Siirry sisältöön

Akuta effekter av coronaviruspandemin på idrottssektorn i Finland

Rapportera omslagsbild

Coronaviruspandemin och restriktionerna till följd av den ser ut att ha påverkat aktörerna inom idrottssektorn i Finland mycket olika, men sektorn verkar inte ha några vinnare till följd av coronaviruskrisen. De allvarligaste akuta effekterna av coronaviruset drabbade sektorns företag. Deras verksamhetsförutsättningar påverkades i huvudsak väldigt mycket av coronavirusrestriktionerna. Mångas verksamhet avbröts helt av dem. I 59 procent av företagen inom idrottssektorn har omsättningen minskat med minst hälften. Läget för företagen inom idrottssektorn ser i många hänseenden sämre ut än i genomsnitt för företagen.

Coronaviruspandemin har också haft konsekvenser för de aktörer inom sektorn vars verksamhet bygger på skattemedel, penningspelsintäkter eller andra inkomster (t.ex. medlemsavgifter), såsom kommunernas idrottstjänster, utbildnings- och forskningsorganisationer samt idrottsföreningar och organisationer. De ekonomiska utmaningar som den akuta krisen medförde klarade man i huvudsak av genom snabba anpassningsåtgärder. De mest betydande konsekvenserna för ovan nämnda aktörer ses senare till exempel när skattemedlen och avkastningen av penningspel minskar eller om nya restriktioner hindrar verksamheten och inkomstförvärvandet på hösten.

Kommunernas viktigaste idrottstjänster har i huvudsak varit avbrutna eller stängda våren 2020 (med undantag för idrottsplatser utomhus och i naturen). Till följd av coronavirusrestriktionerna (mars–maj 2020) var inkomstbortfallet inom idrottstjänsterna i kommunerna i Fastlandsfinland uppskattningsvis totalt 22-23 miljoner euro (nettoförlusten kan inte uppskattas). Coronavirusets mest betydande effekter på kommunernas idrottstjänster kommer sannolikt att ses först senare i och med en allmän försämring av den kommunala ekonomin.

Största delen (80 %) av de föreningsbaserade idrottsföreningarna fick inga större problem till följd av restriktionerna våren 2020. En femtedel av föreningarna fick dock många eller mycket stora problem. Gemensamt för dessa föreningar är en tung struktur av fasta kostnader, en snabb minskning av inkomstfinansieringen och avsaknad av ekonomiska buffertar. Föreningarnas inkomstbortfall (mars–maj 2020) var uppskattningsvis totalt 76 miljoner euro (nettoförlusten 47 miljoner euro). I grenförbunden och andra idrottsorganisationer påverkades särskilt elitidrotten, evenemangen, lägren och föreställningarna samt tävlingsverksamheten av coronaviruskrisen. De största konsekvenserna för organisationernas ekonomi ses antagligen först hösten 2020. Organisationernas inkomstbortfall i mars–maj var uppskattningsvis 11,4 miljoner euro (nettoförlusten 2,1 miljoner euro).

Bland utbildnings- och forskningsorganisationerna har coronavirusrestriktionerna mest påverkat idrottsutbildningscentren (idrottsinstitut), vars fria bildningsarbete, idrottsakademi- och träningscentrumverksamhet samt annan serviceverksamhet betydligt försvårades av restriktionerna. Restriktionerna stoppade nästan helt centrumens kundströmmar, vilket tvingade centrumen till många anpassningsåtgärder. Inom idrottssektorn påverkades verksamheten och ekonomin i de andra utbildnings- och forskningsorganisationerna i regel endast i någon mån av coronaviruset. Undervisnings- och utbildningsverksamheten inom idrottssektorn har till följd av restriktionerna genomförts på distans och i e-inlärningsmiljöer.

Coronavirusrestriktionerna har haft en betydande inverkan på utvecklingen av digitala tjänster och distanstjänster hos aktörer inom idrottssektorn. I juni 2020 är det fortfarande omöjligt att göra en omfattande bedömning av de totala konsekvenserna av coronaviruskrisen. De slutliga konsekvenserna beror på krisens längd. Om det hösten 2020 kommer en andra coronavirusvåg och nya restriktioner, får väldigt många aktörer inom idrottssektorn betydande svårigheter.

Detta är en sammanfattning av rapporten ”Akuta effekter av coronaviruspandemin på idrottssektorn i Finland” (Statens idrottsråd 17.6.2020). I rapporten beskrivs hur läget för kommunernas idrottstjänster, idrottsföreningar och organisationer samt företag inom idrottssektorn och utbildnings- och forskningsorganisationer såg ut i mars–maj 2020. Uppgifterna i utredningen har samlats in genom enkäter som i början av maj sändes till aktörerna inom idrottssektorn. Rapporten är tillgänglig endast på finska: Koronapandemian akuutit vaikutukset liikuntatoimialaan.