Siirry sisältöön

Riktgivande dokument för uppförande av idrottsanläggningar

Den finländska idrottskulturens styrka vilar på ett mångsidigt nätverk av idrottsanläggningar och naturförhållanden som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Understöd för uppförande av idrottsanläggningar har i decennier utgjort en central del av statens idrottspolitik. Riktlinjerna för stödpolitiken avseende uppförande av idrottsanläggningar dras upp i riktgivande dokument som bereds i samråd mellan idrottsrådet och undervisnings- och kulturministeriet.

Genom det riktgivande dokumentet för uppförande av idrottsanläggningar ställs riktlinjer upp för statsunderstöd för uppförande av idrottsanläggningar. I det riktgivande dokumentets första kapitel beskrivs riktlinjerna för understöd för uppförande av idrottsanläggningar: förutsättningar, kriterier och stödprocessen. I kapitlen 2–5 i dokumentet har den centrala författnings- och kunskapsgrunden som riktlinjerna grundar sig på sammanställts. Behoven att utveckla uppförandet av idrottsanläggningar har sammanställts i slutet av avsnittet om informationsgrunden, i kapitel 5.4. I kapitel 6 ges en översikt av utvecklingen av kunskapsbaserad ledning av uppförande av idrottsanläggningar.

Riktlinjerna i det riktgivande dokumentet grundar sig i synnerhet på statsrådets redogörelse om idrottspolitiken (2018) och målen för samhällelig genomslagskraft som ställts upp för idrottspolitiken i statens budet (2023): 1) en livsstil som främjar motion och idrott, hälsa och välmående blir vanligare, 2) motion och idrott ökar delaktigheten och samhörigheten, 3) likvärdig och jämställd tillgång till idrott och motion, 4) den etiska grunden för motion och elitidrott stärks och 5) vår elitidrott är internationellt framgångsrik och nationellt uppskattad.

Som grund till riktlinjerna i det riktgivande dokument ligger även riktlinjer och lagstiftning som gäller motion och idrott, byggande och planläggning, jäm-likhet och ekologiskt hållbar utveckling. I det riktgivande dokumentet beaktas såväl förändringar som skett inom idrottskulturen som omfattande samhälleliga förändringsfaktorer, såsom klimatförändringen och förändringar av befolkningsstrukturen.

I det riktgivande dokumentet positioneras uppförande av idrottsanläggningar att utgöra en del av en bredare utveckling av förhållandena för fysiska aktiviteter. I det riktgivande dokumentet identifieras att befolkningens möjligheter till fysiska aktiviteter består av en komplex helhet som förutom av egentliga idrottsanläggningar består av till exempel gång- och cykelvägar, lekparker, skolgårdar, parker, naturstigar och vattendrag och stränder.

Läs mer: Riktgivande dokument för uppförande av idrottsanläggningar