Siirry sisältöön

Barns och ungas fysiska aktivitet har inte återgått till samma nivå som före corona

En dryg tredjedel av 7–15-åringarna uppfyllde rekommendationen om fysisk aktivitet. Pojkarna uppfyllde rekommendationen oftare än flickorna. Barn och unga rör på sig mindre på egen hand och deltar mindre i idrottsföreningsverksamhet. Den betydelse som fysisk aktivitet ges har också minskat och hindren för att delta i fysiska aktiviteter har ökat, särskilt bland flickor.

Otillräcklig fysisk aktivitet har samband med psykiska utmaningar och ensamhet, framgår det av en färsk undersökning om barns och ungdomars fysiska aktivitetsvanor i Finland (LIITU) 2022, som samordnats av Jyväskylä universitet och UKK-institutet.

Enligt LIITU-undersökningen 2022 har den fysiska aktiviteten som i genomsnitt minskade under coronapandemin börjat återhämta sig, men för alla har den inte återgått till samma nivå som före pandemin. Minskningen gäller i synnerhet självständig fysisk aktivitet och föreningsaktivitet. Särskilt oroväckande är det att skillnaden mellan flickor och pojkar har ökat, t.ex. minskar flickornas fysiska aktivitet tidigare med åldern än pojkarnas, flickornas uppskattning av den fysiska aktivitetens betydelse har minskat mer än pojkarnas och flickor rapporterar mer om hinder för fysisk aktivitet än pojkar.

De viktigaste resultaten av LIITU-undersökningen 2022:

  • Fysisk aktivitet: Endast ungefär en tredjedel av barnen och ungdomarna (36 procent enligt egen bedömning, 33 procent mätt med rörelsemätare) uppfyllde rekommendationen om fysisk aktivitet, vilket är något mindre än 2018 (38 procent enligt egen bedömning). Nästan två tredjedelar (61 procent) av alla 7–15-åringar bedömde att deras fysiska aktivitet har ökat under de senaste 12 månaderna, vilket tyder på att den fysiska aktiviteten har återhämtat sig från coronapandemin. Största delen av rörelseaktiviteterna bestod av perioder på 5–10 minuter åt gången. Den självrapporterade fysiska aktiviteten var mindre bland barn och unga med begränsningar i funktionsförmågan.
  • Platser för och former av fysisk aktivitet: Majoriteten (87 procent) av barnen och ungdomarna rörde på sig på egen hand varje vecka, nästan hälften (46 procent) i träningar som ordnas av en idrottsförening, en tredjedel (35 procent) i verksamhet vid företag inom idrottssektorn och en fjärdedel (24 procent) i skolans idrottsklubbar. Andelen barn och unga som rörde på sig på egen hand och deltog i idrottsföreningsverksamhet var mindre än 2018.

    Gång- och cykelbanor, den egna eller kompisens gård och naturen var de vanligaste platserna för fysisk aktivitet. Allt fler rör sig ute i naturen: år 2022 rörde sig nästan hälften av 11–15-åringarna i naturen varje vecka.
  • Den fysiska aktivitetens attraktionskraft och hinder för fysisk aktivitet: Bland barnen och ungdomarna ansågs det viktigaste med fysisk aktivitet vara att man försöker sitt bästa, att man får glädje och en bra känsla, att det ger samvaro och en upplevelse av att lyckas, att det är hälsosamt och att man lär sig och utvecklar nya färdigheter.

    Var femte flicka och var fjärde pojke ansåg att fysisk aktivitet är onödigt. Fysisk aktivitet verkar fortsättningsvis ges allt mindre betydelse, särskilt bland flickor. Flickor rapporterar också oftare än tidigare om olika hinder för fysisk aktivitet. De vanligaste hindren var externa hinder, till exempel bristen på handledning och idrottsplatser, kostnaderna för fysisk aktivitet och den tid som går åt till hemuppgifter.
  • Sambandet mellan fysisk aktivitet, psykisk hälsa och ensamhet: Fysisk aktivitet och deltagande i idrottsföreningsverksamhet hade ett positivt samband med barnens och ungdomarnas egen bedömning av sitt psykiska välbefinnande. Av de barn och unga som rör på sig enligt rekommendationen uppgav 78 procent att de har ett gott psykiskt välbefinnande, jämfört med 42 procent av dem som rör på sig för lite. Av dem som deltar i föreningsverksamhet ansåg 73 procent att de mår bra psykiskt, jämfört med 54 procent av dem som inte deltar i föreningsverksamhet. Upplevelser av ensamhet (ofta) var sällsyntare bland dem som rör på sig enligt rekommendationen (9 procent) än bland dem som rör på sig för lite (24 procent).
Genomförandet av LIITU-undersökningen 2022

Undersökningen Barns och ungdomars fysiska aktivitetsvanor i Finland (LIITU) är en nationell uppföljningsundersökning som genomförts sedan 2014 och som omfattande kartlägger barns och ungas fysiska aktivitet och idrottskultur. I LIITU-undersökningen 2022 behandlas bland annat barns och ungas fysiska aktivitet, stillasittande och sömn, olika miljöer för fysisk aktivitet, den fysiska aktivitetens betydelse och hinder för fysisk aktivitet, skolgymnastik och skolresor, föreningsverksamhet, digitalt spelande samt fysisk aktivitet, hälsa och hälsolitteracitet.

Materialet för LIITU-undersökningen samlades in från barn och unga i åldern 7–15 år genom elektroniska enkäter (n = 10 098) och rörelsemätare (n = 1 525) under mars–maj 2022. Under tiden för insamlingen av materialet inföll den tredje coronavågen (stängningshot för skolorna), början på kriget i Ukraina samt strejker och strejkhot inom undervisningssektorn. Dessa faktorer kan ha påverkat viljan att delta i undersökningen samt deltagarnas fysiska aktivitetsvanor och hälsovanor.

LIITU-undersökningen genomfördes av Forskningscentralen för hälsofrämjande vid Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet och UKK-institutet i samarbete med regionala partner.

Publikationen om resultaten av LIITU-undersökningen om barns och ungdomars fysiska aktivitetsvanor i Finland 2022 finns tillgänglig elektroniskt här (sammandrag på svenska): Länk till publikationen

Mer information om resultaten av LIITU-undersökningen 2022:
  • Sami Kokko, biträdande professor, Jyväskylä universitet (genomförandet av undersökningen, enkätundersökningen), telefon 050 593 7733 eller e-post sami.p.kokko@jyu.fi
  • Tommi Vasankari, direktör, professor, medicine doktor, UKK-institutet (mätningarna med rörelsemätare), telefon 040 505 9157 eller e-post tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi
Offentliggörandet av LIITU-undersökningen 2022

Resultaten av LIITU-undersökningen 2022 publiceras 16 mars 2023 kl. 12.00–14.30. Det är möjligt att delta i presskonferensen på distans: Länk till evenemanget

Program (på finska): Länk till programmet

Samma dag 16.3 kl. 9.00–11.00 publiceras också Ungdomsbarometern 2022 med temat anpassning i en tid av osäkerhet och resiliens. Mer information om presskonferensen (på finska): Länk till evenemanget

Förfrågningar om intervjuer och andra frågor:
Saku Rikala, specialsakkunnig, statens idrottsråd, undervisnings- och kulturministeriet, e-post
saku.rikala@gov.fi eller telefon 029 533 0042