Siirry sisältöön

Tavoitteet ja toimenpiteet

Valtion liikuntaneuvosto on määritellyt toimikautensa 2023-2027 tavoitteiksi ja toimenpiteiksi:

1. Tavoite: Liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvä valmistelu ja päätöksenteko pohjautuvat kattavaan ja luotettavaan tietoon, mikä lisää toiminnan vaikuttavuutta.

1. Toimenpide: Toteutetaan arviointeja valtionhallinnon toimenpiteistä liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyen sekä seurataan tehtyjen arviointien toimenpidesuositusten toteutumista.

2. Toimenpide: Toteutetaan kokonaisarviointi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta liikkumiseen, liikuntaa ja urheiluun ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyen.

3. Toimenpide: Toteutetaan liikkumisen, liikunnan ja urheilun ennakointi- ja tulevaisuustyö. Toimitaan aktiivisesti OKM:n ja koko valtioneuvoston ennakointityön prosesseissa.

4. Toimenpide: Tuotetaan selvityksiä ajankohtaisista ja merkittävistä liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyvistä kysymyksistä.

5. Toimenpide: Toteutetaan Move!-mittausten valtakunnallinen tiedonkeruu ja raportointi.

6. Toimenpide: Osallistutaan liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskevien keskeisten kansallisten tiedonkeruiden kehittämiseen sekä edistetään tutkimustiedon kokoamista ja hyödyntämistä osana valmistelua ja päätöksentekoa.

7. Toimenpide: Annetaan lakisääteiset lausunnot valtionavustuksista sekä valtion liikuntamäärärahoista.

8. Toimenpide: Toteutetaan vuosittain liikuntatieteellisten tutkimus- ja tiedonvälitysyhteisöjen valtionavustushakemusten arviointi.

2. Tavoite: Liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisen poikkihallinnollisuus vahvistuu, mikä vahvistaa liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämisen edellytyksiä.

9. Toimenpide: Kutsutaan ministerit sekä yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikuttajia ja asiantuntijoita kuultaviksi valtion liikuntaneuvoston kokouksiin.

10. Toimenpide: Seurataan valtionhallinnon kaikkien toimialojen liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyviä keskeisiä toimenpiteitä.

Vaikutetaan lausunnoilla sekä kuulemisilla valmistelu- sekä lausuntovaiheissa eri hallinnonalojen säädösvalmisteluun ja strategisiin linjauksiin.

11. Toimenpide: Jatketaan liikkumisvaikutusten arvioinnin kehitystyötä ja edistetään liikkumisvaikutusten arvioinnin toimeenpanoa erityisesti valtionhallinnossa ja kunnissa.

3. Tavoite: Liikkumisesta, liikunnasta ja urheilusta käydään aktiivista yhteiskunnallista keskustelua, mikä vahvistaa liikkumisen, liikunnan ja urheilun asemaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

12. Toimenpide: Osallistutaan ja vaikutetaan kannanotoilla ja aloitteilla liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyviin ajankohtaisiin ilmiöihin ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

13. Toimenpide: Toimitaan asiantuntijoina liikkumiseen, liikuntaan ja urheiluun liittyen erilaisissa verkostoissa, työryhmissä ja tilaisuuksissa.

14. Toimenpide: Järjestetään yhteistyökumppaneiden kanssa Kansallinen liikuntafoorumi joka toinen vuosi.

15. Toimenpide: Järjestetään arviointien, selvitysten ja tutkimusraporttien, kuten Move!-mittaustulosten ja LIITU-tutkimuksen julkistamistilaisuuksia, sekä viestitään aktiivisesta niiden tuloksista.

Vastuullisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja ekologinen kestävä kehitys huomioidaan kaikissa valtion liikuntaneuvoston toimenpiteissä läpileikkaavasti