Siirry sisältöön

Försämringen av den fysiska funktionsförmågan hos barn och unga har stannat av

Statens idrottsråds, undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens pressmeddelande

Den fysiska funktionsförmågan hos pojkar i årskurs 5 och 8 i grundskolan har förbättrats på nationell nivå. Trenden med att den fysiska funktionsförmågan hos flickor blir allt sämre har pågått i flera år, men verkar nu ha stannat av.  Årets Move!-mätningar visar att barns och ungas funktionsförmåga i de tätare bebyggda stadsregionerna är klart bättre än på glesbygden.

Move!-mätningarna av den fysiska funktionsförmågan genomförs som en del av gymnastikundervisningen för elever i årskurs 5 och 8.  Mätningarna består av sex moment som mäter uthållighet, muskelkondition, rörlighet och motoriska färdigheter. Move! syftar till att uppmuntra och stödja barn och unga i att sköta sin egen fysiska funktionsförmåga. Uppgifterna från Move!-mätningarna används i skolornas motionsfostran, vid de omfattande hälsoundersökningarna för eleverna och som ett verktyg för informationsledning på nationell och regional nivå. Mätresultaten används inte som grund för bedömningen av eleven.

I den riksomfattande Move!-datainsamlingen hösten 2023 rapporterades mätresultat för sammanlagt över 111 000 elever. Enligt Move!-mätningarna har försämringen av den fysiska funktionsförmågan hos elever i klasserna 5 och 8 stannat av och till och med delvis börjat vända till det bättre på nationell nivå. Allt färre pojkar har en låg fysisk funktionsförmåga, och pojkarnas uthållighet och rörlighet har förbättrats. Flickornas resultat är oförändrade eller har förbättrats en aning jämfört med året innan. Fortfarande har dock drygt 38 procent av eleverna i årskurs 5 och 8 en fysisk funktionsförmåga som eventuellt tär på eller är skadlig för hälsan och välbefinnandet.

De regionala skillnaderna när det gäller den fysiska funktionsförmågan är fortfarande betydande bland elever i årskurs 5 och 8. I tätare bebyggda stadsregioner är funktionsförmågan klart bättre än på glesbygden. Det övergripande resultaten för Västra Nylands, Birkalands, Norra Österbottens och Mellersta Finlands välfärdsområden samt Helsingfors stad är bättre än resultaten på nationell nivå. I Mellersta Österbottens, Lapplands, Kymmenedalens, Satakunta och Kajanalands välfärdsområden är resultaten sämre än de nationella resultaten.

”Det gläder mig att det finns positiva tecken i utvecklingen av den fysiska funktionsförmågan. I många familjer, skolor och kommuner har man kanske fäst allt större uppmärksamhet vid barns och ungas funktionsförmåga. En stor del av barnen och ungdomarna behöver dock fortfarande förbättra sin funktionsförmåga, så man bör fortsätta med de goda åtgärder som vidtagits. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till de elever vars funktionsförmåga blivit sämre. En tillräcklig fysisk funktionsförmåga främjar hälsan, men också inlärningen och det övergripande välbefinnandet, säger Mikko Huhtiniemi, utvecklingschef för Move!-systemet vid Jyväskylä universitets idrottsvetenskapliga fakultet.

Främjande av funktionsförmåga och fysisk aktivitet viktigt tema i regeringsprogrammet

Barns och ungas fysiska funktionsförmåga har betydande konsekvenser för såväl individens välbefinnande som samhället i stort. Utmaningarna i fråga om barns och ungas funktionsförmåga kommer att återspeglas bland annat i fullgörandet av beväringstjänsten, ansökan till olika branscher, förmågan att studera och arbeta, sjukfrekvensen och sjukfrånvaron, pensioneringen och social- och hälsovårdskostnaderna.

Regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering innehåller ett flertal föresatser om att främja motion och välfärd. Regeringen har som mål att få alla åldersgrupper att motionera mer. För att uppnå detta har man i regeringsprogrammet skrivit in det förvaltningsövergripande programmet Mer motion i Finland, med uppgiften att stöda en fysiskt aktiv livsstil samt funktionsförmåga. Som en del av programmet Mer motion i Finland lyfter man fram utnyttjandet av Move!-systemet när det gäller att främja den fysiska aktiviteten.

”Med hjälp av Move!-resultaten kan man identifiera särskilt de barn och unga vars fysiska funktionsförmåga väcker oro. I fortsättningen är det viktigt att dessa elever kan erbjudas till exempel personlig motionsrådgivning och andra stödåtgärder för att främja den fysiska aktiviteten. För detta behövs bland annat ett gott samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdena. Dessutom kan vi vuxna försöka se till att barn och unga har möjlighet till fysisk aktivitet i vardagen”, konstaterar idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Kommunerna och välfärdsområdena har testat flera goda metoder för att främja fysisk aktivitet

I många kommuner och välfärdsområden har man identifierat utmaningarna i fråga om barns och ungas fysiska funktionsförmåga och provat på flera goda metoder för att främja funktionsförmågan och den fysiska aktiviteten. I kommunerna har man till exempel utvecklat Move!-stigar med hjälp av vilka elever som behöver stöd för sin fysiska funktionsförmåga kan styras till exempelvis motionsrådgivning eller idrottsklubbar.

Publicering av resultaten:
Mer information:
  • Move!-systemet och resultaten: Mikko Huhtiniemi, utvecklingschef för Move!-systemet, Jyväskylä universitet, tfn 040 805 3945, e-post: mikko.huhtiniemi@jyu.fi
  • Resultatens hälsomässiga och samhälleliga effekter: Tommi Vasankari, läkare, direktör, UKK-institutet, tfn 040 505 9157, e-post: tommi.vasankari@ukkinstituutti.fi