Siirry sisältöön

Ydintavoitteet ja toimenpiteet

Valtion liikuntaneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 15.10.2019 työsuunnitelman, jossa määritellään neuvostolle liikuntalaista ja -asetuksesta johdetut ydintavoitteet sekä toimenpiteet toimikaudelle 2019-2023.

YDINTAVOITE 1: Liikunnan, urheilun ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen poikkihallinnollisuus sekä painoarvo yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistuvat.
 • Toimenpide 1: Seurataan ministeriöiden liikunnan ja liikkumisen tuloskorteissa (julkaistu 6/2019) kuvattujen toimenpiteiden etenemistä ja päivitetään tuloskortit vuorovaikutuksessa ministeriöiden kanssa. Laaditaan katsaus eri hallinnonalojen fyysisen aktiivisuuden vastavoimista.
 • Toimenpide 2: Kutsutaan ministerit sekä yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikuttajia ja asiantuntijoita kuultaviksi valtion liikuntaneuvoston kokouksiin.
 • Toimenpide 3: Vaikutetaan lausunnoilla, kannanotoilla ja aloitteilla yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä eri toimialojen säädösvalmisteluun ja strategisiin linjauksiin, jotka kytkeytyvät liikuntaan, urheiluun ja fyysisen aktiivisuuteen.
 • Toimenpide 4: Toimitaan asiantuntijoina liikuntaan, urheiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyen erilaisissa verkostoissa sekä tapahtumissa.
 • Toimenpide 5: Kehitetään liikuntaneuvoston viestintää pyrkimyksenä vahvistaa liikuntaan, urheiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua ja vuorovaikutusta.
 • Toimenpide 6: Järjestetään yhteistyössä yhteiskunnallisesti merkittävien kumppaneiden Kansallinen Liikuntafoorumi, joka käsittelee laaja-alaisesti liikuntakulttuuria yhteiskunnassa ja kokoaa eri toimijatahot yhteen.
 • Toimenpide 7: Seurataan ja edistetään liikkumisvaikutusten arvioinnin kehitystyötä.
YDINTAVOITE 2. Liikuntaan, urheiluun ja fyysisen aktiivisuuteen liittyvä valmistelu ja päätöksenteko pohjautuvat luotettavaan tietoon, mikä lisää toiminnanvaikuttavuutta.
 • Toimenpide 8: Toteutetaan arviointikehikko ja sen pohjalta kokonaisarviointi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta liikuntaan, urheiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyen. Kokonaisarvioinnin osana toteutetaan erillisiä arviointihankkeita keskeisiltä liikunnan, urheilun ja fyysisen aktiivisuuden osa-alueilta. Lisäksi seurataan arviointien toimenpidesuositusten toteutumista.
 • Toimenpide 9: Vastataan ajankohtaisiin liikuntapoliittisiin tietotarpeisiin julkaisemalla selvityksiä, katsauksia ja raportteja liikuntaneuvoston julkaisusarjassa.
 • Toimenpide 10: Vaikutetaan lausunnoilla valtionavustusten haku-, ohjaus- ja jakoprosessien läpinäkyvyyden ja avustuspolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Annetaan lakisääteiset (asetus 550/2015) lausunnot valtionavustuksista sekä liikunnan määrärahoista.
 • Toimenpide 11: Toteutetaan ja kehitetään liikuntaa, urheilua ja fyysistä aktiivisuutta koskevia kansallisia tiedonkeruita. Edistetään tiedon kokoamista ja hyödyntämistä valtionhallinnossa, kunnissa ja järjestöissä.
 • Toimenpide 12: Huomioidaan liikuntapoliittiset tietotarpeet ja liikuntatieteellisen toiminnan strateginen kehittäminen vuosittaisissa liikuntatieteellistä toimintaa koskevissa valtionavustushakemusten sisällöllisissä arvioinneissa.
 • Toimenpide 13: Kehitetään systemaattista ennakointityötä liikunnan toimialalla. Toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa OKM:n sekä koko valtioneuvoston ennakointityön prosesseissa.
 • Toimenpide 14: Tuotetaan toimikaudella ulkopuolinen arviointi valtion liikuntaneuvoston toiminnan vaikuttavuudesta.
YDINTAVOITE 3. Liikunta- ja urheilukulttuuri on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Liikunta- ja urheilukulttuuri edistää kestävää kehitystä ja vähentää eriarvoisuutta.
 • Toimenpide 15: Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kestävä kehitys ja eriarvoisuuden vähentäminen huomioidaan neuvoston toiminnassa läpileikkaavina lähtökohtina.
 • Toimenpide 16: Toteutetaan ja julkaistaan kohdennettuja raportteja, selvityksiä ja arviointeja yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kestävän kehityksen ja eriarvoisuuden vähentämisen teemoista.