällä paralympialaiset yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listaan.

LUE LISÄÄ: VALTIONHALLINTO LIIKUNNAN JA LIIKKUMISEN EDISTÄJÄNÄ 2019–2023: LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

Kuva: Liikenne- ja viestintäministeriön kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Kuva: Ministeriöiden kiinnekohdat liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen.